alts càrrecs

 • María Teresa Cháfer Nácher

 • Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Edifici B4-2ª. 46018. València
 • chafer_marnac@gva.es
 • 961 247 277

Agenda

 • La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) és el centre directiu de la Conselleria que assumeix les funcions en matèria de foment i garantia agrària, polítiques de desenvolupament rural, la Política Agrària Comuna, foment de l'agricultura ecològica, de nous models productius i sostenibles de la competitivitat, de l'eficiència, la qualitat i l'economia sostenible de la indústria agroalimentària; I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica; desenvolupament i implantació de noves àrees de producció i d'augment de valor afegit dels productes agrícoles, ramaders i forestals i figures de qualitat. En especial, assumeix competències en matèria de tramitació de les ajudes i resolució dels expedients administratius aplicables a les matèries de la seua competència; de gestió de totes les actuacions dirigides a la millora de la industrialització, innovació, transformació, promoció i internacionalització: figures de qualitat diferenciada o altres operadors que per la seua naturalesa jurídica o la seua activitat puguen ser beneficiaris d'aquestes actuacions, i de qualsevol altra que li atribuïsca la legislació vigent o se li assigne reglamentàriament.

 • L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, que es regirà per la seua normativa específica, els centres d'investigació i les estacions experimentals s'adscriuen a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC). Així mateix, s'adscriuen a aquesta direcció general la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària (Agroalimed) i les competències i la tutela sobre les corporacions de dret públic constituïdes o que es constituïsquen en matèria de figures de qualitat, denominacions d'origen, i qualsevol tipus d'organització que es cree i es regule en relació amb el sector agroalimentari.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.151,45 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.499,02 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.650,47 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) Llista completa d'obsequis

  20/12/2018

  1 Caixa de clementines

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: IGP Citrics Valencians

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Consum en despatx

  19/12/2018

  2 Botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baronía de Turís

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Aperitiu Nadal equip

  19/12/2018

  1 quadro

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegi Of, d'Ingeniers Tècnics Agricoles

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Despatx

  12/12/2018

  Caixa amb 8 pots de conserva

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup SURINVER

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Consum

  12/12/2018

  Flor de pasqua

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Profesional de flors, plantes i tecnologia horticola de la CV

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Despatx

  11/12/2018

  3 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants de Sagunt. Sindicat de regs

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Aperitiu nadal

  10/12/2018

  Caixa torrons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador Xixona

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Despatx

  07/12/2018

  Motxilla

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Basf

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: despatx

  12/05/2018

  Estutx amb botella de vi i botella d'oli

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa de la Font de la Figuera

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: personal

  21/12/2016

  1 Botella vi Laudum

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Despatx

  21/12/2016

  2 Botelles vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Baronia de Turis

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Despatx

  15/12/2016

  Planta Flor pascua

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación de Flores, Plantas y T.H. de la CV

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Despatx

  13/12/2016

  1 Ciri nadalenca

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegio Of. de Ingenieros Técnicos Agrícolas

  Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

  Destinació: Despatx

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos