Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 07/02/2020

ACTA DEL CONSELL 07/02/2020

Órgan: Consell

Data: 07/02/2020
Localitat: Xàbia

Temes: Organització GVA, Agricultura, Justícia, Relacions amb les Corts, Administració local, Serveis socials, Hisenda, Funció Pública, TIC, Assistència jurídica, Territori, Col•legis Professionals, Sanitat, Tributs, Economia, Cultura, Participació ciutadana, Cooperació al desenvolupament, Educació ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

7 DE FEBRER DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En Xàbia, a la seu de l'Ajuntament, el 7 de febrer de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon.

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

                     ABSENTS

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

 

El president obri la sessió a les 10:15 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Designació de Juan Salvador Pérez Ballester i Nicolás Jannone Bellot com a representants, titular i suplent respectivament, de la Generalitat en el Comitè Consultiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 2. Nomenament de Francesc Gamero Lluna, secretari autonòmic d'Hisenda, com a membre de: Consell d'administració d'FGV; Consell d'administració de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU; Consell de direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl; Consell d'adminitració de CACSA, SAU; Patronat de la Fundació CV Atenció a les Victimes del Delicte; Consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València; Consell d'administració de la SISTEC, SAU; Consell d'administració d'Aprofitament Energètic de Residus, SA; Consell General i Comissió d'Inversions de l'IVF; Patronat de la Fundación de la Comunitat Valenciana, Palau de Les Arts Reina Sofia; i Consell d'Administració d'Agricultura y Conservas, SA.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 

PROPOSTA CONJUNTA: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES; CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC; CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decret de cessament de Vicente Casañ Casañ i de nomenament de Lourdes Soriano Cabanes com a membre pel grup IIII del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Nomenament d'Arcadi España García, conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, com a membre del Consell d'administració d'Aeroport de Castelló SL.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Alienació mitjançant permuta d'immobles propietat de la Generalitat per un immoble propietat de l'Ajuntament d'Alcoi.
 2. Acord sobre control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia de determinats expedients relatius a la carrera professional en 2020.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el CGPJ, el Ministeri de Justícia i la Universitat Cardenal Herrera-CEU per a la realització de pràctiques externes en jutjats i tribunals.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats sobre assistència jurídica gratuïta; accés a la justícia; torn d'ofici; assistència lletrada; funcionament dels serveis d'orientació jurídica (SOJ); i formació, amb una dotació de 40.000.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell Valencià de Col·legis de Procurador sobre assistència jurídica gratuïta; accés a la justícia; torn d'ofici; formació; i funcionament dels col·legis, amb una dotació de 6.200.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització d'un acord marc de subministrament de medicaments per al tractament de l'esclerosi múltiple amb un valor màxim estimat de 156.373.205,04 € (IVA exclòs).

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Aprovació de l'addenda del conveni tipus amb les entitats col·laboradores acreditades, de regulació de la presentació telemàtica de sol·licituds del Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana i declaracions obligatòries; i autorització de subscripció.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'ISEACV i l'Ajuntament de València per a les exhibicions de tallers curriculars de l'ESADV a l'auditori La Mutant.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Declaració institucional sobre processos participatius de la Generalitat:

 

Mai abans els polítics en general, els partits polítics i la política havien estat considerats el segon principal problema per a la ciutadania. Les dades que mostra el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) apunten a una xifra rècord als mesos de novembre i desembre de 2019, amb més d'un 45% de persones que assenyalen este problema com un dels principals de l'Estat, només per davall de l'atur.

 

En aquest context, i amb l'objectiu de reduïr la desafecció política i la manca de confiança en els representants públics, el Consell ha de promoure de forma transversal els principis i els valors del govern obert fonamentats en la participació ciutadana i en la transparència, posant a disposició dels valencians i de les valencianes els instruments necessaris perquè siguen escoltats, informats i formats perquè formen part de la presa de decisions polítiques en les millors condicions possibles. El Govern no ha de tindre l'exclusivitat del tractament dels assumptes públics, sinó que ha de facilitar al màxim els instruments que permeten a la ciutadania influir, condicionar i codissenyar les polítiques públiques. Aquest compromís de qualitat democràtica i bon govern, està inclòs en l'agenda política del Consell.

 

El Consell ha realitzat un diagnòstic inicial de la situació dels òrgans i eines de participació ciutadana actualment vigents, i aquesta tasca primordial no pot esgotar-se en si mateixa sinó que exigeix una acció política de futur, decidida i transversal.

 

Per tot això, el Consell declara el seu compromís:

 • En dotar la ciutadania de recursos útils i eficients per a la seua participació en els processos de definició de polítiques públiques i de pressa de decisions, i enngegar progressivament processos participatius en totes les àrees d'acció de la Generalitat; i
 • En promoure la cultura participativa com a vertebradora de l'expressió de la ciutadania valenciana, que és plural, dialogant i tolerant.

 

DECRETS

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Decret de regulació del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

INFORMES

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. La vicepresidenta informa sobre les politiques migratories i interculturals de la Generalitat a Europa.

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública informa sobre el Pla d'acció en Administració Electrònica de la Generalitat i Entitats Locals (2020-2021).
 2. La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública informa sobre un nou escenari de tributació autonòmica en zones despoblades o en perill de despoblament.

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària exp. VL 06.002/2020-001.

S'autoritza l'ampliació del límit quantitatiu que fixa l'article 40.3 de la Llei 1/2015, per a assumir compromisos de despesa pluriennal per a l'anualitat 2021, a càrrec del capítol 6 del programa 612.30, "Patrimoni de la Generalitat", de 2.327.500,00 € a 4.200.000,00 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:40 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].