alts càrrecs

 • Maria Àngels García Vidal

 • Directora General de Justícia
 • Data de nomenament: 21/07/2015 DOCV
 • C/ Castan Tobeñas, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 4. 1ª Planta. 46018. València
 • dgjusticia@gva.es
 • 961 209 180

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General de Justícia és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica de Justícia, Administració Pública, Reformes Democrà- tiques i Llibertats Públiques, que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les corresponents en matèria de relacions amb la justícia, infraestructures judicials, gestió i formació del personal al servei de l'Administració de justícia, planificació de l'Oficina Judicial, justícia gratuïta, atenció a víctimes de delicte, col•legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat, unions de fet i mediació.

 • En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • a) Dirigir, impulsar, coordinar i executar les competències que han sigut atribuïdes a la Generalitat en l'àmbit de l'Administració de justí- cia, en aplicació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, i de l'article 69.3 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en particular les relatives a relacions amb la justícia, infraestructures judicials i gestió d'unitats, serveis tècnics de suport als òrgans jurisdiccionals, gestió de recursos humans, formació del personal al servei de l'Administració de justícia, planificació de l'Oficina Judicial i justícia gratuïta.

 • b) Organitzar, executar i controlar la política de la Generalitat en matèria d'atenció a la víctima del delicte a través de la xarxa d'oficines d'atenció a les víctimes del delicte i relacions amb els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.

 • c) Implantar, desenvolupar i impulsar en tots els àmbits mesures encaminades a la desjudicialització de conflictes, així com mecanismes alternatius de resolució d'aquests.

 • d) Dirigir, impulsar, coordinar i executar les competències que han sigut atribuïdes a la Generalitat, en aplicació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de les corresponents normes sectorials, en matèria de col•legis professionals, associacions, fundacions, unions de fet, registres i notariat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 55.945,12 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Import trienis i: 3.339,44 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Retribució íntegra i: 59.284,56 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
cargando datos