Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 16/11/2018

ACTA DEL CONSELL 16/11/2018

Órgan: Consell

Data: 16/11/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: activitat parlamentària; cessaments i nomenaments; ajudes; convenis; rescabalaments; modificació del pressupost; turisme; salut pública; autogovern; regim electoral; centres educatius; comerç; economia social; investigació; foment de l'ocupació; medi ambient; declaración d'emergència; estadistica; rehabilitació urgaba; organització sanitaria; farmacia; ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

16 DE NOVEMBRE DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 16 de novembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 

1. Designació de José Luís Ferrando Calatayud com a representant  de la Generalitat en el Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la recerca, promoció i estudis comercials de Valenciaport.

 

 

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

2. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 

Presidència de la Generalitat

 

Preguntes escrites núm. 46581, 46584, 46585, 46589, 46656, 46661 i 46662.

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes escrites núm. 46649, 46588, 46660, i 46663 a 46665.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes escrites núm. 46600 a 46605, i 46650.

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Preguntes escrites núm. 46564 a 46572.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes escrites núm. 46646 a 46648, 46582, 46583, 46587, 46657 a 46659, i 46666.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes orals Ple núm. 1633 i 1612.

Preguntes escrites núm. 46655, 46586, 46590 i 46591.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Trebal

 

Preguntes escrites núm. 46573 a 46580.

Pregunta oral Ple núm. 1628.

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes orals Ple núm. 1632 i 1634.

Preguntes núm. 46653 i 46654.

Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Resolució 1484/IX.

Interpel·lació RE-114995.

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Preguntes escrites núm. 46596 a 46599, 46592 i 46593.

 

3. Autorització del conveni marc entre la Generalitat i AEMET en matèria de meteorologia i climatologia.

 

4. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant, sobre formació i investigació en matèria d'administració local.

 

5. Ratificació del conveni signat el 18.09.2018 amb el Ministeri de l'Interior, d'adscripció d'una Unitat de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana.

 

6. Autorització del conveni entre TCV,  la Diputació Provincial d'Alacant, la Mancomunitat Intermunicipal Vall de Pop i ATEVAP, per al desenvolupament del Pla de Competitivitat Turística de la Mancomunitat Vall de Pop, en 2018, amb una dotació de 100.000,00 €.

 

7. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament d'Atzeneta del Maestrat, per a l'adequació i posada en funcionament de l'oficina Tourist Info Atzeneta del Maestrat amb una dotació de 7.000,00 €.

 

8. Autorització del conveni entre TCV i l'Associació Provincial d'Hotels i d'Allotjament Turístic d'Alacant, per a dur a terme accions de promoció i màrqueting de l'oferta hotelera d'Alacant, amb una dotació de 50.000,00 €.

 

9. Autorització del conveni entre l'AVI i la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, per a la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial en l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, amb una dotació de 250.000,00 €.

 

10. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 22/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import d'1.095.215,00 € (IVA inclòs).

 

11. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 23/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 10.033,34 € (IVA inclòs).

 

12. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 26/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 4.856,20 € (IVA inclòs).

 

13. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 27/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 3.446,13 € (IVA inclòs).

 

14. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 28/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 2.803,10 € (IVA inclòs).

 

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

15. Autorització del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de El Campello per regular l'emissió del Carnet Jove.

 

16. Autorització del conveni entre l'IVAJ i Xarxa Joves.Net per a desenvolupar polítiques públiques en la població jove amb una dotació de 12.500 €.

 

17. Autorització de l'expedient de rescabalament 90/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 2.849.505,72 € (IVA inclòs).

 

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

18. Modificació pressupostària, expedient 08.006/18-132.

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 3 del programa 511.10 "Direcció i serveis generals" al capítol 2 del programa 514.30 "Ports, aeroports i costes" per a fer front a una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSV-CV, per import de 818.586,00 €.

 

19. Modificació pressupostària, expedient 09.023/18-107.

S'autoritza una generació de crèdits en la línia de subvenció de concessió directa 168.1.a S6412 "Programa de tecnificació esportiva" del capítol 4 del programa 457.10 "Foment de l'activitat esportiva", per ingressos finalistes no previstos del Consell Superior d'Esports a aquelles comunitats que desenvolupen programes esportius de tecnificació, per a finançar tasques directament relacionades amb els programes esportius d'alt rendiment o tecnificació estatal en aquests centres, per import de 38.917,92 €.

20. Modificació pressupostària, expedient 09.027/18-119.

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 2 del programa 421.30" Ordenació educativa" a la línia X0056 (CulturArts Generalitat, ,Institut Valencià de Cultura) del capítol 4 del programa 453.40 "Arts plàstiques i escèniques" a fi d'atendre despeses corrents no previstes inicialment en l´esmentada entitat, per import de 400.000,00 €.

21. Modificació pressupostària, expedient 09.028/18-120.

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 4 (minorant la línia de subvenció S7890 "Esports a l'escola" i suprimint la línia S8214 (Aules i escoles ciclistes) al 6 del programa 457.10 "Foment de l'activitat esportiva" amb la finalitat de dur a terme una sèrie d'actuacions per al manteniment de les infraestructures esportives, així com per a finançar l'adquisició de material per a l'Escola de la Mar de Borriana i per al Centre de Tecnificació d'Alacant, per import de 189.000,00 €.

