Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 14/02/2020

ACTA DEL CONSELL 14/02/2020

Órgan: Consell

Data: 14/02/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Pressupost públic, Assistència jurídica, Organització GVA, Sanitat, Medi ambient, Relacions amb les Corts, Serveis socials, Funció Pública, Consum, Educació, Despesa, TIC ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

14 DE FEBRER DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 14 de febrer de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Cessament de les persones titulars de la Presidència de les juntes rectores de: Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, Víctor Navarro Matheu; Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona, Carles Gabriel Ferris i Gil; Junta Rectora de la Reserva Natural de les Illes Columbretes, Xavier del Senyor de la Gala; Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Espadà, Carme Orenga Ferris; Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Irta, Ezequiel Llorach Aiza; i Junta Rectora del Parc Natural de les Salines de Santa Pola, Fuensanta García Orenes.

Nomenament de les persones titulars de la Presidència de: Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, Carles Sanchís Ibor; Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona, Guillem Domingo i Navarro; Junta Rectora de la Reserva Natural de les Illes Columbretes, Alberto Lillo Lloria; Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Espadà, Josep Herrero Cabañes; Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Irta, Joan Barceló Luque; i Junta Rectora del Parc Natural de les Salines de Santa Pola, Alejandro Escalada Villanueva.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb CEAM, d'assistència jurídica.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb CIRCUIT, d'assistència jurídica.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació de la CV per al Foment d'Estudis Superiors (FFES), d'assistència jurídica.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb CACSA, d'assistència jurídica.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb VAERSA, d'assistència jurídica.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb AEROCAS, d'assistència jurídica.
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-01/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 25.923,68 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-02/2020 per obligacions contretes en 2020 por import de 7.792,85 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Presa de coneixement de l'informe del control financer específic sobre "Concerts educatius entre la Generalitat i els centres docents privats concertats, exercicis 2018-2019".
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, MP, SA (INCIBE) per a accions conjuntes en matèria de ciberseguretat.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de l'Eliana per a l'organització de cursos de formació de persones consumidores reconegudes com a expertes (CRE).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització per a la contractació d'un servei d'estades formatives de professorat per un valor màxim estimat de 26.971.187,36 € (IVA exclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització per a la contractació de l'obra de construcció del nou espai sanitari «Roís de Corella» en Gandia, per un valor màxim estimat de 18.182.467,97 € (IVA exclòs).

DECRETS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret de modificació del Decret 112/2008 pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement en la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decret de creació dels consells forestals de demarcació.

PROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Projecte de llei de la Generalitat de la funció pública valenciana.

INFORMES

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. La vicepresidenta informa sobre el nou model d'atenció diürna a la infància i adolescència.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària VL 05.001/20-004.

Autorització de l'ampliació del límit quantitatiu per a assumir compromisos de despeses amb càrrec a la línia S0939 (Eliminació exclusió financera en municipis i nuclis de població de la Comunitat Valenciana) per als exercicis 2021 al 2024.

 1. Autorització de modificació pressupostària 05.001/20-005.

Autorització de transferència de crèdit del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses Diverses" al capítol 4 del programa 111.70 "Gabinet d'Organització" per a incrementar la dotació de la línia S0934 (Ajudes danys temporal setembre 2019) DANA, per un import de 5.000.000,00 € i de modificació de dades essencials.

 1. Autorització de modificació pressupostària 06.002/20-004.

Autorització de transferència de crèdit dels capítols 2 i 6 del Programa 121.60 "Sistemes d'Informació" als mateixos capítols del programa 141.10 "Administració de Justícia" amb destí al nou sistema de gestió processal, per un import de 1.334.197,77 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:30 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].