alts càrrecs

  • Rosa Pardo Marín

  • Directora General d' Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
  • Data de nomenament: 07/08/2018 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 1. Planta 11. 46018. València
  • urbanisme@gva.es
  • 961 208 545

Agenda

  • La Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge és el centre directiu dependent de la Secretària Autonòmica, que exerceis els competencies que li atribuïx l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'ordenació del territori i del litoral, urbanisme, paisatge, coordinació territorial i inspecció d'urbanisme.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 00,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 00,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observaciones: Retribucions pendents d'actualitzar

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos