alts càrrecs

 • Vicent Soler i Marco

 • Conseller d´Hisenda i Model Econòmic
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ Palau 14. 46003 València
 • soler_vicimar@gva.es
 • 961 613 207

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, com a departament responsable del Consell de la Generalitat en matèries d'hisenda, política financera, model econòmic i finançament, sector públic instrumental de la Generalitat (excepte els seus organismes autònoms i els consorcis sanitaris), patrimoni, projectes i fons europeus, tecnologies de la informació i la comunicació de l'Administració i certificació i signatura electrònica, exerceix les màximes competències que legalment té atribuïdes, sota la direcció superior de la persona titular de la Conselleria; i s'estructura en tres nivells: òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.

 • La persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'òrgan superior jeràrquic del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Correspondrà doncs, a la persona titular de la Conselleria resoldre en última instància els recursos administratius que s'interposen contra resolucions de la sotssecretaria i de les secretaries autonòmiques, quan no esgoten la via administrativa, llevat de les excepcions establides en les lleis i reglaments.

 • La persona titular de la Conselleria, sota l'autoritat superior del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.714,72 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 8.195,74 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.910,46 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Conseller d'Hisenda i Model Econòmic Llista completa d'obsequis

  21/12/2018

  1 botella de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Aperitiu Nadal

  21/12/2018

  botella de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Recolim

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Aperitiu Nadal

  21/12/2018

  12 raïms

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta PP València

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  20/12/2018

  Productes Nadalecs

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Xixona

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Aperitiu Nadal

  17/12/2018

  LLibre "solidaritat"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Confederació de Cooperatives

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  17/12/2018

  caixa de Bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Aperitu Nadal

  15/12/2018

  Detalls Nadalens

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVE

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: aperitiu nadal

  14/12/2018

  LLibre "Historia del Arte de la Comunidad Valenciana"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Valencia Port

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx del conseller

  12/12/2018

  Llibres

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Xàtiva

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca Gabinet

  11/11/2018

  Llibre "El Misteri de la mona"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajunt. Alberic

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  01/09/2018

  botella Herbero

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Banyeres

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  27/08/2018

  Disc CD, en commemoració del centenari del naixement del poeta Miguel Hernández

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Mislata

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  22/08/2018

  vara de danses de Morella

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntamente de Morella

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  01/08/2018

  Alfabega

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Bétera

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  20/07/2018

  2 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Castalla

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  20/07/2018

  Material de promoció turistica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Castalla

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinete

  11/07/2018

  fotografia amb marc titulada Repte d'Antonio Girbés

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Premis Jaume I

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: despatx

  13/06/2018

  Quaderns de la Memòria de Sant Vicent del Raspeig

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: biblioteca despatx

  13/06/2018

  Llibre de fotos de Chelva

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca Despatx

  12/06/2018

  segell de correus 50 anys del UPV

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  22/05/2018

  LLibre sobre Joan Miró "ordre i desordre"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Gerent IVAM

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  19/05/2018

  Llibre " 30 anys d'ensenyament en valencià a Torrent

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torrent

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca Despatx

  19/05/2018

  Llibre " La línea de Defensa Inmediata"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Riba-roja de Túria

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: biblioteca despatx

  19/05/2018

  Rajola estil socarrat

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Riba Roja de Túria

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  18/05/2018

  bolígraf amb punter

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  15/05/2018

  1 botella de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament del Pinós

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  15/05/2018

  rellotge de marbre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntamen del Pinós

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  11/05/2018

  llibres sobre Bellreguart

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Bellreguart

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: biblioteca despatx

  03/05/2018

  Llibre "las Bandas de música"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: El President de Les Bandes de Música de la C.V.

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  20/04/2018

  Oli de oliveres mill.lenàries

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Traiguera

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet del conseller

  13/04/2018

  Llibres sobre Patrimoni de Traiguera

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Traiguera

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  12/04/2018

  taulell tipo socarrat amb marc

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ajuntament de Riba roja

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  26/03/2018

  llibre "personatges Antoni Miró"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Xativa

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  14/03/2018

  una botella de vinagre i oli

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correos

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  28/02/2018

  2 corbates

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller d'Hacienda de Castilla la Mancha

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  22/02/2018

  bóta per a totes les begudes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CSIF

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  08/02/2018

  LLibre del Ivam "Antoni Míró"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d' Aloci

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  02/02/2018

  llibre Arquitectura civil en Xàtiva

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  28/01/2018

  Vi de la Fira de Cocentaina

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cocentaina

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinete

  25/01/2018

  Llibre de Carles Salvador

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Academia Valenciana de la LLengua

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: biblioteca despatx

  15/01/2018

  coca tipica de Gandia

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet del Conseller

  10/01/2018

  bloc de notes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.lege d'Economistes (coev)

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  22/12/2017

  LLibre "Cien años de Soledad"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  22/12/2017

  1 botella de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Recolim

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Aperitiu de Nadal

  21/12/2017

  3 pastilles de torró de Alacant

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Aperitiu de Nadal

  19/12/2017

  Llibre "Arte Español en México"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: biblioteca despatx

  19/12/2017

  Llibre "Memòria de la modernitat"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  19/12/2017

  Llibre "El port de València"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: el presidente de Valenciaport

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  18/12/2017

  2 botelles de vi i una de cava

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asesors fiscals de la CV

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Aperitiu de Nadal

  18/12/2017

  caixa de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  13/12/2017

  rellotge esportiu d'Antonio Miro

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de Castilla - La Mancha

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  28/11/2017

  llibre "casa de la Mediterrània i el ferrocarril Alacant - Múrcia

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: casa de la Mediterrània

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca Despatx

  24/10/2017

  bol de fang i ceràmica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d' Adjults Sant Carles

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  26/08/2017

  licor de Alfabega

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Betera

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  13/07/2017

  Llibre "Pietat i Art"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  14/06/2017

  rellotge analògic parlant

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  12/06/2017

  portafoli

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.lege d' Economistes

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  07/06/2017

  cd de música dels alumnes de l'institut "amb tot el Cor"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Sanchis Guarner de Silla

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  07/06/2017

  dibuix d'un alumne del batxiller artístic "llibertat"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Sanchis Guarner de Silla

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  26/05/2017

  Escultura xicoteta de branques de canella

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: la canella

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  28/04/2017

  Portafolis del col·legi d'economistes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del col.lege d'economistes

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: conseller

  21/04/2017

  Llibre Tirant lo Blanch

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: el MH President

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca Despatx

  10/03/2017

  Plat de ceràmica valenciana

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FORINVEST

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  10/03/2017

  llibre "equipo Crónica"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidencia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  28/02/2017

  Rellotge esportiu blau de la marca marea

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADEIT

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  17/02/2017

  Llibreta

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Levante-EMV

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: despatx

  16/02/2017

  Llibre de la Caixa Rural de Burriana

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Borriana

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  16/02/2017

  Clauer de Borriana

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Borriana

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  07/02/2017

  LLibre d Emilio Castelar

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elda

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  31/01/2017

  Altaveu de ordenador

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: nova economia forum

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  28/01/2017

  Botija de suro del Centre ocupacional Sant Cristòfol.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sagunt

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  28/01/2017

  Diversos llibres d'Estivella

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d' Estivella

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del despatx

  27/01/2017

  caixa de productes tipics de nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVE

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: aperitiu de nadal

  23/01/2017

  Bossa amb dos bots d'espècies

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: thiercelin

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  21/12/2016

  Una caixa de Bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  21/12/2016

  llibre "Argelia España puentes en la historia"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent de OHL

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del despatx

  21/12/2016

  Nino de plàstic xicotet de la ONg juegateràpia

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  20/12/2016

  tres botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AIR NOSTRUM

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Aperitiu de Nadal

  20/12/2016

  taulellet amb escut

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  19/12/2016

  Llibre El pròxim pas

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca Despatx

  19/12/2016

  Liders per a la Història

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Europea

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca Despatx

  19/12/2016

  Caixa de productes nadalencs

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: DULCESOL

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Aperitiu de nadal

  16/12/2016

  Caixa de taronges i caquis

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAIXA RURAL DE L' ALCUDIA

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: ONg

  15/12/2016

  Art espanyol als Estats Units

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  12/12/2016

  tres botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Gabinet

  17/11/2016

  Llibre Human OFF On

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: 3º Trabada Tecnològica

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  17/11/2016

  Altaveu Bluetooth impermeable

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: 3ª trobada tecnòlogica

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Taula del despatx

  17/11/2016

  Figura “ballarina assentada” d'Antonio Campillo

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  29/10/2016

  Embotit típic de la comarca

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cocentaina

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Consum propi

  21/10/2016

  Llibre de l'equip crònica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bankia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx de la conselleria

  21/10/2016

  LLibre IV centenari de Petrer a San Bonifacio, Màrtir

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Petrer

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del despatx

  21/10/2016

  llibre Scully +Tomasko

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bankia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del despatx

  07/10/2016

  l' arbre de les llengües Figura de flors

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller d' Educació

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx del conseller

  06/10/2016

  LLibreta

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alicante Plaça

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  12/07/2016

  Llibre "El Tribunal Supremo del Reino de España"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabinet del Ministre d' Hisenda

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca Despatx

  06/05/2016

  LLibre "Viatge D' Imatges" Bellreguard

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bellreguard

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del despatx

  05/05/2016

  LLibre Patrimoni Documental de l´Arxiu General i Fotogràfic

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Congrés Nacional de Contractació Pública

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca Despatx

  20/04/2016

  Vins de la Regió de Murcia

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Murcia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Posible ONG

  08/03/2016

  Una Economia lliure sense crisi i sense desocupació de Germà Bernácer de la Universitat d'Alacant

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Servei de publicacions de la Universitat d´Alacant

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del despatx

  08/03/2016

  libre de Societat i Felicitat de Germà Bernácer de la Universitat d'Alacant

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Servei de Publicaciones de la Universitat d'Alacant

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: biblioteca del despatx

  08/03/2016

  Quadro amb imatge de sant Vicent Màrtir en plata, de la universitat Catòlica de València

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: universitat Catòlica de València

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  22/02/2016

  Una corbata

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forum Europa

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx Conseller

  08/02/2016

  LLibre de les Illes Balears "Paisatge, història i tradiciones"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobern Balears

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del Despatx

  04/01/2016

  LLibre Caminant Junts

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació ONCE Gos guia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca de la Conselleria

  04/01/2016

  Llibre el Messies un projecte humanista

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bancària “la Caixa”

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca de la Conselleria

  21/12/2015

  Llibre "Maestros Españoles en las colecciones Británicas"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  21/12/2015

  Llibre "la búsqueda de Europa. Visiones en contraste"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  21/12/2015

  un paquet 1 k. d'arròs Delta de l'Ebre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associaicó de Begudes Refrescants ANFABRA

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Càritas

  18/12/2015

  Caixa de bombons de ferrovial

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de Ferrovial

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  18/12/2015

  Llibre dels retrats de Goya

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent de OHL

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del Despatx

  18/12/2015

  Bossa xicoteta de plàstic amb sabatilles de viatge d'Anecoop

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Caritas

  17/12/2015

  boli del grup Tragsa

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Tragsa

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  16/12/2015

  caixa de taronges

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa rural

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Caritas

  14/12/2015

  Llibre de Pasqual Maragall

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pasqual Maragall

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del Despatx a la Conselleria

  14/12/2015

  Llibre del Quixot

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Adolfo Utor, president de Balearia

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del Despatx

  14/12/2015

  LLibre "la vida perenne" de José luis Sampedro

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Europea

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca despatx

  14/12/2015

  el llibre de la Guia Repsol

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Brufau, president de REPSOL

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Biblioteca del Despatx a la Conselleria

  12/12/2015

  cistella de productes tipics

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVE

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Caritas

  04/12/2015

  llibre oficial de Volvo Ocean Race " DRY LENSES"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  26/11/2015

  Wibook,un llibre electrònic, en Trobada tecnològic de la Comunitat Valenciana. patrocinat pel Corte Inglés

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Informàtica del Corte Inglés

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  12/11/2015

  Cistella xicoteta de pansa elaborada en Jesús Pobre amb motiu de L'Escaldà

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: L' Alcalde de l'EATIM de Jesús Pobre

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx

  22/10/2015

  LLibre "Further Tougher Closer Volvo Ocean Race"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: Despatx del Conseller

  21/10/2015

  3 bosses xicotetes de plàstic amb cremallera

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: EFPA

  Destinatari de l'obsequi: VICENT SOLER I MARCO

  Destinació: POSIBLEMENT CASA DE LA CARITAT

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos