alts càrrecs

 • Concepción del Ruste Aguilar

 • Subsecretària
 • Data de nomenament: 09/09/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2, 7ª. 46018. València
 • subsecretaria_economia@gva.es
 • 961 209 336

Agenda

Agenda desembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei del Consell respecte a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 • En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • a) Dirigir el Registre General, i també coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 • b) Organitzar i controlar els assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, i també la gestió i emmagatzematge de totes les dades i documentació que calguen per al funcionament correcte dels serveis.

 • c) Tramitar els expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial.

 • d) Gestionar i coordinar els convenis i acords de col•laboració que hagen de proposar-se al Consell perquè se subscriguen amb entitats públiques o privades.

 • e) Elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost, i també la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables.

 • f) Elaborar informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència, i disposar-ne, si és el cas, la publicació en els diaris oficials.

 • g) Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius, la supervisió i remissió dels expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, i també al Consell perquè els aprove o en prenga coneixement.

 • h) Dur a terme la inspecció, investigació, instrucció, tramitació, informe i proposta en els procediments en matèria de defensa de la competència.

 • i) Les derivades de la condició de punt de contacte en l'àmbit de la Comunitat Valenciana de la Llei 20/2103, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

 • j) Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i transparència en la Conselleria i, efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació, simplificació i transparència administrativa.

 • k) Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en aquestes matèries.

 • l) Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.175,50 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.377,01 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.897,40 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.449,91 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

cargando datos