alts càrrecs

 • Inmaculada Carda Isach

 • Directora General d´Inclusió Social
 • Data de nomenament: 01/01/2017 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Torre 3. Planta 3. 46018. València
 • dg_inclusionsocial@gva.es
 • 961 247 603

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General d'Inclusió Social és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat a la qual li corresponen les funcions en matèria d'inclusió social i desenvolupament comunitari, prestacions socials, atenció i inclusió a persones migrants, voluntariat social i programes amb fons estatals i europeus d'interés social.

 • Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • a) Planificar, fer el seguiment i executar el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social.

 • b) Planificar, fer el seguiment i executar programes de desenvolupament comunitari, acció social i xarxes de solidaritat.

 • c) Gestionar i impulsar les prestacions socials, en cooperació amb les administracions locals, destinades a la inclusió social, el trencament generacional de l'empobriment i la redistribució de la riquesa.

 • d) Dirigir i coordinar les polítiques d'atenció i inclusió a persones migrants des del respecte a la interculturalitat.

 • e) Gestionar les competències atribuïdes a les comunitats autònomes en la legislació vigent en matèria de drets i llibertats de les persones estrangeres a l'Estat espanyol i la seua inclusió social.

 • f) Establir i desenvolupar les mesures estratègiques específiques destinades a evitar o pal·liar les desigualtats patides per col·lectius vulnerables o en situació d'exclusió social.

 • g) Coordinar, fer el seguiment i l'avaluació de les prestacions no contributives d'invalidesa i jubilació (PNC), les prestacions del Fons d'Assistència Social (FAS) i les previstes a la disposició transitòria única del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social.

 • h) Coordinar i dur el seguiment dels programes estatals i europeus d'inclusió social, especialment, vinculats a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables i en situació d'exclusió social.

 • i) Informar sobre l'oportunitat de projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, de programes, ajudes i subvencions que versen sobre matèries de la seua competència.

 • j) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.

 • k) Fomentar les accions de convivència social o voluntariat social a través de les entitats i associacions per mitjà de les quals s'organitzen socialment.

 • l) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.

 • m) Executar qualsevol altres funcions que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèria del seu àmbit d'actuació funcional.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos