Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 08/03/2019

ACTA DEL CONSELL 08/03/2019

Órgan: Consell

Data: 08/03/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Eleccions / Régim electoral; Organització GVA, Administració local, Relacions amb les Corts, Transports, Serveis socials, Funció Pública, TIC, Pressupost públic, Seguretat, Territori, Sanitat, Habitatge, Economia, Universitats, Investigació / Recerca, Turisme, Cultura, Participació ciutadana, Autogovern, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

8 DE MARÇ DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 8 de març de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

 

 

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

ABSENTS

 

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

 

El president obri la sessió a les 09:30 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret de nomenament dels membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

Presidenta: Pilar de la Oliva Marrades, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Vocals: 1. Agustín Gómez Moreno. 2. María Jesús Oliveros Roselló. 3. Ricardo Fernández Carballo-Calero. 4. Ángeles Solanes Corella. 5. María Amparo Ballester Pastor. 6. Carlos Flores Juberías. Secretari: Francisco J. Visiedo Mazón, lletrat major de les Corts. Representant de l'Oficina del Cens Electoral: Javier José Muñoz Criado.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 

 • Presidència

Preguntes escrites núm.: 48647 a 48651, i 48493.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Moció núm. 60/IX (apartats I i II).

Resolució núm. 1527/IX (apartats 1, 2 i 4).

Pregunta escrita núm. 48496.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes escrites núm. 48655 a 48657.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Moció núm. 60/IX (apartat I).

Resolucions núm. 1517 i 1527/IX (apartat 3).

Pregunta oral Ple núm. 1743.

Preguntes escrites núm. 48498 a 48501, 48494, 48495 i 48497.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Moció núm. 60/IX (apartat I).

Resolució núm. 1526/IX.

Preguntes escrites núm.: 48492, 48520, 48522 a 48644.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Moció núm. 59/IX.

Pregunta escrita núm. 48519.

 • Conselleria d' Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Resolucions núm.: 1528 i 1529/IX.

 1. Autorització del conveni amb el Consorci Casa del Mediterrani, d'aportació a les despeses ordinàries i a la realització de programes, amb una dotació de 200.000,00 €.
 2. Autorització del conveni amb l'IVIE SA, per a la investigació en matèria de serveis públics, millora de la informació per a l'anàlisi i l'eficàcia i l'eficiència social de les polítiques públiques, amb una dotació de 300.000,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI02/19 per obligacions contretes en 2018 per un import de 8.421,60€ (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI03/2019 per obligacions contretes en 2018 per un import de 19.261,49 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Declaració d'urgència de la tramitació del projecte de decret de coordinació interadministrativa, de col·laboració financera entre les administracions públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de serveis socials i de coordinació amb els equips professionals de serveis socials.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2019 per obligacions contretes en 2018, per import de 108.240,06 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2019 per obligacions contretes en 2017 i 2018 per import de 361.121,07 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de la contractació d'un sistema d'informació economicofinancer per a la Generalitat i els seus organismes autònoms (Projecte NEFIS) per un import estimat de 21.511.080,00 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 03/2019 per obligacions contretes en 2018 i 2019, per un import de 15.614,03 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Autorització del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la càtedra Deblanc, d'aplicació de metodologies per a la detecció de delictes financers i blanqueig de capitals, amb una dotació de 140.000,00 €
 2. Autorització del conveni de reciprocitat amb la Universitat Jaume I de Castelló, per a la percepció del complement de carrera administrativa.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització del conveni entre l'IVAM i l'Ajuntament d'Alcobendas, per a l'organització de l'exposició "Escriure amb llum. Fotografia d'entreguerres en la col·lecció de l'IVAM".

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de la contractació del servei de vigilància i seguretat i del seu manteniment integral en centres sanitaris, amb un valor estimat de 105.390.365,51 € (IVA exclòs).
 2. Autorització del conveni amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana per al seu finançament en 2019, amb una dotació de 30.000,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 02/2019 per obligacions contretes entre 2013 i 2018 per un import de 356.176.853,31 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 01/2019 LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació per obligacions contretes en 2019 per un import de 912,70 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització de la contractació d'obres en la platja de vies de Benidorm per al tren dual de la xarxa TRAM d'Alacant amb un valor estmat de 14.170.143,50 € (IVA exclòs).
 2. Autorització del conveni amb la Universitat de València per al foment d'activitats de la Càtedra de cultura territorial valenciana en 2019 amb una dotació de 30.000,00 €.
 3. Autorització del conveni amb la Universitat de València per al foment d'activitats de la Càtedra de participació ciutadana i paisatges valencians en 2019, amb una dotació de 30.000,00 €.
 4. Autorització de conveni amb la Universitat de València per al foment d'activitats de difusió del coneixement de la Càtedra Demetrio Ribes en 2019 amb una dotació de 102.600,00 €.
 5. Autorització de conveni amb la Universitat de València per al foment d'activitats d'investigació de la Càtedra Demetrio Ribes en 2019, amb una dotació de 137.000,00 €.
 6. Autorització del conveni amb la Universitat Politècnica de València per al foment d'activitats de la Càtedra innovació en habitatge en 2019, amb una dotació de 30.000,00 €.
 7. Autorització de conveni amb la Universitat Politècnica de València per al foment d'activitats de la Càtedra transport i societat en 2019, amb una dotació de 40.000,00 €.
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2016/01/8 per obligacions contretes en 2018, per import de 21.937,11 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Acord de declaració d'urgència de la tramitació del projecte de decret de desenvolupament de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana.
 2. Autorització del conveni amb la Universitat d'Alacant per al manteniment de la Càtedra de responsabilitat social en 2019, amb una dotació de 50.000,00 €.

No s'han arribat a tractar els assumptes següents:

B.- PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Proposta d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/19, per obligacions contretes en 2018.
 2. Proposta d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN19/0101/20, per obligacions contretes en 2018.

C.- PROJECTES DE DECRET

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Projecte de decret de declaració com a paratge natural municipal de l'enclavament «Romeu» al terme municipal de Sagunt.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; El conseller secretari, en funcions: Vicent Marzà Ibáñez. [segueixen signatures i rúbriques].