alts càrrecs

 • Encarna Cuenca Carrión

 • Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
 • Data de nomenament: 15/09/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • cuenca_enc@gva.es
 • 961 970 152

Agenda

 • Corresponen a la presidència del CECV les funcions següents:

 • a) La representació del CECV.

 • b) Convocar i fixar l'orde del dia dels plens i comissions permanents.

 • c) Presidir les sessions, dirigir i moderar el desenrotllament dels debats, suspendre'ls per causes justificades i dirimir les votacions en cas d'empat.

 • d) Dirigir l'activitat del CECV i el seu funcionament.

 • e) Autoritzar amb la seua firma els informes, dictàmens i propostes del CECV.

 • f) Gestionar el pressupost del CECV i informar d'esta gestió el Ple i la Comissió Permanent.

 • g) La interpretació del reglament de funcionament.

 • h) Dictaminar, amb audiència prèvia de les organitzacions interessades, les qüestions que es plantegen relatives a la representativitat i la pluralitat dels sectors del CECV.

 • i) Qualsevol altra que li atribuïsca la normativa vigent.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.153,82 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.577,03 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos