Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 12/04/2019

ACTA DEL CONSELL 12/04/2019

Órgan: Consell

Data: 12/04/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Cessaments i nomenaments; Agricultura, Serveis socials, Retribucions, Infància i adolescència, Igualtat, Urbanisme, Universitats, Medi ambient, Turisme, Eleccions / Régim electoral, Organització GVA, Justícia, Administració local, Transports, Hisenda, Ports, Funció Pública, Formació, Esports, Aigua, TIC, Joventut, Pressupost públic, Territori, Sanitat, Investigació / Recerca, Infraestructres, Ocupació - Treball, Autogovern, Educació, Despesa ;


Text:

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

12 D'ABRIL DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 12 d'abril de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:10 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització a TCV de la contractació d'una estratègia de màrqueting online d'àmbit nacional i internacional, amb un valor estimat de 5.000.000,00 € (IVA exclòs).
 2. Autorització del conveni entre TCV i la FVMP per al foment turístic i la informació municipal en 2019 amb una dotació de 50.000,00 €.
 3. Autorització del conveni entre TCV i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana per a la gestió de la qualitat integral, l'emprenedoria, la competitivitat empresarial i la promoció de productes en 2019 amb una dotació de 500.000,00 €.
 4. Autorització del conveni entre TCV i l'ICTE per al desenvolupament d'actuacions en 2019 amb una dotació de 100.000,00 €.
 5. Autorització del conveni entre TCV i la Fundació Turisme de Benidorm de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions de màrqueting i promoció turística en 2019 amb una dotació de 200.000,00 €.
 6. Autorització del conveni entre TCV i HOSBEC per a la realització d'actuacions de publicitat, promoció i comàrqueting de l'oferta de Benidorm, Costa Blanca i CV en el mercat nacional i internacional amb una dotació de 600.000,00 €.
 7. Autorització del conveni entre TCV i la Fundació Cultural CdM per a fomentar el producte turístic cultural a través de la música amb una dotació de 60.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 6/2019 per obligacions contretes en 2018 per import d'1.220.487,44 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 8/2019 per obligacions contretes en 2017 i 2018 per import d'1.413.394,93 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2019 per obligacions contretes en 2018 per import d'1.650.514,13 € (IVA inclòs). (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2019 per obligacions contretes en 2018 per import de 761.962,12 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 16/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import d'1.808.011,25 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 21/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 223.883,70 €.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 26/2019 per obligacions contretes en 2019 per import d'1.186.472,80 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària exp. VL 09.001/19-006.

Increment del límit per a comprometre despeses plurianuals, en l'anualitat 2020, a càrrec de les línies de transferència T8253 i T8254 per al finançament de la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives, d'educació primària i secundària respectivament, del capítol 7, programes 422.20 "Ensenyament primari" i 422.30 "Ensenyament secundari".

 1. Modificació pressupostària exp. 11.006/19-046.

Transferència de crèdit del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses diverses" al programa 722.20 "Política industrial", i habilitació del capítol 8 "Actius financers" per a la inclusió del projecte financer PT120 (Aportació al fons FININVAL-Indústria) per import de 3.000.000 €.

 1. Acord de distribució de la massa salarial addicional per a 2019, amb una dotació global de 12.824.330,00 €

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Aprovació del pressupost de 2019 del fons sense personalitat jurídica per a la gestió de FININVAL, amb una dotació de 3.109.600,00 €
 2. Autorització de la pròrroga del conveni amb el Ministeri d'Hisenda sobre atribució de competències de recursos contractuals (2019-2020), amb una dotació anual estimada de 105.750,00 €.
 3. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Fuentes de Ayodar, regulador de l'ús de l'emplaçament de telecomunicacions amb una dotació de 1.600,00 €.
 4. Autorització del conveni amb la "Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunidad Valenciana" per a la transformació modernitzadora del capital humà en 2019 amb una dotació de 2.000.000,00 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 08/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 27.067,20 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 15.614,03 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Presa de coneixement de la tramitació d'emergència de la contractació del subministrament dels manuals de les meses electorals de les eleccions a les Corts 2019 per import de 28.030,94 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la tramitació d'emergència de la contractació del servei de vigilància de les eleccions a les Corts 2019 per import de 22.186,38 € (IVA inclòs).
 3. Autorització del conveni de reciprocitat amb la Universitat de València-Estudi General per a la percepció del complement de carrera administrativa.
 4. Autorització del conveni amb l'Associació de Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de les activitats de l'associació en 2019, amb una dotació de 20.000,00 €.
 5. Proposta d'autorització del conveni amb el Col·lectiu de víctimes del terrorisme COVITE per al desenvolupament de les activitats del col·lectiu en 2019 amb una dotació de 20.000,00 €.
 6.  Autorització del conveni amb el Col·legi Oficial de Criminòlegs CV per a formació i divulgació en matèria d'atenció a les víctimes del delicte en 2019 amb una dotació de 20.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Acord d'ampliació de la dotació econòmica i duració del programa a l'empara del Decret Llei 5/2017 de 20 d'octubre, del Consell, per import de 300.000.000,00 €.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC;

