Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 09/11/2018

ACTA DEL CONSELL 09/11/2018

Órgan: Consell

Data: 09/11/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: activitat parlamentària; cessaments i nomenaments; proyectes de llei; auto govern; organització geogràfica; govern obert; cultura; ajudes; educació; industria; emergències; autorització de contractació; convenis; declaració d'emergència; rescabalaments; modificació del pressupost; foment de l'ocupació: cinematografia, personal docent; economia social; estudis universitaris; esport; profesorat universitari; turisme; innovació. ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

9 DE NOVEMBRE DE 2018

 

 

ASSISTENTS

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 9 de novembre de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

Presidència de la Generalitat

Preguntes escrites núm. 46420, 46468 a 46471, 46476, 46479, 46549, 46431, 46432, 46439 i 46442.

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes escrites núm. 46407, 46456, 46433 a 46436, i 46447.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Moció núm. 52/IX.

Preguntes escrites núm. 46408, 46415, 46422, 46450, 46451, 46462 i 46437.

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Preguntes escrites núm. 46409 i 46440.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Pregunta oral Ple núm. 1613.

Preguntes escrites núm. 46410, 46472, 46473, 46475, 46477, 46481, 46482, 46485, 46487, 46438, 46441, 46443 a 43446, i 46449.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes escrites núm. 46411, 46478, 46480 i 46484.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Pregunta oral Ple núm. 1610.

Preguntes escrites núm. 46413, 46421, 46460, 46463 a 46467, 46474, 46486, i 46559 a 46562.

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Moció núm. 51/IX

Pregunta oral Ple núm. 1611

Preguntes núm. 46414, 46452, 46457, 46459, 46483, i 46550 a 46554.

Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Preguntes escrites núm. 46423, 46557, 46412, 46418, 46419, 46458 i 46461.

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pregunta escrita núm. 46416.

2.Criteri favorable a la presa en consideració de la proposició de llei sobre les competències de les diputacions provincials, presentada pel grup parlamentari Podemos-Podem.

3. Autorització del conveni entre TCV i la Fira Mostrari Internacional de València per al suport i col·laboració de Gastrònoma 2018, amb una dotació de 100.000,00,00 €.

4. Autorització del conveni entre TCV i la Fundació Turisme València de la Comunitat Valenciana per a fomentar la imatge de la ciutat de València, amb una dotació de 330.000,00 €.

5. Autorització del conveni entre TCV i la Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana per a l'impuls del turisme accessible a la Comunitat Valenciana, amb una dotació de 50.000,00 €.

6. Autorització del conveni entre TCV i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a la celebració de musicals, amb una dotació de 75.000,00 €.

7. Autorització del conveni entre TCV i l'Associació Club de Producte dels Allotjaments d'Interior de la Comunitat Valenciana-Temps, per a la realització d'accions sobre l'oferta turística de la Comunitat Valenciana en 2018, amb una dotació de 50.000,00 €.

8. Autorització del conveni entre l'AVI i CACSA per a la incorporació del coneixement científic i innovador, amb una dotació de 900.000,00 €.

9. Autorització del conveni entre l'AVI i l'Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana per a impulsar accions en matèria de disseny, amb una dotació de 100.000,00 €.

10. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-25/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 1.573,79 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

11. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació del servei de places d'atenció residencial, per un import de 720.750,16 €.

12. Autorització de l'expedient de rescabalament 86/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 112.001,70 € (IVA inclòs).

13. Autorització de l'expedient de rescabalament 87/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 83.867,55 € (IVA inclòs).

14. Autorització de l'expedient de rescabalament 88/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 211.879,83 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

15.Modificació pressupostària, expedient VL 12.003/18-013.

S'autoritza l'increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos plurianuals a càrrec del capítol 6 del programa 442.40 "Medi natural i avaluació ambiental", atés que complementàriament a les despeses ja compromeses, es necessita realitzar altres actuacions.

16.Modificació pressupostària, expedient VL 11.001/18-016

S'autoritza un augment en els límits, tant quantitatius com en el nombre d'anualitats per a comprometre despesa en exercicis futurs, en la línia de subvenció, de concessió directa S0338 "Inversions en la terminal logística de l'àrea industrial d'Almussafes", del capítol 7 del programa 722.20 "Política industrial", ja que l'empresa beneficiària "Ford Espanya" ha sol·licitat ampliar el termini d'execució de la inversió.

17.Modificació pressupostària, expedient VL 08.002/18-015.

S'autoritza l'ncrement del límit quantitatiu per a assumir compromisos plurianuals, a càrrec del capítol 6 del programa 513.10 "Infraestructures públiques" a fi d´iniciar els procediments de tramitació anticipada en la contractació de la conservació de les carreteres autonòmiques.

18.Modificació pressupostària, expedient 12.010/18-112.

S'autoritza la supressió la línia de transferència X6211 (Cartografia zones cremades) del programa 442.90 "Prevenció d'incendis forestals", que te com beneficiari l'Institut Cartogràfic Valencià per motius competencials, i transferir la seua dotació inicial al capítol 6 del mateix programa, amb la finalitat de realitzar més projectes de manteniment de les infraestructures existents que permeten desenvolupar el Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana, per un import de 30.000,00 €.

19.Modificació pressupostària, expedient 08.004/18-099.

S'autoritzen modificacions en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 513.30 "Planificació, transport i logística", minorant la línia X0008 (Explotació Ferrocarrils de la GV) per a incrementar la X8278 (Funcionament de l'Autoritat delTransport Metropolità de València), així com modificacions en els pressupostos d'aquestes entitats i una generació derivada de la reordenació de les relacions pressupostàries derivades de les condicions per al cofinançament estatal del transport en l'àrea metropolitana de València, per un import de 7.855.700,00 €.

20.Modificació pressupostària, expedient 05.011/18-114 i 05.012/18-126.

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 5 del Programa 612.60 "Despeses Diverses" al capítol 4 del programa 221.30 "Agència Valenciana de Seguretat i Resposta als Emergències" (X0706), amb la finalitat d'incrementar el capítol 2 del programa 221.10 de l'organisme autònom, per a donar cobertura a actuacions realitzades dins de "l'Operació Esperança Mediterrània" i en l´incendi forestal de Llutxent, per un import d' 1.011.674,83 €.

21.Acord pel qual es formalitza la distribució de l'increment de 0,2 per cent de la massa salarial addicional per a 2018, per un import de 9.688.000,00 € .

22.Autorització del conveni amb la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) per a l'adhesió al sistema de control de Fons Comunitaris del període 2014-2020.

23.Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General, per a la celebració de la XLVI Conferència Internacional de Ciència Regional i les V Jornades d'Estudis Regionals amb una dotació de 10.000,00 €.

24.Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al foment i la difusió de temàtiques relacionades amb la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana amb una dotació de 30.000,00 €.

25.Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la creació de la "Càtedra de Transformació del Model Econòmic de l'UJI" amb una dotació de 30.000,00 €.

26.Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per al foment i la difusió de temàtiques relacionades amb la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana amb una dotació de 30.000,00 €.

27.Autorització de l'expedient de rescabalament 45/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 18.654,17 € (IVA inclòs).

28.Autorització de l'expedient de rescabalament 46/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 39.712,37 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

29.Autorització de pròrroga del conveni amb el CGPJ i la FVMP sobre la detecció de supòsits de vulnerabilitat amb ocasió del llançament d'habitatge familiar i mesures de caràcter social.

30. Autorització de l'expedient de rescabalament 37/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 838.032,80 € (IVA inclòs).

31. Autorització de l'expedient de rescabalament 38/2018 per obligacions contretes en 2018, per un import de 52.965,92 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

32. Autorització de la distribució de la dotació de la línia T8238000, "Finançament augment retribucions de personal d'universitats públiques", del programa pressupostari 422.60, "Universitat i estudis superiors", per a 2018, per un import de 10.000.000,00 €.

33. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a l'avaluació de beques i ajudes universitàries, amb una dotació de 30.000,00 €.

34. Autorització del conveni amb la Universitat Politècnica de Cartagena per a la realització de pràctiques per a obtindre una formació equivalent a efectes de docència als estudis de màster.

35. Autorització del conveni amb l'Associació de Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana per a fomentar la cooperació entre federacions esportives, amb una dotació de 80.000,00 €.

36. Autorització del conveni entre l'Institut Valencià de Cultura i l'Ajuntament de València per a la celebració del Festival Internacional de Cine València-Cinema jove 2018, amb una aportació de l'Ajuntament de 27.500,00 €.

37. Modificació de l'Acord de 19 d'octubre de 2018, del Consell sobre determinat personal docent.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

38. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per a la reposició d'equipament d'endoscòpia digestiva a l'hospital de Vinaròs, per un import de 134.999,70 € (IVA inclòs).

39. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General, per al desenvolupament d'estudis sobre exercici físic terapèutic en pacients amb patologia crònica o sedentarisme.

40. Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2018 per obligacions contretes entre 2013 i 2015, per un import de 12.614.369,41€ (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

41. Autorització de la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades, per un import màxim estimatiu de 9.500.000,00 €.

42. Autorització de la concessió de subvencions del SERVEF per al foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional en centres especials d'ocupació i enclavaments laborals, per un import d'1.206.148,30 €.

43. Autorització del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per al finançament de la càtedra d'innovació ceràmica "Ciutat de Vila-real" en 2018, amb una dotació de 15.000,00 €.

44. Autorització del conveni amb la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana per a activitats de promoció, foment i difusió del cooperativisme en 2018, amb una dotació de 250.000,00 €.

45. Autorització del conveni amb FEVES-FESAL per a la promoció i representació de les societats laborals a la Comunitat Valenciana, amb una dotació de 100.000,00 €.

46. Autorització del conveni amb FECOTRANS per al seu finançament en 2018, amb una dotació de 25.000,00 €.

47. Autorització de l'addenda al conveni amb ASEIVAL per a la promoció de la qualitat i la seguretat industrial en 2018, autoritzat pel Consell el 3 d'agost de 2018, i modificat el 5 d'octubre de 2018, amb una dotació de 320.000,00 €.

48. Autorització del conveni entre l'IVACE i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la CV per al desenvolupament d'activitats d'internacionalització d'empreses, amb una dotació de 800.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

49.Acord per a establir ajudes i incentius per a un pla extraordinari d'ocupació a causa de l'afecció en els cultius motivada per la tempesta de l'1 de juliol de 2018 a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.

[PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL]

50. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0101/123 per obligacions contretes en 2018, per un import de 244.817,01 € (IVA inclòs).

51. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0101/130 per obligacions contretes en 2018, per un import de 56.552,94 € (IVA inclòs).

52. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN18/0101/133 per obligacions contretes en 2018, per un import de 92.560,63 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

53.Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Llíria per a la regeneració i renovació urbana del nucli antic, amb una dotació d'1.865.900,00 €.

 

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

1.Decret pel qual es declara Bé d'Interés Cultural, amb la categoria de zona arqueològica, el santuari i les termes romanes de Mura a Llíria.

2.Decret de creació de l'Institut interuniversitari López Piñero d'estudis històrics i socials, sobre ciència, tecnologia, medicina i medi ambient.

3.Decret pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'educació primària durant el curs 2018-2019.

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

4. Decret de modificació del Decret 98/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'una subvenció directa per a obres d'adeqüació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes.

 

DECRETS LLEI

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

1. Decret llei d'autorització de la creació de la «Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències».

PROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

1.Projecte de llei, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1.Decrets de cessament de Juan Ángel Poyatos León com a director general del Sector Públic. Model Econòmic i Patrimoni; i de nomenament d'Isabel Castelló García com a directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

2.Decrets de cessament d'Isabel Castelló García com a Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; i de nomenament de Juan Ángel Poyatos León com a Sotssecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

AVANTPROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

1.Avantprojecte de llei, de la Generalitat, de Govern Obert de la Comunitat Valenciana.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:05 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].