Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 15/03/2019

ACTA DEL CONSELL 15/03/2019

Órgan: Consell

Data: 15/03/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Eleccions / Régim electoral, Organització GVA, Empresa, Justícia, Serveis socials, Hisenda, Funció Pública, Igualtat, Seguretat, Transparència, Innovació, Sanitat, Economia, Universitats, Medi ambient, Turisme, Cooperativisme/Economia social, Infraestructres, Participació ciutadana, Autogovern, Patrimoni, Despesa ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

15 DE MARÇ DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 15 de març de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

 1. Decrets de cessament d'Aitana Mas Mas com a directora general de Transparència i Participació; i d'Inmaculada Carda Isach com a directora general d'Inclusió Social. Decrets de nomenament d'Andrés Gomis Fons director general de Transparència i Participació, i d'Enric Juan Alcocer director general d'Inclusió Social.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret de provisió de registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants a la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

PROPOSTA CONJUNTA: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES; CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC; CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL;

 1. Decret de cessament i nomenament de membres del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana: cessament de Daniel Patiño Miñana, Manel Nieto i Morcillo i Germán Belbis Pereda; nomenament de Juan José Ortega Sánchez, Elvira Ródenas Sancho, Yaissel Sánchez Orts, Ana Belén Montero Martínez, Milagros Cano Monterde, Arturo Cerveró Duato, Ricardo Miralles Mayor, Elisa del Río Peris, Rosa Sánchez Moya i Teresa Luengo Aguilar.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització del conveni entre TCV i la Fundació Turisme València de la Comunitat Valenciana de foment de la imatge turística de València en 2019 amb una dotació de 350.000,00 €.
 2. Autorització del conveni entre TCV i CONHOSTUR per a la promoció i desenvolupament del producte gastronòmic de la Comunitat Valenciana amb una dotació de 300.000,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2019 per obligacions contretes en 2018 per un import de 3.709,86 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions de serveis d'atenció immediata i de primera acollida de menors (fases VI i VII).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2019 per obligacions contretes en 2016, 2017 i 2018 per un import d'1.375.870,70 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 2/2019 per obligacions contretes en 2018 per un import de 7.364.190,28 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització del conveni amb l'AVI per al desenvolupament de compra pública innovadora a través de la Central de Compres de la Generalitat.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Aprovació del manual per als membres de les meses electorals de les eleccions del 28 d'abril de 2019.
 2. Autorització del conveni amb el CGPJ en matèria de formació continuada de jutges i magistrats amb una dotació de 70.000,00 €.
 3. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Monòver per a la rehabilitació i recuperació de l'aeròdrom i dels refugis antiaeris de Monòver amb una dotació de 100.000,00 €.
 4. Autorització del conveni amb la Fundació Víctimes del Terrorisme, per a la promoció i realització d'activitats per a l'ajuda a les víctimes del terrorisme amb una dotació de 20.000,00€.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2019 per obligacions contretes en 2018, per import de 36.072,66 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Creació del Fórum de diàleg de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització del conveni amb els col·legis oficials de farmacèutics d'Alacant, Castelló i València per a establir les condicions de les aportacions per tractaments farmacològics en 2019.
 2. Autorització del conveni amb els col·legis oficials de farmacèutics d'Alacant, Castelló i València per a establir les condicions de les aportacions per tractaments ortoprotètics en 2019.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització del conveni amb Seniors Españoles para la Cooperación Técnica per a la promoció d'actuacions d'assessorament tècnic empresarial a l'emprenedoria en 2019 amb una dotació de 15.000 €.
 2. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la Càtedra d'economia feminista en 2019 amb una dotació de 30.000 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/19 per obligacions contretes en 2018, per un import de 19.662,51 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/20 per obligacions contretes en 2018, per un import de 33.702,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització de la subscripció del conveni amb l'Ajuntament de València, ADIF, ADIF-Alta velocitat, RENFE-Operadora, i València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA per al desenvolupament de la integració del ferrocarril a la ciutat de València.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 19-CVOPVT-29-002-GO-0 per obligacions contretes en 2017 per import de 5.738,18 € (IVA inclós).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/6 per obligacions contretes en 2018 i 2019, per import de 17.324,86 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per al foment d'activitats en matèria de transparència i participació ciutadana en 2019 amb una dotació de 43.462,73 €.
 2. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la Càtedra de govern obert, participació i dades obertes en 2019 amb una dotació de 66.521,74€.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de modificació del Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell (Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat).
 2. Decret d'aprovació del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret d'aprovació del reglament de desenvolupament de les polítiques d'actuació de l'IVF, i de la gestió i alienació dels béns i drets adquirits en l'exercici de la seua activitat creditícia.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Decret de declaració com a paratge natural municipal de l'enclavament «Romeu» al terme municipal de Sagunt.

INFORMES

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. El conseller informa sobre el Pla Estratègic d'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana 2019-2023.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària, variació de limits. Expedient VL 16.001/19-001

Increment del límit per a adquirir compromisos de despesa plurianual, en l'exercici 2020, en la línia S1326 (Serveis socials especialitzats tercera edat) del capítol 4 del programa 313.60 "Gestió de centres de persones majors" per a la convocatòria de l´acció concertada amb entitats socials.

 1. Autorització de modificació pressupostària, variació de limits. Expedient VL 05.001/19-003

Increment del límit per a adquirir compromisos de despesa a càrrec de l'exercici 2020, imputables a la línia S7046 (Beques realització de pràctiques professionals de protocol), del capítol 4 del programa 111.70 "Gabinet d'Organització", per a la convocatòria de dotze beques durant el període de 15 de setembre de 2019 a 14 de setembre de 2020

 1. Autorització de modificació pressupostària. Expedient 05.004/19·012

Transferencia de 500.000 € del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses diverses" al capítol 4 del programa 111.70 "Gabinet d'organització", línia S7028 (Promoció i foment d'activitats d'interés públic, sociocultural, econòmic o humanitari de la CV), per a rescabalar les despeses ocasionades per l'assessorament jurídic i tècnic en relació amb el cas Ardystil.

 1. Autorització de modificació pressupostària. Expedient 06.010/19-023

Transferència de crèdit del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses diverses" a la línia de subvenció de concurrència competitiva S0712 "Ajudes destinades a afavorir l'accés als edificis municipals" del capítol 7 del programa 125.10 "Administració Local i Organització Territorial del Consell", per import d´1.041.265,85 € i la línia de transferència X0706 (Finançament Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències) del capítol 4 del programa 221.30 per import de 6.902.732,00 €, amb la finalitat d'incrementar el capítol 2 del programa 221.10 "Emergències, Protecció Civil i Extinció d'Incendis" de l'AVSRE, per import total de 7.943.997,85 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:50 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].