Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 13/12/2019

ACTA DEL CONSELL 13/12/2019

Órgan: Consell

Data: 13/12/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Turisme CS, Agricultura, Serveis socials, Consum, Igualtat, Indústria, Medi ambient, Universitats, Turisme, Cultura, Cooperativisme/Economia social, Salut pública, Emergències, Organització GVA, Relacions amb les Corts, Transports, Administració local, Funció Pública, TIC, Pressupost públic, Seguretat, Territori, Sanitat, Ocupació - Treball, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

13 DE DESEMBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 13 de desembre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

ABSENTS

 

 

 

Sr. Rubén Martínez Dalmau

 

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

 

Sra. Ana Barceló Chico

 

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

  1. Cessaments i nomenaments d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

Decrets de cessament de Ferran Puchades Vila com a director general del Secretariat i de la Portaveu del Consell; d'Ana María Hernández Recuenco com a directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental; de Lorena Sanz Aleixandre com a directora general de d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana; i de Miguel Ángel Lorente López com a director general d'Economia Sostenible.

Decrets de nomenament de Juan Vicente Santos Cerveró com a director general del Secretariat i de la Portaveu del Consell; d'Elena Albert Roberto com a directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental; i de David Vegara Rodríguez com a director general de d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  1. Decret de cessament de membres del Consell d'Administració de l'EPSAR.

Cessament com a vocals en representació de l'administració local de Josep Vicent Bort Bono, Francisco Manuel Sáez Sorní, Juan Bautista Juan Roig i Ramón Marí Vila; i en representació de l'Administració General de l'Estat, de Miguel Polo Cebellán.

  1. Acord de nomenament de membres del Consell d'Administració de l'EPSAR.

Nomenament com a vocals en representació de l'administració local de María José Amigó Laguarda, Ana Iluminada Serna García, Ignasi García Felip i Ramón Marí Vila; i en representació de l'Administració General de l'Estat, de Miguel Polo Cebellán.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

2. Autorització de la contractació per CACSA del servei de neteja per un valor màxim estimat de 7.410.478,76 € (IVA exclòs).

3. Autorització de la contractació per CACSA del servei de manteniment per un valor màxim estimat de 6.012.070,32 € (IVA exclòs).

4. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Dénia per a la realització del Pla de promoció de la gastronomia de Dénia i de la CV en 2019 amb una dotació de 200.000,00 €.

5. Autorització de subscripció del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomunitat de la Canal de Navarrés per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés en 2019 amb una dotació de 100.000,00 €.

6. Autorització de subscripció del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Mancomunitat del Carraixet en 2019 amb una dotació de 100.000,00 €.

7. Autorització de subscripció del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i el Consorci de La Ribera per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística de La Ribera en 2019 amb una dotació de 130.000,00 €.

8. Autorització de subscripció del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i l'Ajuntament de Sagunt per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Camp de Morvedre en 2019 amb una dotació de 130.000,00 €.

9. Autorització de subscripció del conveni entre TCV, el Patronat Provincial de Turisme de València i la "Mancomunidad del Interior Tierra del Vino" per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística de la "Mancomunitat del Interior Tierra del Vino" en 2019 amb una dotació de 70.000,00 €.

10. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Suera per a la implantació i el desenvolupament del programa Tourist Info amb una dotació de 9.000,00 €.

11. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 29/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 7.792,85 € (IVA inclòs).

12. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 30/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.175,61 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

13. Autorització per a la contractació del servei de gestió de la residència "Colònia Sant Vicent Ferrer" per un valor màxim estimat de 20.138.245,50 € (IVA exclòs).

14. Autorització de l'expedient de rescabalament 91/2019 per obligacions contretes entre 2012 i 2017 per import de 2.910,20 € (IVA inclòs).

15. Autorització de l'expedient de rescabalament 93/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 72.557,54 € (IVA inclòs).

16. Autorització de l'expedient de rescabalament 95/2019 per obligacions concretes en 2019 per import d'1.430.000,04 € (IVA inclòs).

17. Autorització de l'expedient de rescabalament 96/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 4.994.790,35 (IVA inclòs).

18. Autorització de l'expedient de rescabalament 97/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'1.935.593,81 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

19. Modificació pressupostària VL 06.007/19-032.

Autorització de l'increment del límit per a comprometre despesa pluriennal a càrrec dels capítols 2 i 6 del programa 121.60, "Sistemes d'informació", i del capítol 2 del programa 421.90, "Innovació tecnològica educativa", a l'efecte de donar cobertura pressupostària a la tramitació, tant ordinària com anticipada, de diversos expedients de contractació en la seua fase inicial, així com diversos modificats, reajustaments o pròrrogues de contractes en execució..

20. Modificació pressupostària VL 06.008/19-033.

Autorització de l'increment del límit per a comprometre despesa pluriennal a càrrec del capítol 2 del programa 612.10, "Fons europeus", amb la finalitat de tramitar, d'una banda, una pròrroga del contracte per a la prestació d'assistència tècnica per a la realització de les verificacions i anàlisis de riscos de les actuacions cofinançades pels fons estructurals, d'altra banda el reajustament entre anualitats per al contracte de disseny de mesures d'informació i comunicació, posada en marxa i execució de l'estratègia de comunicació dels PO FEDER i FSE de la CV 2014-2020.

21. Modificació pressupostària VL 09.006/19-031.

Autorització de l'increment del límit per a comprometre despeses pluriennals a càrrec de la línia de transferència T7405 (Convenis finançament de despeses d'inversió) del capítol 7 del programa 422.60, "Universitat i estudis superiors", per ajustar les anualitats al ritme d'execució de l'obra de construcció de l'edifici "Àgora Cultural" del campus d'Elx de la Universitat Miguel Hernández.

22. Modificació pressupostària 06.028/19-146.

Autorització de transferència de crèdits del capítol 2 del programa 612.70, "Ciutat Administrativa 9 d'octubre", al capítol 2 del programa 612.30, "Patrimoni de la Generalitat", i al capítol 3 del programa 611.10, "Direcció i serveis generals", amb la finalitat d'atendre el pagament de liquidacions de l'IBI i interessos de demora associats.

23. Modificació pressupostària 06.031/19-155.

Autorització de transferències de crèdits del capítol 7 dels programes 422.20, "Ensenyament primari", i 422.30, "Ensenyament secundari" al capítol 4 del programa 422.60, "Universitat i estudis superiors", a fi d'incloure la línia de transferència T7404 (Convenis de finançament de despesa corrent), després d'acordar anticipar a l'exercici 2019 l'anualitat 2020 dels convenis.

24. Modificació pressupostària 08.010/19-136.

Autorització de transferències de crèdits del capítol 2 de diferents programes, al capítol 3 "Despeses financeres" del programa 511.10 "Direcció i serveis generals", per a donar cobertura al pagament d'interessos per sentències fermes i dipòsits en concepte de mesures cautelars en procediments judicials.

25. Modificació pressupostària 12.010/19-148.

Autorització de transferència de crèdits del capítol 2 del programa 442.90 "Prevenció d'incendis forestals", al capítol 3 del programa 711.10 "Direcció i serveis generals", per a fer front a un acte judicial que condemna a la Generalitat al pagament d'interessos de demora pel pagament extemporani d'una sèrie de certificacions.

26. Modificació pressupostària 16.029/19-149.

Autorització de transferència de crèdits del capítol 4 del programa 313.80 "Igualtat en la diversitat", al mateix capítol del programa 313.50, "Inclusió social", per l'existència de recursos en tràmit, pel retard per part d'algunes entitats locals a presentar les seues liquidacions i informar sobre els expedients pendents de resolució.

27. Autorització de l'expedient de rescabalament 68/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 169.923,51€ (IVA inclòs).

28. Autorització de l'expedient de rescabalament 70/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 27.067,70 € (IVA exclòs).

29. Autorització de l'expedient de rescabalament 71/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 3.296,04 € (IVA inclòs).

30. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2019/ATV/15 per obligacions contretes en 2019 per import de 115.033,77 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

31. Atorgament d'indemnitzacions per danys físics o psíquics a les víctimes d'actes de terrorisme per import de 100.939,09 €.

32. Autorització de l'expedient de rescabalament 38/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 39.828,65 € (IVA inclòs).

33. Autorització de l'expedient de rescabalament 40/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 30.111,40 (IVA inclòs).

34. Autorització de l'expedient de rescabalament 42/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 42.924,12 € (IVA inclòs).

35. Autorització de l'expedient de rescabalament 43/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 892.877,23 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

36. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació Provincial d'Alacant per al manteniment de l'escola infantil de la seua titularitat amb una dotació de 279.730 €.

37. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació Provincial de Castelló per al manteniment del centre d'educació especial "Penyeta Roja" amb una dotació d'1.055.330,00 €.

38. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de València per al manteniment dels centres docents de titularitat municipal amb una dotació de 2.389.450,00 €.

39. Autorització de subscripció del conveni amb el seminari menor diocesà de Sant Miquel d'Orihuela, d'ajudes per a la formació integral en l'ESO amb una dotació de 80.000,00 €.

40. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC, la Diputació Provincial de Castelló i l'Ajuntament de Peníscola per a la realització del XXIV Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola amb una dotació de 144.688,00 €.

41. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-75/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 105.020,35 € (IVA inclòs).

42. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-76/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 57.866,39 € (IVA inclòs).

43. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-77/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 23.742,84 € (IVA inclòs).

44. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-78/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 118.411,21 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

45. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 09/2019 per obligacions contretes entre 2015 i 2018 per import de 4.452.436,05 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

46. Autorització de subscripció del conveni amb el Col·legi Notarial de València per a l'intercanvi d'informació per mitjans electrònics.

47. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i els ajuntaments de Benicarló, Castelló de Rugat, L'Eliana, Oliva, Sant Joan d'Alacant, Vallada i Xirivella per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei PUNT LABORA.

48. Autorització de l'expedient de rescabalament INVASSAT 01/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 324,81 (IVA inclòs).

49. Autorització de l'expedient de rescabalament INVASSAT 02/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 617,85 € (IVA inclòs).

50. Autorització de l'expedient de rescabalament INVASSAT 03/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 665,23 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

51. Presa de coneixement de 14 declaracions d'emergència realitzades per la titular de conselleria, de les obres per a reparar els danys produïts en infraestructures hidràuliques en municipis d'Alacant i València afectades per la DANA de setembre de 2019, per import total de 4.491.154,98 €, amb el detall següent:

1. Declaració d'emergència de 07/11/2019, actuacions necessàries per a la reposició, condicionament i reparació del sistema urbà de drenatge sostenible de les llacunes del parc del Recorral, en Rojales per import de 281.849,58 €.

2. Declaració d'emergència de 07/11/2019, dels treballs per a reposar i reparar trams de clavegueram i un marge de maçoneria del riu Clariano en Ontinyent, per import de 323.193 €.

3. Declaració d'emergència de 07/11/2019, dels treballs necessaris per a la reposició, condicionament, reparació i millores en les estacions de bombament d'aigües residuals en Daya Vieja, per import de 100.248 €.

4. Declaració d'emergència de 07/11/2019, dels treballs necessaris per a la reposició de canonades de sanejament de diversos trams i d'equips en les estacions de bombament d'aigües residuals i reparacions de connexions de pluvials en el terme de Cox, per import de 770.032,50 €.

5. Declaració d'emergència de 12/11/2019, dels treballs necessaris per a la reposició de les canonades de proveïment d'aigua potable i sanejament en la pedania de l'Escorratel i de la Urbanització Montepinar del municipi d'Orihuela, per import de 84.198 €.

6. Declaració d'emergència de 07/11/2019, dels treballs necessaris per a la reposició d'un col·lector de sanejament en el terme de Formentera del Segura, per import de 223.629 €.

