alts càrrecs

 • Cristina Moreno Fernández

 • Directora General de Treball i Benestar Laboral i Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Navarro Reverter, 2. 46004. València
 • moreno_cri@gva.es
 • 963 868 855

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • En qualitat de titular de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral ostenta les següents competències:

 • a) La Direcció General de Treball exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball i relacions laborals. En particular, li corresponen les funcions següents:

 • b) Exercir com a autoritat laboral a la Comunitat Valenciana.

 • c) Regular les condicions individuals i col•lectives de treball en els casos que legalment siga procedent.

 • d) Resoldre els expedients sancionadors de l'ordre social i de prevenció de riscos laborals.

 • e) Exercir les funcions de mediació, arbitratge i conciliació laboral i d'Oficina Pública de Registre d'Actes Electorals Sindicals, i també les competències de l'exercici d'autoritat pública.

 • f) Gestionar els registres administratius d'associacions empresarials i professionals, sindicals, de treballadors autònoms, d'empreses acreditades del sector de la construcció, el registre dels convenis col•lectius de treball i la inspecció i, si és el cas, sanció.

 • g) Executar les disposicions d'aplicació en l'àmbit dels treballadors autònoms.

 • h) Exercir les competències atribuïdes a la Comunitat Valenciana en l'àmbit del benestar laboral dels treballadors.

 • i) Prestar assistència tècnica i pressupostària al Consell del Treball Autònom de la Comunitat Valenciana.

 • j) Qualsevol altra que li siga encomanada en relació amb les matè- ries que li són pròpies.

 • En qualitat de titular de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) ostenta les competències següents:

 • S'atribuïxen a l'INVASSAT, organisme autònom de caràcter administratiu previst en la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, l'exercici de les funcions de prevenció i protecció de riscos laborals, a excepció de la prevenció de riscos laborals en l'àmbit sanitari.

 • Per a l'exercici de les seues competències, la Direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball desenrotllarà les funcions següents:

 • a) de direcció:

 • Dirigir l'actuació de l'INVASSAT.

 • Redactar i firmar els instruments necessaris per a desenrotllar els plans i programes d'actuació que competixen a l'Institut en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • Ordenar les actuacions del personal de l'Institut, sense perjuí de la seua delegació en les direccions dels centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball.

 • Aprovar instruccions i criteris tècnics per al desenrotllament de les tasques encomanades al personal tècnic de l'Institut.

 • Aprovar les propostes d'especificacions tècniques que es consideren necessàries per a la seua transposició a normes preventives d'aplicació general o sectorial.

 • Proposar la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres organismes, institucions, departaments de les Administracions Publiques, entitats públiques i privades, centres d'investigació i empreses.

 • Proposar l'habilitació a què es referix l'article 4.4.

 • b) d'assistència als òrgans de l'Institut i a les autoritats laboral i judicial i col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social:

 • Facilitar, informar i assessorar el president o la presidenta, al vicepresident o la vicepresidenta, al Consell General i a la Comissió Permanent amb la regularitat que s'assenyale.

 • Informar les recomanacions tècniques que formule l'Institut i dirigir els estudis i tasques necessàries per a la seua elaboració.

 • Dirigir i orientar la informació estadística a realitzar sobre sinistralitat laboral amb periodicitat mensual, traslladant a la Presidència i a la Comissió Permanent.

 • Designar el personal que haja de prestar la col·laboració amb l'autoritat laboral o autoritats judicials.

 • Aprovar instruccions per a fer efectiva la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 • En la seua condició de titular de la Secretaria del Consell General i de la Comissió Permanent, prestar el suport administratiu i disposar els mitjans personals i materials suficients per al seu funcionament, així com elaborar la memòria anual d'activitats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

 • c) de gestió administrativa, economicopressupostària i de personal:

 • Dirigir, impulsar i controlar l'activitat econòmica, administrativa i de personal de l'Institut.

 • Donar compte a la Presidència i al Consell General de la liquidació anual del pressupost.

