alts càrrecs

  • María Elena Ferrando Calatayud

  • Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal
  • Data de nomenament: 01/01/2017 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 3. 46018. València
  • ferrando_hel@gva.es

Agenda

  • Sota l'autoritat de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal és l'òrgan superior que assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, en matèria de polítiques de serveis socials, direcció i execució de la política social, coordinació de les polítiques de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a les persones amb discapacitat i majors.

  • La Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal està integrada per la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència i la Direcció General de Diversitat Funcional.

  • Dirigirà, impulsarà i coordinarà les relacions institucionals per a la coordinació sociosanitària en l'àmbit de la seua competència, sense perjudici de les atribucions legals i reglamentàries d'altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 59.698,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos