Visualització de contingut web

Sector Públic Instrumental

El Sector Públic Instrumental de la Generalitat està regulat en el títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
Integren el sector públic instrumental els ens que s'indiquen a continuació, sempre que es troben sota la dependència o vinculació de l'Administració de la Generalitat o d'altres ens del seu sector públic:
 

1. Organismes públics, que es divideixen al seu torn en:

 a)  Organismes autònoms.

 b)  Entitats de dret públic, que podran ser entitats públiques empresarials o altres entitats de dret públic.

2. Societats mercantils de la Generalitat.

3. Fundacions del sector públic de la Generalitat.

4. Consorcis de la Generalitat.

Organismes Autònoms

Funcions: se'ls encomana, en règim de descentralització funcional i en execució de programes específics de l'activitat d'una conselleria, la realització d'activitats administratives, de foment, de prestació o de gestió de serveis públics.


Règim jurídic: es regeixen pel dret administratiu.

Organismos autónomos: información

La informació relativa als organismes autònoms apareix integrada en cada un dels apartats de GVA Oberta junt amb la resta de conselleries per tindre la consideració d'Administració pública.

Instituto Valenciano de la Juventud Institut superior d'ensenyances artistiques de la Comunitat Valenciana Servicio Valenciano de empleo y formación Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias Agencia Valenciana de Fomento de Garantía Agraria Institut Cartogràfic valencià Instituto Valenciano de Administración Tributaria

Entitats de Dret Públic

Funcions: estan facultades per a exercir potestats administratives, realitzar activitats de prestació i de foment, gestionar serveis o produir béns d'interés públic susceptibles o no de contraprestació, per al compliment dels programes corresponents a les polítiques públiques que desplegue l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de les seues competències.


Règim jurídic: es regeixen pel dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les potestats administratives que tinguen atribuïdes i en els aspectes específicament regulats per a aquestes en aquesta llei, en els seus estatuts i en la legislació pressupostària.

Es denominen entitats públiques empresarials les entitats de dret públic les funcions de les quals siguen susceptibles de contraprestació.

Entidades de Derecho Público : información

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Entitats de Dret Públic en els enllaços següents:

Agència Valenciana de la Innovació Agència Valenciana del Turisme Institut Valencià d'Atenció Social-SanitàriaInstitut Valencià de Finances Culturarts - ObertaInstitut Valencià d'Art Modern - ObertPatronat del Misteri d'Elx - TransparenciaAgència Valenciana d'Avaluació i ProspectivaInstituto Valenciano de Competitividad Empresarial - ObertEntitat de Sanejament d'Aigües Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - ObertaEntidad de Infrestructuras de la Generalitat - Transparencia

 

Societats Mercantils de la Generalitat

Són aquelles societats mercantils sobre les quals s'exerceis el control per part de la Generalitat per donar-se algun dels supòsits següents:

a) Que la participació directa o indirecta en el seu capital social de la Generalitat o dels ens del seu sector públic instrumental siga igual o superior al 50 per cent. Per a la determinació d'aquest percentatge, en el cas que en el capital social participen diverses d'elles, se sumaran les participacions corresponents a les entitats integrades en el sector públic instrumental de la Generalitat.

b) Que la societat mercantil es trobe en el supòsit de grup de societats previst en l'article 5 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors respecte de la Generalitat o dels seus organismes públics.

Tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives.

Règim jurídic: es regiran, com a regla general, per l'ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjuí del que s'estableix en la present llei i en la resta de normes de dret públic que els siguen aplicables. A aquest efecte, el conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran sempre naturalesa privada.

Sociedades Mercantiles : información

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Societats Mercantils de la Generalitat en els enllaços següents:

Ciutat de les Arts i les Ciències - ObertaAeroport de CastellóSocietat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

Circuito del Motor y Promoción DeportivaConstrucciones e Infraestructuras de la Generalitat - TransparenciaValenciana d'Aprofitament Energètic de Residus - ObertaCiudad de la Luz
 

Fundacions del Sector Públic de la Generalitat

Són aquelles fundacions en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Que es constituïsquen de forma inicial, amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del Consell o qualsevol dels subjectes integrants de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental, o bé reben aquesta aportació després de la seua constitució.

b) Que el patrimoni de la fundació estiga integrat en més d'un 50 per cent per béns o drets aportats o cedits per subjectes integrants de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental amb caràcter permanent.

c) La majoria de drets de vot en el seu patronat corresponga a representants de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental.

Tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives. 

Règim jurídic: es regiran, com a regla general, per l'ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjuí del que s'estableix en la present llei i en la resta de normes de dret públic que els siguen aplicables. A aquest efecte, el conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran sempre naturalesa privada. 

Fundaciones del Sector Público de la Generalitat : información

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Fundacions del Sector Públic de la Generalitat en els enllaços següents:

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea Fundació Investigació Hospital Universitari La Fe

Fundación Atención Víctimas del Delito Fundació Foment Estudis SuperiorsFundación Palau de les Arts Reina SofíaInstituto de Investigación SanitariaFundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
Fundación para la Investigación AgroalimentariaFundación Centros de Estudios y Cooperación
Instituto Portuario de Estudios y Cooperación

Consorcis de la Generalitat

Els consorcis formaran part del sector públic instrumental de la Generalitat quan hi siguen adscrits  per aplicació de la normativa bàsica estatal, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la dita administració.

Consorcios de la Generalitat : información

Pot consultar els portals de transparència dels diferents Consorcis de la Generalitat en els enllaços següents:

Museos de la Comunitat ValencianaConsorci Espacial ValenciàCentre Artesanía de la Comunidad ValencianaConsorci Hospitalari Provincial de CastellóConsorci Hospitalari General Universitari de València

Información adicional (Sector Público Instrumental)

Font: dades obtingudes a partir dels Organismes Autònoms, Entitats de Dret Públic, Societats Mercantils de la Generalitat, Fundacions del Sector Públic de la Generalitat i Consorcis de la Generalitat.

Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: abril 2018