22. Modificació pressupostària, expedient 11.013/18-121.

S'autoritza un ajust entre les diferents línies de subvenció corrents i de capital de concurrència competitiva que financen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania dels programes 761.10 "Ordenació i promoció comercial" i 443.10 "Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis", per a la seua redistribució a diferents línies amb un major nombre de sol·licituds, per import de 594.608,52 €.

23. Modificació pressupostària, expedient VL 07.002/18-019.

S'autoritza un increment del límit per a adquirir compromisos de despesa plurianual a les línies S7944 (Beques de pràctiques professionals) del programa 121.30 "Formació i estudis" i S4805 (Beques de pràctiques professionals), del programa 121.40 "Funció pública", per un retràs en l'inici.

24. Modificació pressupostària, expedient VL 09.005/18-018.

S'autoritza un increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos plurianuals, a càrrec del capítol 6 del programa 454.10 "Promoció cultural, patrimoni artístic i museus" per a donar cobertura a les intervencions a realitzar que ja s'han iniciat i abasten compromisos de despesa per a l'exercici 2019 i unes altres que es troben en fase de contractació, que tenen també previsió de compromisos futurs.

25. Modificació pressupostària, expedient VL 12.005/18-017.

S'autoritza l'increment del límit quantitatiu per a comprometre despesa plurianual a càrrec de la línia de subvenció S0170 (Obres i serveis d'infraestructures agràries en municipis) del capítol 7 del programa 531.10 "Estructures agràries", ja que la tramitació administrativa fa inviable que puguen executar-se a càrrec de l'anualitat 2018 i hauran d'imputar-se a l'anualitat 2019.

26. Proposta de modificació pressupostària, Ajustos PIP.

S'autoritza el finançament, a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana del projecte presentat per l'Ajuntament de Vinaròs denominat "Carril lúdic esportiu a la carretera de Vinaròs a l'ermita de Sant Sebastià", per import de 941.107,33 €.

 

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

27. Criteri favorable sobre la proposició de llei de modificació de la Llei Electoral Valenciana, presentada pel grup parlamentari socialista.

 

28. Autorització de l'expedient de rescabalament 39/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 48.425,86 € (IVA inclòs).

 

29. Autorització de l'expedient de rescabalament 40/2018 per obligacions contretes en 2018 per un import de 67.124,80 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

30. Autorització del conveni amb la Diputació Provincial d'Alacant per al manteniment amb fons públics del centre "Escola Infantil Hogar Provincial Excelentísima Diputación", amb una dotació de 279.730,00 €.

 

31. Autorització del conveni amb la Diputació Provincial de València per al manteniment amb fons públics del centre d'educació infantil i primària "IVAF-Luís Fortich" amb una dotació de 1.677.930,00 €.

 

32. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-59/2018SCA per obligacions concretes en 2014 per un import de 535,20 € (IVA inclòs).

 

33. Autorització de l'expedient de rescabalament 3-60/2018SCA per obligacions concretes en 2015 per un import de 5.324,23 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

34. Autorització del conveni específic al Protocol general de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior (Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre drogues) per a 2018.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

35. Autorització de la concessió d'una subvenció per a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga duració per corporacions locals de la Comunitat Valenciana amb una dotació de 12.962.100,00 €.

 

36. Autorització del conveni amb l'IVIA per a la realització de les activitats del programa "Foment de l'Emprenedoria Científica" en 2018, amb una dotació de 5.000 €.

 

37. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament i manteniment del CIDEC-IUDESCOOP i activitats relacionades amb l'economia social, amb una dotació de 15.000,00 €.

 

38. Autorització del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització d'actuacions en matèria d'economia social en 2018, amb una dotació de 10.000,00 €.

 

39. Proposta d'autorització del conveni amb la Institució Firal Alacantina (IFA) per a l'adeqüació de les seues infraestructures en 2018, amb una dotació de 500.000,00 €.

 

40. Autorització del conveni amb el Gremi de Forners i Pastissers de València de col·laboració en la realització del II Certamen Internacional de Forn Artesà i del XLVII Concurs Internacional de Jóvens Promeses del Forn i la Pastisseria en 2018, amb una dotació de 60.000,00 €.

 

41. Autorització del conveni entre el SERVEF i els ajuntaments d'Almenara, Castalla i El Pinós per a la instal·lació del servei AUTOSERVEF.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

42. Presa de coneixement de la declaració d'emergència dels treballs de buidatge, transport i gestió de pneumàtics, depositats en la parcel·la 92 del polígon 38 del terme municipal de Chiva, per un import de 459.423,97 € (IVA inclòs).

 

43. Autorització del conveni amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació relatiu a la gestió compartida de l'Arxipèlag de les Illes Columbretes.

 

44. Autorització del conveni amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en matèria d'estadística en 2018.

 

45. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0101/99 per obligacions contretes en 2018, per un import de 19.662,51 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

46. Cessió gratuïta a l'EVHA de la propietat de determinats immobles situats en el centre històric de València

 

47. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Segorbe per a l'execució del projecte de reparació de vials en el seu centre històric, amb una dotació de 100.000,00 €.

DECRETS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

48. Decret de modificació del Decret 55/2015, de 30 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de salons recreatius i salons de joc.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

49. Decret pel qual s'aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana.

 

50. Decret pel qual es regula la gestió d'estudis clínics i es crea la xarxa d'investigació de medicaments i productes sanitaris de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

51. Decret pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'una subvenció a la Universitat de València-Estudi General en el projecte Interreg"Ieer boosting innovative entrepreneurial ecosystem in regions for young entrepreneurs".

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].