7. Declaració d'emergència de 07/11/2019, dels treballs per a evacuar les aigües d'escolament estancades en els termes de Dolores, San Fulgencio, Daya Vieja, Formentera i Rojales, per import de 358.000 €.

8. Declaració d'emergència de 07/11/2019, de les actuacions necessàries per a reposar i reparar un tram de clavegueram i un altre de canonada d'aigua potable al costat del barranc del Bosquet, en el terme de Moixent, per import de 376.775 €.

9. Declaració d'emergència de 07/11/2019, de les actuacions necessàries per a reposar i reparar un tram de clavegueram i un altre de canonada d'aigua potable al costat del riu Cànyoles, en el terme de Moixent, per import de 536.949 €.

10. Declaració d'emergència de 12/11/2019, de les actuacions necessàries per a la reposició de canonades de proveïment d'aigua potable a Benferri, per import de 85.184,50 €.

11. Declaració d'emergència de 07/11/2019, de les actuacions necessàries per a la reposició de tres col·lectors de sanejament en el terme de Rafal, per import de 331.728 €

12. Declaració d'emergència de 07/11/2019, dels treballs necessaris per a la reposició, condicionament i reparació de diversos corriols, azarbes i infraestructures afectades, en el terme de Daya Nueva, per import de 557.943 €.

13. Declaració d'emergència de 07/11/2019, de les actuacions necessàries per a la reposició i en el seu cas reconstrucció de diverses infraestructures de sanejament afectades, en el terme d'Algorfa per import de 392.085,40 €.

14. Declaració d'emergència de 07/11/2019, de les actuacions necessàries per a la reposició de diversos trams de cunetes pluvials de la xarxa pública de Guardamar del Segura, per import de 69.340 €.

52. Autorització de subscripció del conveni amb l'EPSAR i la Comunitat de regants sindicat de regs de L'Horta d'Alacant per a la reutilització de les aigües depurades procedents del sistema de sanejament i depuració de l'EDAR de l'Alacantí Nord.

53. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/142 per obligacions contretes en 2019 per import de 10.883,96€ (IVA inclòs).

54. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/145 per obligacions contretes en 2019 per import de 16.733,68 € (IVA inclòs).

55. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0304/156 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.659,86 € (IVA inclòs).

56. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/157 per obligacions contretes en 2019 per import de 11.379,96€ (IVA inclòs).

57. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0304/158 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.976,94 € (IVA inclòs).

58. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/160 per obligacions contretes en 2019 per import de 18.820,48€ (IVA inclòs).

59. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/163 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.245,68 € (IVA inclòs).

60. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0304/178 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.540,47 € (IVA inclòs).

61. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/183 per obligacions contretes en 2019 per import de 10.591,18 € (IVA inclòs).

62. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0301/189 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.388,54 € (IVA inclòs).

63. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/192 per obligacions contretes en 2019 per import de 21.486,40 € (IVA inclòs).

64. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0201/225 per obligacions contretes en 2019 per import de 10.524,58 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

65. Autorització de la contractació de "l'Execució de l'obra de construcció de la línia 10 del Metro de València. Projecte de Construcció: Electrificació, subestacions i escomeses. Tram Alacant-Natzaret" Exp 19/106, amb un valor estimat de 6.490.336,18 € (IVA exclòs).

66. Autorització de subscripció del conveni marc entre l'Institut Cartogràfic Valencià i la Universitat Politècnica de València per a la creació de la Càtedra valenciana de Geomàtica.

DECRETS

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

1. Decret d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2019 en l'àmbit de sanitat i salut pública.

2. Decret de regulació dels establiments de productes sanitaris en la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

3. Decret de regulació del registre autonòmic i de procediments en relació amb les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

DECRETS LEGISLATIUS

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

1. Decret legislatiu d'aprovació del text refós de la Llei de l'Estatut de les Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana.

AVANTPROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

  1. Avantprojecte de llei d'informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].