alts càrrecs

 • Carmen Amoraga Toledo

 • Directora General de Cultura i Patrimoni
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Constitució, 284. 46019. València
 • dgcultura@gva.es
 • 963 874 014

Agenda

 • La Direcció General de Cultura i Patrimoni assumeix les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració, difusió i foment del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble, museus, polítiques de foment del llibre i la lectura, patrimoni bibliogràfic, gestió de biblioteques, arxius, suport tècnic, i promoció cultural, així com la promoció, impuls i investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià. En particular, exercirà les funcions següents:

 • a) Promoure, difondre, protegir i fomentar la política cultural valenciana, així com l'activitat de creadors i artistes, en les matèries de la seua competència.

 • b) La protecció, la difusió, l'enriquiment, l'estudi i la investigació, conservació i restauració dels béns integrants del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble i immaterial, així com la promoció, planificació i difusió del seu coneixement i la incorporació d'estos a usos actius, respectuosos i adequats a la seua naturalesa, sense perjuí de les funcions atribuïdes als ens públics adscrits a la Conselleria.

 • c) La formalització, la gestió i la inspecció dels llibres de registre de transaccions de béns mobles integrants del patrimoni cultural valencià, obligatoris per a antiquaris i comerciants d'aquests béns.

 • d) La redacció de projectes en el camp de la restauració, la direcció de les intervencions i qualsevol altra actuació tècnica la competència de la qual corresponga a la direcció general, o les que se li encomanen en relació amb el seu àmbit funcional.

 • e) L'exercici de les facultats de vigilància i tutela legal del patrimoni cultural valencià, d'acord amb el que preveu l'ordenament jurídic.

 • f) L'elaboració i la posada al dia de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

 • g) L'elaboració, la supervisió i el manteniment del sistema valencià d'inventaris de patrimoni cultural.

 • h) La coordinació amb altres administracions públiques i òrgans de la Generalitat en actuacions urbanístiques, mediambientals, arqueolò- giques i, en general, sobre el medi cultural, en l'àmbit de les funcions establides en aquest article.

 • i) La proposta de creació i regulació de museus i altres centres de depòsit cultural.

 • j) La gestió dels museus dins de l'àmbit del departament.

 • k) El suport a la promoció i l'impuls de les arts escèniques, de la música i de la cinematografia.

 • l) El foment de la difusió didàctica de les col•leccions dels museus, d'acord amb les iniciatives i propostes de les direccions d'aquells, així com la coordinació dels tallers i programes didàctics per a escolars.

 • m) Proposar la regulació, la protecció, la coordinació, l'ajuda i, si és el cas, la gestió de biblioteques i hemeroteques, dins de l'àmbit competencial del departament.

 • n) La gestió, la proposta i, si és el cas, l'exercici de les atribucions que corresponen al departament en matèria del llibre.

 • o) L'exercici de les funcions que tinga atribuïdes el departament en matèria de depòsit legal d'obres impreses i propietat intel•lectual.

 • p) La promoció i l'ajuda a la creació literària, a l'activitat editorial valenciana i a totes les manifestacions de caràcter anàleg que es desenvolupen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • q) L'estudi, l'enriquiment, la conservació i la restauració del patrimoni bibliogràfic i documental de la Comunitat Valenciana, així com l'exercici de les facultats per a la vigilància i tutela, d'acord amb el que preveu l'ordenament jurídic.

 • r) La proposta de convocatòria d'ajudes i subvencions en matèria de patrimoni, promoció cultural, llibre, biblioteques i arxius, així com la seua gestió.

 • s) Exercir les funcions en matèria de manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat, de l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, de l'Arxiu del Regne i la resta d'arxius de titularitat estatal gestionats per la Conselleria.

 • t) La regularització, conservació, estudi, classificació, protecció, ajuda i, si és el cas, gestió dels arxius, dins de l'àmbit competencial del departament.

 • u) La tramitació, la proposta i, en general, l'execució d'actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

 • v) L'elaboració i la proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

 • w) Iniciar, instruir i resoldre expedients sancionadors per les infraccions previstes en la normativa vigent en matèria de la seua competència,

 • x) Actualització dels continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional del centre directiu, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.

 • y) Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen els o les titulars de la Conselleria o de la secretaria autonò- mica de què depén.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos