Plans i programes vigents

PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS DE LA GENERALITAT AIXÍ COM ELS SEUS RESULTATS I GRAU D'EXECUCIÓ   

 

Compromiso de Morella hivern 2016  Compromisos de Torrevieja Estiu 2016   Seminari de Govern Sagunt 2017

  Consulteu el grau d'execució dels compromisos dels Seminaris de Govern de Morella, Torrevieja, Sagunt i Ademús

 

Planificación estratégica

 

Font: òrgans competents en matèria de transparència dels centres directius autors del Pla / Programa.

Data de creació: maig 2017.
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació.
Data d'actualització: març 2018.