 • d) La Direcció assumirà qualssevol altres funcions que li reconega l'ordenament jurídic o que els òrgans de l'Institut li deleguen o encomanen.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.230,44 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.653,65 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Directora General de Treball i Benestar Laboral/Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) Llista completa d'obsequis

  09/01/2019

  Agenda dietari any 2019

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià Graduats Socials

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despatx

  26/12/2018

  caixa amb 3 botelles de ví

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporación Marítima. Vicente Boluda Fos (Presidente)

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Per al personal del despatx

  20/12/2018

  Llibre de Santiago Posteguillo "Yo,Julia".Premio Planeta 2018

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Biblioteca de la Directora General

  27/10/2018

  botella de vi i llibre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jornades Treball en Elx

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: despatx

  26/09/2018

  2 bolígrafs

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: SINDICATO UGT-PATERNA

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despatx

  21/06/2018

  Camiseta, tassa i bolígraf

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despach

  23/04/2018

  Llibre "Por fin es Lu:nes"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Victor Tatay.- Adecco

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despatx

  27/03/2018

  gorra i xiulet

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: STADLER

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despach

  26/02/2018

  Portallapis conmemoratiu II Premi Faro PortCastelló

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuaria de Castelló

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despatx

  31/01/2018

  Cartera portadocuments amb memòria usb i calculadora

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació....

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Directora General de Treball i Benestar Laboral i del Invassat

  20/12/2017

  2 cajitas de bombones

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: LA ONCE

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Direcció General

  20/12/2017

  Libro.- Premio Planeta 2017

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despatx

  18/12/2017

  Caixa amb 2 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA-CORPORACIÓN MARÍTIMA

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: dirección general de Treball i Benestar Laboral

  19/09/2017

  LLIBRE

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADRIÁN TODOLÍ SIGNES

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: DESPATX

  10/05/2017

  cupó l'ONCE nº 39214 del 10 de maig 2017 " Feria Valencia 100 años"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: dirección general Treball i Benestar Laboral

  04/05/2017

  motxila de niló

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Las Kellys Benidorm

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: motxilla de niló Despatx directora general

  20/04/2017

  Lote muestrario productos dermo-higiernicos Laboratorio Quinton

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Laboratorios Quinton

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Invassat

  23/12/2016

  Caixa xicoteta de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA (Corporació Martímita) Presidnete Vicente Boluda Fos

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despatx (Aperitiu)

  21/12/2016

  2 Capsetes de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: 1 Direcció General de Treball i una altra en l’Invassat

  21/12/2016

  Caixa de llapis

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADECCO

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Salita de la Directora

  16/12/2016

  Llibre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: MIGUEL ANGEL URBANO RUIZ.- DIRECTOR DE LAFARGE HOLCIM

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: DespaTX

  05/12/2016

  Botella de Vi, Marques de Murrieta

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Josep Riba de BAYER

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Para Comida Navidad empleados INVASSAT

  26/10/2016

  Agenda 2017 (normal)

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASEMPLEO.- President D. Andreu Cruañas

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despatx directora

  20/10/2016

  Moxila plastic amb logo empresa i boligraf plastic amb logo empresa ALUMIUM

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ALUMIUM

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Alacant

  02/03/2016

  LLIBRE RUMB AL PROGRÉS.- EL PORT DE CASTELLÓ A TRAVÉS D ELA HISTÒRIA

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Autoritat Porturia

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Salita de la direcció General

  04/01/2016

  Portavelas redondo grande, de unos 15 cm. de alto y 12 de diámetro, de vidrio grabado con bolas de navidad y una vela en el centro

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Arturo Cerveró (CEV)

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Dependencias del Invassat

  21/12/2015

  Caja con tres botellas de vino

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Boluda Fos.- BOLUDA Corporación Marítima

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Despacho.- Aperitivo Navidad

  18/12/2015

  Caja pequeña de bombones

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Manuel Pichel Jallas.- LA ONCE

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: Aperitivo Navidad

  14/12/2015

  LLIBRE

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: MIGUEL ANGEL URBANO RUIZ.- DIRECTOR DE LAFARGE

  Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

  Destinació: DESPATX

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos