Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 08/11/2019

ACTA DEL CONSELL 08/11/2019

Órgan: Consell

Data: 08/11/2019
Localitat: València

Temes: Obres públiques, Organització GVA, Agricultura, Administració local, Justícia, Relacions amb les Corts, Retribucions, Serveis socials, Infància i adolescència, Aigua, Pressupost públic, Col·legis Professionals, Mitjans de comunicació social, Turisme, Infraestructres, Cultura, Ocupació - Treball, Despesa ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

8 DE NOVEMBRE DE 2019

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 8 de novembre de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

                   ABSENTS

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Nomenament com a membres del Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a la Comunitat Valenciana, les persones següents: Rosa Peris Cervera, Mercedes Caballero Hueso, Rosa de Falastín Mustafá Ávila,  Francisco Rubio Delgado,  Jorge Bellver Casaña, María José Catalá Verdet, Eva Ortiz Vilella, Mamen Peris Navarro, Fernando Llopis Pascual, Mónica Álvaro Cerezo, Papi Robles Galindo, Miguel Pascual Pérez, i Beatriz Gascó Verdier.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Declaració de l‘ocupació urgent dels béns i drets subjectes a l'expedient d'expropiació forçosa de la Diputació de València per a l'execució del projecte de millora de la seguretat viària en la carretera CV-336 de Riba-roja de Túria a Bétera. Tram CV-372 a p.k. 1+800 en el t.m. de Riba-roja de Túria (S-470F1).
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la CV, per a la promoció de l'oferta turística de la CV en À Punt Mèdia en 2019 amb una dotació de 600.000,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 26/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 7.792,85 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 88/2019 per obligacions contretes en 2019 per import de 188.896,62 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Aprovació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació de la disposició addicional tercera del Decret llei 1/2019 amb una dotació d'11.010.192,00 €.
 2. Autorització de la modificació pressupostària exp. 06.001/19-001 (II part).

Autorització d'una transferència de crèdit dels cap. 1 i 4 de la Secció 20 al capítol 1 de diferents seccions per a l'aplicació de l'increment retributiu del 0,25% de juliol a desembre de 2019, per import de 9.650.760,22 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 36/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 22.995,77 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació Provincial de València per al manteniment del col·legi d'educació infantil i primària «IVAF Luis Fortich» amb una dotació d'1.695.930,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i l'Ajuntament d'Alcoi per a l'organització de la XXIX Edició de la Mostra de Teatre, Fira d'Arts escèniques de la CV, amb una dotació de 90.000 €.
 3. 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-69/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019 per import de 58.825,66 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de concessió d'una subvenció per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades a Federació d'Empresaris del Metall de la província d'Alacant per import d'1.011.475,86 €.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb l'EPSAR i l'Ajuntament d'Alacant per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració del municipi d'Alacant dotat per l'EPSAR amb 3.688.013,89 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de la subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització del projecte "Estudis comarcals per a la modernització dels seus regadius a la Comunitat Valenciana" amb una dotació de 120.000,00 €.
 3. Autorització de la subscripció del conveni amb la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana, per a la difusió de les bones pràctiques de l'ús de l'aigua amb una dotació de 30.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Criteri favorable a la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2010, de 7 de juliol, de la Generaliltat, de designacló de senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana, presentada grups parlamentaris Socialista, Popular, Compromís, Ciudadanos i Unides-Podem.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI19/12180/006 per obligacions contretes en 2019 per import de 3.051,30 € (IVA inclòs).

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa de subvencions a entitats d'iniciativa social per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional, amb una dotació d'1.630.429,00 €.

AVANTPROJECTES DE LLEI

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Avantprojecte de Llei de creació dels col·legis oficials d'Economistes d'Alacant i Castelló.

S'ajornen els assumptes següents:

C.- PROJECTES DE DECRET

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Projecte de decret de regulació del procediment i de la informació a proveir a l'administració sanitària en matèria de salut laboral (SISVEL).

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:30 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].