alts càrrecs

 • Alfonso Puncel Chornet

 • Subsecretari
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
 • puncel_alf@gva.es
 • 961 922 286

Agenda

 • La Sotssecretaria presta assistència tècnica al conseller o consellera i a les persones titulars de la Secretaria Autonòmica i de les direccions generals en tot el que es requerisca, i vetla per l'eficaç tramitació dels assumptes que han d'atendre els serveis que en depenen. Per a això, sota la dependència de la persona titular de la Conselleria, exercirà les competències determinades en l'article 69 de la Llei 5/1983, així com la promoció i coordinació de les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i portar el seu seguiment i vigilància. També li correspon l'exercici de la potestat disciplinària pel que fa al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

 • Igualment, la Sotssecretaria assumeix les competències en matèria d'inspecció general de serveis, atenció a la ciutadania, simplificació administrativa i qualitat dels serveis. Així mateix, en l'exercici d'aquesta última competència, també coordina i demana a les diferents unitats administratives de cada conselleria la informació i les actuacions necessàries per a complir amb les obligacions de millora de la qualitat dels serveis públics i la simplificació administrativa establertes en les disposicions legals i reglamentàries.

 • La Sotssecretaria dirigeix i coordina les funcions corresponents a la gestió administrativa i de personal, contractació, assumptes generals, gestió econòmica i pressupostària, i organització.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.175,50 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.683,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.858,78 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos