alts càrrecs

 • José Manuel Ventura Cerdá

 • Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris
 • Data de nomenament: 16/06/2018 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31. 46010. València
 • ventura_jma@gva.es
 • 961 928 302

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, exerceix les competències establertes en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, i, en particular, les referides a la planificació de recursos farmacèutics, l'ordenació, la racionalització i el control de l'ús del medicament, la provisió i l'assistència farmacèutica, així com les prestacions complementàries.

 • En el desenvolupament de les competències establertes en el paràgraf anterior, caldrà ajustar-se especialment a les funcions següents: disseny i implementació efectiva d'estratègies per a l'optimització i integració farmacoterapèutica, l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, el desenvolupament, l'explotació i la implementació dels sistemes d'informació necessaris perquè tots els grups d'interès disposen de la informació adequada per a la presa de decisions quant al procés de gestió i utilització del medicament i la innovació en la gestió de productes farmacèutics, així com el desenvolupament del programa d'estudis clínics per a coordinar, gestionar, promoure i garantir la correcta execució de la investigació clínica amb medicaments i productes sanitaris realitzada a la Comunitat Valenciana, fixant i adaptant els procediments, la regulació i els criteris per a la seua implementació i com a referent de transparència i accés a la informació generada en aquest àmbit orientada tant al professional com a la ciutadania.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 31.106,50 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.726,98 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 32.833,48 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Les retribucions es corresponen amb la quantitat percebuda com a Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris des del 16/06/2018 fins al 31/12/2018.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos