Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 06/03/2020

ACTA DEL CONSELL 06/03/2020

Órgan: Consell

Data: 06/03/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Relacions amb les Corts, Administració local, Igualtat, Joventut, Pressupost públic, Transparència, Sanitat, Habitatge, Medi ambient, Finançament, Infraestructres, Ocupació - Treball, Educació, Despesa ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

6 DE MARÇ DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 6 de març de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

                     ABSENTS

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Nomenament com a vocals independents del Consell General de l'Institut Valencià de Finances (IVF) a proposta de les organitzacions empresarials, Mónica Quesada Herrero; a proposta de les organitzacions sindicals, Rosa María Yagüe Perales; i a proposta de la Direcció General de l'IVF, Rafael Marimón Durá, Santiago Carbó Valverde, i Elíes Seguí Mas.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Aprovació del Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2020 i de la seua avaluació.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de Serra per regular l'emissió del Carnet Jove.

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni marc amb la Universitat d'Alacant per a la creació de la Càtedra 'Arquitectura Sostenible'.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària 10.001/20-003.

S'autoritza d'una minoració de crèdit en l'aplicació 10.02.92.412.25.3 per import de 200.000,00 €; i de l'habilitació del capítol 3 «Despeses financeres» en el programa 412.10 "Centres de salut pública" aplicació 10.02.98.412.10.3, i la seua dotació amb 200.000,00 €, atés que el crèdit per a pagament d'interessos de demora es troba concentrat en el subprograma 412.25 i cal habilitar en el mateix el capítol 3.

 1. Acord de pròrroga de l'adhesió al «Compartiment Fons de Liquiditat Autonòmica» dels Fons de finançament a comunitats autònomes per a 2020.
 2. Acord de reintegrament de transferències corrents i de capital de l'exercici 2018 no aplicades a la seua finalitat, complementari del de 20/12/2019, per import de 16.733.450,39 €
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 01/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 68.477,26 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 04/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 13.134,70 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 06/2020 per obligacions contretes en 2020 per import d'11.896,44 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 07/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 4.869,77 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 5/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 2.712,16 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Presa de coneixement del contracte d'emergència de les obres per a la reparació parcial de la coberta de l'edifici principal del CEIP "Elias Tormo" a Albaida, amb un valor de 8.103,63 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni de formalització de l'encàrrec de gestió de MUFACE a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació de funcions d'assessorament i informe, amb un ingrès previst de 26.587,12 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació Provincial de Castelló per a l'impuls dels valors i principis associats al govern obert i a la rendició de comptes amb una dotació de 14.520 €.

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret de creació de la Comissió Interdepartamental de Joventut.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decret d'ampliació de la delimitació de la zona especial de protecció per a les aus (ZEPA) el Fondo d'Elx-Crevillent.

INFORMES

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. El conseller informa sobre les instruccions del Jurat Economicoadministratiu sobre tramitació de reclamacions economicoadministratives.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. El conseller informa sobre l'escletxa salarial per raó de gènere.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].