alts càrrecs

 • Rosa Josefa Molero Mañes

 • Directora General d'Infància i Adolescència
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. Planta 2. 46018. València
 • molero_rosman@gva.es
 • 961 247 404

Agenda

 • La Direcció General d'Infància i Adolescència és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat al qual li corresponen les funcions relatives a promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent, en matèria d'infància i adolescència, d'intervenció familiar i d'adopcions que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.

 • Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • a) Planificar les polítiques d'infància i adolescència i d'intervenció familiar i establir directrius, coordinar i impulsar els serveis i recursos en els àmbits de promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.

 • b) Promoure els drets de la infància i l'adolescència i la seua participació activa en la societat.

 • c) Previndre conductes que entrebanquen la convivència, fomentant la cultura de la diversitat, del respecte, de la responsabilitat i de l'empatia.

 • d) Fomentar i garantir la igualtat d'oportunitats i previndre el risc diferencial de pobresa de les llars amb xiquets, xiquetes i adolescents.

 • e) Establir mesures adreçades a garantir el desenvolupament físic, cognitiu, emocional, comunitari, integral i harmònic dels xiquets, xiquetes i adolescents en els seus entorns de convivència i previndre el desarrelament.

 • f) Impulsar i coordinar les actuacions de les administracions públiques per a dotar dels recursos i suports necessaris les famílies amb fills i filles en situació de vulnerabilitat i risc.

 • g) Dissenyar i coordinar protocols i actuacions davant del risc i en matèria de desemparament, tutela i guarda.

 • h) Prioritzar l'acolliment familiar enfront del residencial, treballar per al retorn, dotar de transparència i qualitat els recursos d'acolliment i adopció i garantir la inclusió social als menors d'edat en conflicte social i amb mesures judicials, i generar recursos que recolzen la vida independent als joves que compleixen la majoria d'edat quan es troben sota una mesura de protecció.

 • i) Exercir, com a autoritat central en matèria d'adopció internacional, les competències que la Generalitat te atribuïdes en aquest àmbit.

 • j) Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.

 • k) Fomentar la formació dels professionals i la investigació, impulsar mecanismes de coordinació entre les administracions públiques presents a la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits a aquesta direcció general o que estiguen acreditats per aquesta.

 • l) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions en les direccions territorials, els serveis de les xarxes públiques d'atenció primària i especialitzada i promoure la transparència, així com fomentar la cultura de la participació.

 • m) Elaborar les propostes dels projectes normatius i de convocatòries relatius a l'àmbit de les funcions atribuïdes.

 • n) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.

 • o) Gestionar els concerts, les subvencions i les prestacions en matèria de la seua competència.

 • p) Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i actuacions de la Direcció General.

 • q) Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos