alts càrrecs

 • Andreu Iranzo Navarro

 • Director General de Fons Europeus
 • Data de nomenament: 18/09/2018 DOCV
 • Plaça de Nàpols i Sicília, 10, 1. 46003. València
 • iranzo_and@gva.es
 • 961 207 161

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament i adscrita a aquesta, la Direcció General de Fons Europeus té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus, i exerceix, entre altres, les funcions següents:

 • a) Planificar, aplicar i avaluar la política regional que acorde el Consell en el marc establit per la Unió Europea, l'Administració General de l'Estat i el propi de la Generalitat, així com el que es desprenga dels acords i convenis que se subscriguen amb altres administracions i entitats públiques o privades.

 • b) Preparar i presentar els projectes d'inversió susceptibles de ser cofinançats amb fons europeus.

 • c) Conéixer, difondre, planificar i realitzar el seguiment dels fons estructurals de la UE gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent-hi els corresponents a la Cooperació Territorial Europea.

 • d) Definir i gestionar els programes d'incentius regionals i autonòmics a la Inversió.

 • e) Definir i gestionar el Programa de Desenvolupament Local.

 • f) Direcció del Programa Eurodissea de l'Assemblea de Regions d'Europa, com a membre del seu Comité de direcció, i la seua gestió.

 • g) Planificar la participació de la Generalitat en el Fons Social Europeu i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d'organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d'una part d'aquesta.

 • h) La coordinació i control de les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea.

 • i) Conéixer, estudiar i coordinar les diferents fonts de finançament comunitàries a través de la presència i participació en les comissions delegades corresponents o altres estructures, i la seua difusió als diferents òrgans gestors de la Generalitat.

 • j) Autoritzar i realitzar el seguiment de la participació de la Generalitat en projectes amb finançament europeu.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.424,19 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.424,19 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos