Retribucions

Retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell

QUANT GUANYA UN ALT CÀRREC DE L'ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL?

La retribució d'un alt càrrec de l'administració del Consell està integrada per:

Sou i complements

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una  retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Import triennis

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora: article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat. Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en l'enllaç següent: Pressupost actual.

Indemnització per residència

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora: Acord de 8 setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

Retribució íntegra

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Indemnitzacions per assistència a les sessions de plenaris, comissions i dietes

La percepció de qualsevol dieta o indemnització per assistència a les sessions d'òrgans col·legiats quan els corresponga amb caràcter institucional és incompatible amb l'exercici del càrrec.
Normativa reguladora: article 4.1 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

Sí que tenen dret a la percepció de despeses de locomoció o dietes per les activitats compatibles.
Normativa reguladora: article 7.4 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, i Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

Règim de protecció social

A les persones que ocupen alts càrrecs de l'administració del Consell se les aplica el Règim General de la Seguretat Social.
Normativa reguladora: article 163.2.ñ) del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

 

¿Els alts càrrecs cobren cap tipus d'indemnització quan cessen?

A la Generalitat no existixen prestacions compensatòries o qualsevol altra percepció econòmica prevista amb ocasió del cessament. 

 

CONSULTEU LES TAULES RETRIBUTIVES DE TOTS ELS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT

 

CONSULTEU LES RETRIBUCIONS DE TOTS ELS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT

 • Vicepresidència i Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Mónica Oltra Jarque
 • left
  • Francesc Gamero Lluna
  • Jorge Iván Castañón Ortega
  • Jesús Damián Martí Nadal
  • María Elena Ferrando Calatayud
  • Mercé Martínez i Llopis
  • Antonio Raya Álvarez
  • Alberto Ibáñez Mezquita
  • Inmaculada Carda Isach
  • María Such Palomares
  • José de Lamo Pastor
  • Rosa Josefa Molero Mañes
  • Francesc Xavier Uceda i Maza
 • right
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Vicent Soler i Marco
 • left
  • Zulima Pérez Seguí
  • Amparo Adam Llagües
  • Gonzalo Peral Bernat
  • María José Mira Veintimilla
  • Juan Ángel Poyatos León
  • Andreu Iranzo Navarro
  • Clara Ferrando Estrella
  • Eva Martínez Ruiz
  • Eduardo Roca Hernáiz
  • Pedro Agustín Pernías Peco
  • Manuel Illueca Muñoz
 • right
 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Gabriela Bravo Sanestanislao
 • left
  • Bárbara López Ramón
  • Ferran Puchades Vila
  • Verónica López Ramón
  • José García Añón
  • Eva María Coscollá Grau
 • right
 • Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Vicent Marzà Ibáñez
 • left
  • José Villar Rivera
  • Miguel Soler Gracia
  • Jaume Fullana Mestre
  • Joaquín Carrión Candel
  • Rubén Trenzano Juan
  • Marina Sánchez Costas
  • Josefina Bueno Alonso
  • Encarna Cuenca Carrión
  • Josep Manel García Company
  • Albert Girona Albuixech
  • Carmen Amoraga Toledo
  • Josep Miquel Moya Torres
  • Salvador Palazón Ferrando
 • right
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Ana Barceló Chico
 • left
  • Isabel Castelló García
  • Carmen López Delgado
  • Carmelina Pla Silvestre
  • María Victoria Garrido Manzano
  • Narcís Vázquez Romero
  • María Amparo García Layunta
  • José Manuel Ventura Cerdá
  • Ana María García García
  • Ana María Ávila Peñalver
 • right
 • Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Rafael Climent González
 • left
  • Concepción del Ruste Aguilar
  • Blanca Marín Ferreiro
  • Francisco Álvarez Molina
  • Maria Empar Martínez Bonafé
  • María Dolores Parra Robles
  • Natxo Costa Pina
  • Enric Nomdedéu i Biosca
  • Cristina Moreno Fernández
  • Eva María Hernández López
  • Rocío Briones Morales
 • right
 • Conselleria d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Elena Cebrián Calvo
 • left
  • Josep-Manuel Bernal i Giménez
  • Francisco Rodríguez Mulero
  • Rogelio Llanes Ribas
  • María Teresa Cháfer Nácher
  • Francisco Javier Quesada Ferre
  • Antoni Marzo Pastor
  • Joan Piquer Huerga
  • Manuel Aldeguer Sánchez
  • Delia Álvarez Alonso
 • right
 • Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • María José Salvador Rubert
 • left
 • right

Información adicional

Font: dades obtingudes dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: anual
Data d'actualització: juliol 2018