Visualització de contingut web

Actes

Consulte les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 03/04/2020

ACTA DEL CONSELL 03/04/2020

Órgan: Consell

Data: 03/04/2020
Localitat: Reunió telemàtica

Temes: Organització GVA, Transports, Serveis socials, Esports, Pressupost públic, Joventut, Transparència, Sanitat, Economia, Medi ambient, Cultura, Salut pública, Ocupació - Treball, Emergències, Educació, Despesa, Covid-19, Estat d'alarma. ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

3 D'ABRIL DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 d'abril de 2020 es reuneixen, excepcionalment, de forma telemàtica i prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

S'ha verificat de visu la identitat de les persones integrants del Consell i les garanties tècniques de la plataforma de videoconferència, d'acord amb allò previst pel Decret 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

 

El president obri la reunió telemàtica a les 09:15 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Ratificació de la Resolució de 27/03/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de COVID-19.
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de les actuacions necessàries per a l'atenció i contenció de la COVID-19 en persones, residències i centres, competència de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per import de 2.000.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament d'Albaida per regular l'emissió del Carnet Jove.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 02/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import d'1.540.228,09 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp 11.003/20-017.

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 7 del programa 722.20 "Política industrial" al capítol 4 del programa 322.50 "Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació", així com una modificació del pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a la inclusió d'una línia de subvenció de concessió directa 168.1.c) d'ajuda extraordinària a persones treballadores en règim d'autònom que desenvolupen la seua activitat professional a la Comunitat Valenciana, per la Covid-19, per import de 57.500.000,00 €.

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 05/2020 per obligacions contretes en 2018 per import de 8.104,98 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 08/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 112.185,74 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 09/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 17.860,19 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 28.737,50 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació per l'AVSRE de tres hospitals de campanya per l'emergència de la pandèmia per la COVID-19 per import de 4.844.840,00 €.
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de l'encàrrec de l'AVSRE a TRAGSA del servei de suport per l'emergència de la pandèmia per la COVID-19 per import de 7.706.675,00 €.
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència per la contractació per l'AVSRE de l'ampliació del servei d'assistència al telèfon d'emergències "112 Comunitat Valenciana" per l'emergència per la COVID-19 per import d'1.967.732,25 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de l'ampliació de la declaració d'emergència de la contractació de subministraments en relació amb la COVID-19 a la Comunitat Valenciana amb pressupost estimat de 96.862.460,00 € (IVA inclòs), inicialment adoptada per acord del Consell de 13/03/2020.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació de la valorització energètica de combustible sòlid recuperat (CSR) afectat per la COVID-19 per valor de 25.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació d'un servei de publicitat en TV amb l'objecte de reduir l'ús del transport públic en la situació d'emergènca sanitaria per la COVID-19 per import de 18.089,50 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració de la contractació d'emergència del servei de desinfecció de diverses dependencies de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per la COVID-19 per import de 255.310,00€ (IVA inclòs).
 3. Presa de coneixement de la declaració de la contractació d'emergència d'un pla de publicitat en mitjans de comunicació amb l'objecte de reduir l'ús del transport públic en la situació d'emergènca sanitaria per la COVID-19, per import de 232.953,74 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció de l'adhesió del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana al protocol general d'actuació entre els òrgans de garantia de transparència i accés a la informació i la fundació Democràcia i Govern Local.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de modificació del Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa de subvencions a entitats locals titulars de serveis socials d'atenció primària per a fer front a l'impacte de la COVID-19, amb una dotació d'11.553.770,00 € (9.241.520,00 € per a serveis socials bàsics i 2.312.250,00 € per a atenció a la infància).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19, amb una dotació de 57.500.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decret de declaració com a Monument natural del Límit K/T geològic Capa Negra, al terme municipal d'Agost.

DECRETS LLEI

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret llei de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, amb una dotació de 15.702.719,12 €.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió telemàtica a les 10:15 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].