 1. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Cullera per a la finalització de les obres del complex esportiu municipal amb una dotació de 2.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Acord de distribució de la massa salarial addicional per a 2018 per al personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb una dotació d'1.471.006,00 €.
 2. Acord de cooperació amb el Centre d'Investigació Príncep Felip, per al finançament del funcionament i la promoció de la investigació en biomedicina en 2019 amb una dotació de 4.714.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització del conveni entre LABORA i els ajuntaments d'Alcalà de Xivert, Algemesí, Almassora, L'Alguenya, Almoradí i Almussafes per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral AUTOSERVEF.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 02/2019 per obligacions contretes en 2018 per import de 13.244,96 (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 15.000,00 €.
 2. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 15.000,00 €.
 3. Autorització del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 15.000,00 €.
 4. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General, per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 53.720,00 €.
 5. Autorització del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 80.000,00 €.
 6. Autorització del conveni amb la Universitat Cardenal Herrera-CEU per a la realització de pràctiques formatives amb una dotació de 12.000,00 €.
 7. Autorització de l'addenda al conveni de 27/04/2015 entre l'IVIA i la Universitat Jaume I de Castelló.
 8. Autorització de l'acord de cooperació amb l'EPSAR i els ajuntaments d'Almassora i Vila-real per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració amb una dotació de 2.423.527,82 €.
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0302/24 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 9.620,65 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/32 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 16.618,21 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització del conveni amb el Ministeri de Foment, l'Ajuntament de València, Ports de l'Estat i l'Autoritat Portuària de València per al desenvolupament de la terminal intermodal i logística de València Font de Sant Lluís
 2. Acord d'inadmissió del recurs de reposició formulat per Eurocamping Oliva SL contra el Decret 58/2018 (Pativel).
 3. Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Olocau per a la regeneració i renovació del seu nucli urbà en 2019 amb una dotació de 243.610,00 €.
 4. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Llíria per a la regeneració i renovació urbana del nucli antic en 2019 amb una dotació de 458.400,00 €.

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Declaració institucional sobre els drets de les dones al món.

PROPOSTA CONJUNTA: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

La lluita per la igualtat de gènere és una qüestió de drets humans. És la base de societats democràtiques i el bon govern i la pedra angular del desenvolupament sostenible inclusiu.

Nacions Unides va fixar a la Declaració de Beijing de 1995, ratificada en el 2015, un Pla d'acció per a la construcció d'un món en el qual totes les dones i xiquetes puguen exercir les seues llibertats i opcions. Posteriorment ha fixat l'objectiu 5é, «Aconseguir la igualtat entre gèneres i apoderar a les dones i xiquetes, com un dels 17 objectius per al desenvolupament sostenible del planeta.

La Unió Europea, dintre del Pla per la igualtat de gènere i potenciació de les dones, treballa en el pla d'acció: Transformar la vida de les xiquetes i les dones a través de les relacions externes. En el seu eix 3er, Reforçar la veu i la participació de les nenes i les dones, afirma que "La participació i la veu de les xiquetes i les dones a tots els nivells de la societat són essencials per aconseguir societats justes i inclusives".

 A més, adverteix del paper fonamental i del risc que corren les lideresses i defensores i dels drets humans arreu del món.

El Consell no viu aïllat del món exterior, un món globalitzat que ens interpel·la com a ciutadanes i ciutadans per què actuem i defensem els drets de les persones.

És per això que darrere de la condemna sense precedents de 33 anys de presó i 148 fuetades, a l'advocada defensora dels drets humans de les dones Nasrin Sotoudeh, el Consell es situa amb les organitzacions mundials de defensa dels drets humans i insta a l'Estat espanyol i a la comunitat mundial que exigisquen la seua llibertat de immediatament i sense condicions, ja que és presa de consciència, reclosa únicament pel seu treball pacífic pels drets humans.

Així mateix instem al govern iranià a deixar de criminalitzar la feina de qui defensa els drets de les dones, incloses les persones que protesten pacíficament contra l'ús forçós del hijab, i a abolir la legislació relativa a ús forçós del hijab, per ser una norma que atempta contra la llibertat de les dones i les xiquetes.

Instem al govern espanyol i a la Unió Europea a revisar els acords amb les nacions que atempten contra les dones i els seus drets per què no queden impunes. Fem extensiva aquesta declaració a totes les discriminacions ja siguen de privació de llibertat, com de repressió, tortura i assassinat cap a les dones que defensen els seus drets i els de la terra. Recordem els assassinats de Berta Càceres, Marielle Franco i tantes altres, que no queden impunes.

Per últim, instem al govern saudí a l'alliberament de les activistes pels drets humans: Samar Badawi, Nassima al Sada, Loujain a Hathoul, Iman al Nafjan i Aziza al Yousef, actualment empresonades sense cap acusació oficial.

Amb aquesta declaració, el Consell es suma a la condemna de qualsevol repressió o violència cap a les dones del món, instant als governs a protegir les persones que defensen els drets humans i en especial les dones perquè puguen assolir la ciutadania de ple dret.

 

 1. Autorització del conveni amb l'Associació de Juristes Valencians per al foment i recuperació del dret civil valencià en 2019 amb una dotació de 15.000,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI19/12180/001 per obligacions contretes en 2017 i 2018 per import de 13.710,05 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI19/12180/002 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 4.066,43 € (IVA inclòs)

 

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret d'ordenació del Sistema públic valencià de serveis socials.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret d'organització i funcionament del Jurat Economicoadministratiu.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a l'Administració de la Generalitat.

INFORMES

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. La vicepresidenta informa sobre l'estratègia valenciana de joventut.
 
 
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

 1. Decret de cessament de Francesc Gamero Lluna com a sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives; Decret de nomenament de Francesc Gamero Lluna com a secretari autonòmic d'Hisenda; Decret de nomenament de David Alfonso Jarque com a sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:25 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].