alts càrrecs

 • María Dolores Parra Robles

 • Directora General d´Internacionalització
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. 46018. València
 • dgi@gva.es
 • 961 209 751

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General d'Internacionalització assumeix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria en matèria d'elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment del comerç exterior, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.

 • En particular, li correspon l'exercici de les següents competències en matèria d'internacionalització:

 • a) Dur a terme el posicionament de la Comunitat Valenciana en el mercat global de forma integral.

 • b) Dissenyar i executar programes destinats a incrementar la internacionalització i millorar la posició competitiva dels sectors productius de la Comunitat Valenciana en els mercats exteriors.

 • c) Dirigir i coordinar les actuacions encaminades a la captació d'inversions, en especial les que tinguen un major efecte multiplicador per a l'economia valenciana, i també les que afavorisquen la creació de llocs de treball de forma directa o indirecta.

 • d) Dissenyar i executar programes d'implantació d'empreses de la Comunitat Valenciana a l'exterior, que no comporten pèrdua d'ocupació o deslocalització.

 • e) Promocionar instruments de finançament i de mesures de suport per a les empreses que tinguen com a objecte la internacionalització a través del disseny, gestió i avaluació dels seus programes d'ajudes.

 • f) Procurar l'increment dels recursos humans especialitzats en internacionalització de la Comunitat Valenciana.

 • g) Analitzar i traslladar al teixit empresarial les tendències i claus de l'escenari internacional per a identificar oportunitats de negoci.

 • h) Dur a terme l'elaboració i desenrotllament de plans de sensibilització, divulgació i formació en matèria d'internacionalització.

 • i) Efectuar la planificació, coordinació i execució de les actuacions del Consell en matèria d'internacionalització dels sectors productius de la Comunitat Valenciana.

 • j) Dissenyar i posar en marxa noves infraestructures a l'exterior que servisquen de suport a les iniciatives d'internacionalització dels sectors productius i de la Comunitat Valenciana.

 • k) Potenciar la col•laboració entre les distintes institucions de la Comunitat Valenciana implicades en processos d'internacionalització amb l'objecte d'aprofitar les sinergies existents.

 • l) Organitzar i donar suport a la presentació dels productes i empreses de la Comunitat Valenciana en fires comercials i altres esdeveniments promocionals que tinguen lloc a l'exterior.

 • m) Fomentar la cooperació i impuls de plans d'actuació conjunts amb organismes i entitats públics i privats internacionals.

 • n) Realitzar convenis i acords de col•laboració amb entitats públiques i privades, quan incidisquen sobre el desenrotllament de les polítiques d'internacionalització del Consell.

 • o) Qualsevol altra competència que li encomanen les persones titulars de la Conselleria o la Secretaria Autonòmica de la qual depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.039,40 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 65.462,61 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI POST-DOC 01/11/2014 10/07/2015 NO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI AJUDA RECERCA 11/07/2015 30/06/2016 NO
AJUNTAMENT DE VILA-REAL REGIDORA 14/06/2015 03/08/2016 NO
UNIVERSITAT JAUME I PROFESSOR ASSOCIAT 01/09/2015 03/08/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Acción Comercial Exterior de la Comunidad Valenciana VOCAL 06/08/2016
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Consejo de Dirección DIRECTORA ADJUNTA 06/08/2016
Fundación para el Desarrrolo y la Innovación de la Comunitat Valenciana - Patronato PATRONA 06/08/2016
Consejo Interterritorial de Internacionalización MIEMBRO 06/08/2016
Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo VOCAL 16/09/2016
Institut Valencià de la Joventut. Generallitat Jove (IVAJ.GVA Jove) Consejo Rector VOCAL 14/11/2016
Fundación Museo del Calzado VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Gandia VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Sagunto VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Valencia VOCAL 23/01/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló 12.025,39 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 71.483,76 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 4.911,06 €
Descripció Import
Rendiments del treball 59.456,10 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 5,69 €
cargando datos