Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 05/04/2019

ACTA DEL CONSELL 05/04/2019

Órgan: Consell

Data: 05/04/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Artesania, Organització GVA, Empresa, Administració local, Relacions amb les Corts, Retribucions, Serveis socials, Funció Pública, Igualtat, Joventut, Pressupost públic, Transparència, Urbanisme, Habitatge, Sanitat, Medi ambient, Turisme, Investigació / Recerca, Infraestructres, Patrimoni, Despesa ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

5 D'ABRIL DE 2019

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 5 d'abril de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret de provisió de notaries vacants a la Comunitat Valenciana.

 

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització del conveni amb la FVMP per al finançament del seu funcionament amb una dotació de 800.000,00 €.
 2. Autorització del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Gandia per a potenciar i comercialitzar la Ruta dels Borja en 2019 amb una dotació de 100.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional del poble gitano:

Amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano, el Consell vol manifestar públicament el seu suport i reconeixement a la comunitat gitana de la Comunitat Valenciana, i expressar, al mateix temps, el seu compromís amb aquesta important comunitat de ciutadanes i ciutadans que, des d'una identitat cultural pròpia i singular, constitueixen una part inseparable de la societat valenciana almenys des de 1460 que existeixen certeses de la seua arribada al territori valencià.

El 8 d'abril de 1971 es va celebrar a Londres el Primer congrés mundial gitano. El principal objectiu d'aquell congrés era reivindicar la memòria de les víctimes del Samudaripen, genocidi antigitano perpetrat pel règim nazi i alhora es va aprovar la bandera gitana (una banda blava en la part de dalt i una altra banda verda en la part de baix simbolitzant el cel i la terra i en el centre una roda) i l'himne internacional gitano "Gelem, gelem".

Durant cinc segles la població gitana ha estat perseguida al nostre país, no aconseguint la plena ciutadania legal fins a la Constitució de 1978. La situació actual ha millorat bastant des d'aquell moment. Malgrat que s'han aconseguit avanços molt importants en les últimes dècades, encara queda un llarg camí que recórrer, en el qual és imprescindible garantir el dret a la igualtat i ser ferms contra la discriminació i l'antigitanisme.

El 8 d'abril ha de ser un dia de celebració, de reconeixement, però també de reparació. Per això, des del Consell assumim la nostra responsabilitat i ens comprometem amb l'Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano 2018-2023, a través de la qual estem desenvolupant actuacions per a reduir la desigualtat que afecta a les persones gitanes, especialment en l'àmbit educatiu, tan important per a la igualtat d'oportunitats de les futures generacions.

Volem posar en valor l'aportació cultural, econòmica i social de la comunitat gitana, la seua contribució al desenvolupament de la nostra societat, i l'existència de persones referents que formen part de la història compartida. D'aquesta manera busquem combatre la imatge social negativa i estereotipada de la comunitat gitana, tan arrelada en la nostra societat, visibilitzant la pluralitat i diversitat existent,  la participació activa de gitanos i de gitanes en tots els àmbits i espais de la nostra societat.

Volem construir una societat digna, justa i basada en la igualtat i comptem amb les milers de persones gitanes valencianes. El Dia internacional del poble gitano és una bona ocasió per a visibilitzar a la comunitat gitana i comprometre'ns per a caminar cap a la seua plena ciutadania. Des del Consell celebrem aquest dia al costat dels nostres conciutadans gitanos i conciutadanes gitanes, i demanem al conjunt de la societat valenciana que se sume a aquesta commemoració.

Sastipen thaj Mestipen (Salut i llibertat!)

 

 1. Ratificació del conveni entre l'IVAJ i el Consell Valencià de la Joventut per al seu finançament, amb una dotació de 341.000 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària exp. VL 10.001/19-008.

Autorització de l'ncrement del límit per a comprometre despesa plurianual, en l'anualitat 2020, a càrrec del capítol 2 del programa 411.70 "Inspecció" per a donar cobertura a l'expedient per a la contractació del servei per a la captura de dades dels comunicats mèdics i documents derivats de la prestació d'incapacitat temporal, invalidesa permanent i altres prestacions de la Seguretat Social o derivades de les necessitats del Servei d'Inspecció de serveis sanitaris.

 

 1. Modificació pressupostària exp. 12.002/19-031

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 5 del programa 612.60 "Despeses diverses" al capítol 4 del programa 531.10 "Estructures agràries" per a la inclusió d'una nova línia de subvenció «Lluita contra plagues i malalties en els cultius afectats per danys meteorològics de l'1 de juliol 2018», en compliment del Decret 14/2019 i donant-se les circumstàncies previstes en l'article 168.1 c) de la Llei 1/2015, per un import de 700.000,00 €.

 1. Modificació pressupostària exp. 06.011/19-024

Autorització de transferències de crèdit dels capítols 4 i 7 del programa 761.10 "Ordenació i promoció comercial" als capítols 3 i 9 de la secció 19 "Servei del Deute", per a imputar les despeses derivades de l'amortització i interessos del préstec subrogat del deute financer de la Fira Mostrari Internacional de València amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI), per un import de 3.109.780,00 €.

 1. Modificació pressupostària exp. 06.006/19-028

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 2 del programa 612.60 "Despeses diverses" al capítol 2 del programa 121.60 "Sistemes d'informació", per a donar cobertura al tràmit de contractes derivats d'haver-se subrogat la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en les funcions i competències en certificació i signatura electrònica, així com altres serveis de confiança relacionats, que estava efectuant l'Institut Valencià de Finances, a través de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana, així com per la necessitat de fer front a serveis i subministraments essencials que presta la DGTIC, per un import d'1.344.980,00 €.

 1. Acord de cessió d'ús a l'Ajuntament de Castalla de l'immoble denominat Casa Natal d'Enric Valor.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2019/ATV/01 per obligacions contretes en 2018 per un import de 2.938,45 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2019/ATV/02 per obligacions contretes en 2018 per un import de 10.753,89 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2019/ATV/03 per obligacions contretes en 2018 per un import de 68.027,53 €.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Ratificació de l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública per a la modificació del Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització del conveni amb Fontilles Fundació de la Comunitat Valenciana per a la contribució en 2019 a l'atenció sociosanitària de les persones afectades per lepra amb una dotació de 850.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de la modificació dels Estatuts del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.
 2. Autorització del conveni entre l'IVACE i els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en matèria d'I+D i transferència de coneixement en 2019, amb una dotació total de 27.000.000 €

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Autorització de l'acord de cooperació amb l'EPSAR, l'Ajuntament de Cheste i l'Ajuntament de Chiva per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració amb una dotació estimada de 25.314.304,00 €.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Segorbe per a l'execució del projecte de reparació de vials en el seu nucli antic en 2019 amb una dotació de 85.000,00 €.
 2. Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Elx per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana i rural en l'edifici quatre del barri de Sant Antoni, amb una dotació de 2.615.000,00 €.
 3. Autorització del conveni amb l'Ajuntament d'Elx per a la gestió de la primera fase de l'actuació de regeneració i renovació urbana del barri de Sant Antoni amb una dotació de 2.634.003,36 €.
 4. Autorització del conveni amb la Fundació Institut Valencià de l'Edificació per a realitzar activitats d'I+D+i de foment de la qualitat de l'edificació en 2019 amb una dotació de 700.000,00 €.
 5. Autorització del conveni amb el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya per a la realització del concurs EUROPAN 15 amb una dotació de 44.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Acord de remissió a les Corts de l'informe anual de l'Oficina de control de conflictes d'interessos, corresponent a 2018.

 

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de la Joventut.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Decret de modificació del Decret 81/2013, d'aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR-CV).

 

INFORMES

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. La vicepresidenta informa sobre l'estratègia per a la igualtat i la inclusió del poble gitano.
 
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Autorització de la contractació de TCV de serveis docents per a la impartició de cursos presencials de certificats de professionalitat nivell I, II i III, amb un valor estimat de 6.185.870,88 € (IVA exclòs).

INFORMES

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. La consellera informa sobre el Pla contra el malbaratament alimentari en la Comunitat Valenciana

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:05 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].