Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 13/03/2020

ACTA DEL CONSELL 13/03/2020

Órgan: Consell

Data: 13/03/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Agricultura, Relacions amb les Corts, Serveis socials, Aigua, Pressupost públic, Joventut, Sanitat, Medi ambient, Cultura, Participació ciutadana, Educació, Despesa, Covid-19 ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

13 DE MARÇ DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 13 de març de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

  1. Autorització a Júlia Company Sanus, directora general de l'IVACE, per a pertànyer als consells d'administració o òrgans de govern de les següents entitats: Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana. Junta Rectora; Agència Valenciana de la Innovació. Consell de Direcció; Associació d'Investigació de la Indústria Agroalimentària -AINIA-.Consell Rector; Associació d'Investigació de la Indústria Textil -AITEX-.Consell Rector; Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques -AICE-ITC-.Consell Rector; Associació d'Investigació de Materials Plàstics i Connexes -AIMPLAS -.Consell Rector; Institut de Biomecànica de València -IBV-. Junta Directiva; Institut Tecnològic d'Embalatge, Transport i Logística -ITENE -.Junta Directiva; Institut Tecnològic Metalmecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins - AIDIMME- .Consell Rector; Centre Europeu d'Empreses i Innovació de Castelló. Junta Directiva; Centre Europeu d'Empreses i Innovació d'Elx. Junta Directiva; Centre Europeu d'Empreses i Innovació de València. Junta Directiva; Fundació pel Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana. Patronat; Associació d'Agències Espanyoles de Gestió de l'Energia; Fira Mostrari Internacional de València. Comité Executiu; Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Consell d'Administració; Fundació Museu del Calçat. Patronat; Fundació COTEC per a la Innovació. Patronat; Parc Empresarial de Sagunt, SL. Consell d'Administració; i Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU. Consell d'Administració.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

2. Presa de coneixement del Decret 4/2020, de 10 de març, del president de la Generalitat, pel qual se suspén i s'ajorna la celebració de les festes de les Falles en la Comunitat Valenciana i de la Magdalena a Castelló.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

3. Declaració d'urgència de la tramitació del projecte de decret de regulació del Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana.

4. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i el Consell Valencià de la Joventut per al seu finançament en 2020, amb una dotació de 341.000,00 €.

5. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de Picassent per regular l'emissió del Carnet Jove.

6. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i la Mancomunidad Interior Tierra del Vino per regular l'emissió del Carnet Jove.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

7. Autorització de modificació pressupostària 16.004/20-011.

Ampliació de la dotació de la línia S5226 "Renda valenciana d'inclusió" del capítol 4 del programa 313.50, Inclusió Social, mitjançant transferència de crèdit entre capítols i programes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a fi de fer front a obligacions degudament adquirides de l'exercici anterior, i possibilitar la continuïtat en la programació de la seua gestió per a l'exercici 2020, per import de 3.648.445,76 €.

8. Presa de coneixement de l'informe de control financer específic sobre els centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat de l'exercici 2018.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

9. Autorització de l'expedient de rescabalament 6/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 2.273,30 € (IVA inclòs).

10. Autorització de l'expedient de rescabalament 7/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 6.232,48 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

11. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de subministraments en relació amb la COVID-19 a la Comunitat Valenciana per import d'1.043.020,00 € (IVA inclòs).

12. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de la instal·lació d'un tub per al TAC de l'Hospital General Universitari d'Elda per import de 71.269,00 (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

13. Acord d'autorització de l'expedient de rescabalament INVASSAT 01/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 2.020,59 € (IVA inclòs).

14. Acord d'autorització de l'expedient de rescabalament INVASSAT 02/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 133,78 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

15. Autorització de subscripció del protocol general d'actuació del projecte pilot per al reciclatge de l'alumini i acer lleuger a la ciutat de València.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

16. Acord de reconeixement com a centre valencià en l'exterior de l'associació "Valencians UK".

17. Autorització de subscripció del conveni amb el Tribunal de les Aigües de la Vega de València per al seu funcionament en 2020 amb una dotació de 70.000,00 €.

 

DECRETS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

1. Decret de convalidació de l'acord transaccional de 18/04/2019 entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i Ribera Salud II UTE Llei 18/82.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

2. Decret de modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

3. Decret de modificació del Decret 135/2014, de 8 d'agost, pel qual es regula l'admissió en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica.

 

S'ajornen els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1. Projecte de decret de nomenament de personal directiu de l'IVF.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

  1. Acord de mesures urgents en matèria de contractació pública a conseqüència de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19).

DECRETS

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

  1. Decret de mesures extraordinàries de gestió sanitària en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19).

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:20 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].