Visualització de contingut web

Actes

L'article 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, preveu,  en desenvolupament del que estableix l'article 9.3 de la Llei 2/2015,de 2 d'abril, que la publicitat activa dels acords i decisions del Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les seues reunions.

En aquesta pàgina trobareu, des de l'entrada en vigor del decret endavant, les actes de les reunions i, progressivament, les actes anteriors a l'1 de setembre de 2017.

Font: Oficina del Secretariat del Consell

Data de creació: setembre 2017

Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió

Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions

Idioma: en la llengua en què es troben redactades


« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 01/02/2019

ACTA DEL CONSELL 01/02/2019

Órgan: Consell

Data: 01/02/2019
Localitat: Simat de la Valldigna

Temes: activitat parlamentària, Agricultura, Relacions amb les Corts, Administració local, Serveis socials, Pressupost públic, Territori, Urbanisme, Sanitat, Habitatge, Universitats, Infraestructres, Ocupació - Treball, Educació, Despesa ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

1 DE FEBRER DE 2019

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

En Simat de la Valldigna, al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, l'1 de febrer de 2019 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

ABSENTS

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

 

El president obri la sessió a les 10:30 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries:

 

 • Presidència

Preguntes escrites núm.: 47736 a 47800.

 

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Pregunta escrita núm. 47496.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes escrites núm.: 47673 a 47735.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes escrites núm.: 47497 a 47500, 47479, 47484 i 47485.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes escrites núm.: 47476, 47478, 47480 a 47482, 47486, 47487, 47489 a 47493, i 47647 a 47649.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes escrites núm.: 47488 i 47602.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions de serveis d'atenció immediata i de primera acollida, per un import de 6.990.751,60 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Modificació pressupostària 00.005/18-905.

Contrapartida dels ajustos pressupostaris realitzats en virtut de l'article 22 de la Llei 22/2017, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, per a donar cobertura pressupostària a crèdits ampliables, mitjançant disponibilitats al tancament de l'exercici 2018, per import de 380.101.729,12. €.

 1. Autorització de l'addenda a l'acord de col·laboració amb la Universitat de València per a la implementació de l'Oficina INTERACT València i la transferència de coneixement.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació del servei de radiodiagnòstic en el departament de salut de Vinaròs, per un import de 139.043,52 €.

 2. Autorització del conveni amb l'Ajuntament de Pedralba per a realitzar un programa de promoció, foment i pràctica de l'activitat física des del centre de salut d'atenció primària.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització del conveni entre LABORA i l'Ajuntament de Fuenterrobles per a la instal·lació del servei AUTOSERVEF.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 1. Declaració de l'ocupació urgent dels béns i drets subjectes a l'expedient d'execució d'obres del posttransvasament Xúquer-Vinalopó (marge esquerre tram 1 – subtrams pk 0.000 a pk 10.600).

 

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 1. Autorització de declaració d'urgència en la tramitació del projecte de decret de regulació de la Xarxa valenciana de territoris socialment responsables.

DECRETS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 1. Decret pel qual es regulen les característiques de les paperetes, els sobres i la resta de material electoral a utilitzar en les eleccions a les entitats locals menors.

 

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 1. Decret pel qual es crea i regula l'observatori de l'hàbitat i segregació urbana de la Comunitat Valenciana.

INFORMES

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. El president informa sobre l'activitat parlamentària del Consell - IX Legislatura - 7é període de sessions (juliol - desembre 2018).

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].