alts càrrecs

 • María Victoria Garrido Manzano

 • Directora General de l'Alta Inspecció Sanitària
 • Data de nomenament: 16/06/2018 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • garrido_marman@gva.es
 • 961 928 511

Agenda

Agenda gener
 • La Direcció General de l'Alta Inspecció Sanitària, sota la dependència de la Sotssecretaria, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, respecte a les matèries següents: inspecció de la cartera de serveis del Sistema Valencià de Salut, la tutela dels drets i deures de la ciutadania en matèria de salut i la inspecció de centres i serveis sanitaris públics i privats, el control i la inspecció de les prestacions de la Seguretat Social i farmacèutiques, així com el control i vigilància de l'activitat dels departaments de salut en règim de concessió.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 31.031,34 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 863,49 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 4.359,29 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 36.254,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Les retribucions es corresponen amb la quantitat percebuda com a Directora General de l'Alta Inspecció Sanitària des del 16/06/2018 fins al 31/12/2018.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Directora General de l'Alta Inspecció Sanitària Llista completa d'obsequis

  09/11/2018

  bossa compra

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gala Deporte base Grao Castelló

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA VICTORIA GARRIDO MANZANO

  Destinació: Mª Victoria Garrido Manzano

  08/11/2018

  Collar

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación SEDISA

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA VICTORIA GARRIDO MANZANO

  Destinació: Mª Victoria Garrido Manzano

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos