Visualització de contingut web

Accés Informació Pública

SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Conforme a l'article 4.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública. Es realitzarà per mitjà de sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei.

Per a exercir este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

Els ciutadans podran sol·licitar la informació que no es trobe publicada en les plataformes digitals a través de les ferramentes establides per a això i preferentment per via electrònica.

En realitzar la petició el ciutadà rep un número de registre, que li serveix com a referència i com a confirmació de l'enviament de la sol·licitud. Per tant, pot fer seguiment de la tramitació de la petició, sol·licitant-ho per correu electrònic a la Unitat de Transparència de l'òrgan competent per a la seva resolució, o directament fer la consulta a través del portal.

Podeu consultar un resum del procediment de dret d'accés en aquest enllaç.

Podeu consultar el vídeo tutorial sobre el procediment de sol·licitud de dret d'accés a la informació pública.

 

Sol·licitud d'accés a la informació pública  


A continuació es mostra un esquema dels terminis del procediment administratiu de les sol·licituds que es tramiten davant l'Administració Pública i davant el Consell de Transparència en matèria de dret d'accés a la informació pública.

 

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ AMBIENTAL

El dret d'accés a la informació ambiental és el dret d'informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient com tota informació en forma escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altra forma que verse sobre les següents qüestions:

a) L'estat dels elements del medi ambient, com l'aire i l'atmosfera, l'aigua, el sòl, la terra, els paisatges i espais naturals, inclosos els aiguamolls i les zones marines i costaneres, la diversitat biològica i els seus components, inclosos els organismes modificats genèticament; i la interacció entre aquests elements.

b) Els factors, com ara substàncies, energia, soroll, radiacions o residus, inclosos els residus radioactius, emissions, abocaments i altres alliberaments en el medi ambient, que afecten o puguen afectar els elements del medi ambient citats en la lletra a.

c) Les mesures, incloses les mesures administratives, com a polítiques, normes, plans, programes, acords en matèria de medi ambient i activitats que afecten o puguen afectar els elements i factors citats en les lletres a i b, així com les activitats o les mesures destinades a protegir aquests elements.

d) Els informes sobre l'execució de la legislació mediambiental.

e) Les anàlisis de la relació cost-benefici i altres anàlisis i supòsits de caràcter econòmic utilitzats en la presa de decisions relatives a les mesures i activitats citades en la lletra c.

f) L'estat de la salut i seguretat de les persones, inclosa, en el seu cas, la contaminació de la cadena alimentària, condicions de vida humana, béns del patrimoni històric, cultural i artístic i construccions, quan es vegen o puguen veure's afectats per l'estat dels elements del medi ambient citats en la lletra a o, a través d'aqueixos elements, per qualsevol dels extrems citats en les lletres b i c.

Poden sol·licitar-la qualsevol persona física o jurídica, així com les seues associacions, organitzacions i grups a l'efecte del que s'estableix en el Títol II de la Llei 27/2006 de 18 de juliol.

Consulte exemples sobre què és i què no és informació ambiental.

Accedisca al tràmit administratiu de sol·licitud d'informació ambiental.

Data de creació: març 2020
Data d'actualització del text: setembre 2020
Fonament: acció 1.3.29 del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021

 

SISTEMA D'INFORMACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA AMBULATÒRIA (SIA-GAIA)

Consulte el procediment específic de sol·licitud, tractament i cessió de dades de caràcter sanitari del sistema d'informació de l'assistència ambulatòria (SIA-Gaia) (enllaç a pàgina web externa).

 

ALTRES FORMES DE SOL·LICITAR INFORMACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ

Existeixen altres vies per a sol·licitar informació a l'Administració que no suposen seguir el procediment específic anterior com, per exemple, sol·licitar informació de caràcter general, realitzar un suggeriment o agraïment, presentar una denúncia, queixa o reclamació.

 

Suggeriments i procedimentsDenúncies, Queixes i Reclamacions

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: setembre 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data actualització del text: novembre 2020
Fonament jurídic: art. 15 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 43 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)