alts càrrecs

 • Rogelio Llanes Ribas

 • Director General d´Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Edif. B3-2ª. 46018. València
 • dg_agricultura_ramaderia_pesca@gva.es
 • 961 247 178

Agenda

 • La Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és el centre directiu de la Conselleria que assumeix les funcions en matèria d'infraestructures agràries i reordenació de les estructures productives; modernització de regadius, estructures agràries sostenibles i dimensionament competitiu de les explotacions agràries, pesqueres i forestals, campanyes de divulgació i conscienciació dels professionals agraris, de la pesca i aqüicultura, i la silvicultura; assegurances agràries, ramaderia i benestar animal, pesca i aqüicultura, ordenació del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit; protecció i sanitat agrària; funcionament eficient i sostenible de la cadena agroalimentària; relacions agràries, cooperativisme agrari i organitzacions professionals en l'àmbit de competència de la Conselleria.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.371,19 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.512,46 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.883,65 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Llista completa d'obsequis

  26/12/2018

  Caixa de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL AGROMAN

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  21/12/2018

  Caixa de raïm

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Aigües de Novelda i del Sindicat de Aigües i Regs

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  20/12/2018

  Caixa de Mandarines

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: IGP

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  20/12/2018

  Una caixa de magranes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: DO Protegida Magrana Mollar d'Elx

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  19/12/2018

  L.lamina emmarcada feta per una jove artista valenciana

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Despatx Director General

  19/12/2018

  Dos ampolles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baronía de Turís

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  19/12/2018

  Caixa de fruïtes i verdures, una ampolla de ví i una ampolla d'oli

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central Usuaris del Vinalopó, l'Alacantí i Consorci d'Aigües de la Marina Baixa

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  19/12/2018

  Agenda i clauer

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval - Sra. Regina Monsalve Mayáns

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Despatx Director General

  18/12/2018

  Planta

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo TRAGSA

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  17/12/2018

  Caixa de taronjes i caquis

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General de Usuaris del Canal Xuquer-Turia

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  13/12/2018

  Productes envasats

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Casa de la Caritat

  12/12/2018

  Flor de Pascua

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  05/12/2018

  Una motxilla

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BASF

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Director General

  28/09/2018

  Una caixa de 8 magranes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval - Sra. Regina Monsalve Mayáns

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  21/12/2017

  Caixa de fruïta i verdura

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO, L'ALACANTI Y CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  21/12/2017

  Dos caixes de verdura fresca

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COHOCA COOP. V

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  20/12/2017

  Planter de Grèvol

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo TRAGSA

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Despatx director general

  20/12/2017

  Tres ampolles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida UTIEL-REQUENA

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  20/12/2017

  Assortit de menjar preparat

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver El Grupo, S. Coop.

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Casa de la Caritat

  20/12/2017

  Caixa de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  19/12/2017

  Dos ampolles de vi ecològic i una ampolla d'oli.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COARVAL, Coop. V.

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  18/12/2017

  Una caixa de caquis i mandarines

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  15/12/2017

  Planta de Nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Despatx director general

  13/12/2017

  Cistella de productes ecològics de l'horta valenciana.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC - Col.legi oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  24/11/2017

  Una caixa de Caquis

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  28/12/2016

  Ampolles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Coviñas

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  22/12/2016

  Ampolles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  15/12/2016

  Flor de Pascua

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Direcció General

  13/12/2016

  Caixa Danone

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Danone

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Casa de la Caritat

  12/12/2016

  Vela perfumada Lladró

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Despatx

  14/07/2016

  Llibre "Llaurar Terra Nova: Història del Regadiu a Callosa d'En Sarrià, escrit per J. Vicent Martín Devesa.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General de Regants i Usuaris de Callosa d'En Sarrià

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Despatx

  24/02/2016

  Llibre "EL SECTOR AGRO-MAR-ALIMENTARIO ESPAÑOL UNA VISIÓN RENOVADA" Mediterráneo Económico Colección estudios socioeconómicos

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAJA MAR - CAJA RURAL

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Despatx

  20/11/2015

  Tres ampolles de vi de Bodegas Utielanas

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Utiel

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Consellería

  04/11/2015

  Llibre "Arquitectura Rural Valenciana" Autor Miquel del Rey i Aynat

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de regants de Bétera

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Conselleria

  03/11/2015

  Llibre TECNIDEX, EL FRUTO DEL SUEÑO DE UN EMPRENDEDOR

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fernando Jáuregui

  Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

  Destinació: Consellería

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos