alts càrrecs

 • Marina Sánchez Costas

 • Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. Edifici Mesquita. 46015. València
 • sanchez_marcos@gva.es
 • 961 970 358

Agenda

 • La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les funcions en matèria de formació professional en tots els seus àmbits, així com els ensenyaments de règim especial, a excepció dels ensenyaments artístics superiors i els ensenyaments d'idiomes. En particular, exercirà les funcions següents:

 • a) L'ordenació i gestió de la formació professional i dels ensenyaments de règim especial.

 • b) Col·laborar amb altres administracions, institucions i organismes que tinguen algun tipus de responsabilitat en la formació professional i en els ensenyaments de règim especial.

 • c) Promoure el desenvolupament de la formació professional, adequant-la a les necessitats socioproductives, a fi de donar resposta al teixit productiu de la Comunitat Valenciana i d'elevar els nivells d'ocupabilitat.

 • d) Promoure els convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, associacions empresarials, universitats i altres institucions o entitats per a la implantació i el desenvolupament de la formació professional.

 • e) Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

 • f) Actualització dels continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional del centre directiu, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.

 • g) L'elaboració, l'emissió d'informes i la proposta de disposicions sobre les matèries del seu àmbit funcional, així com el dictat de resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

 • h) Certificar l'acreditació d'unitats de competència incloses o no en títols de Formació Professional i certificats de professionalitat per delegació del titular de la Conselleria.

 • i) Certificar les habilitacions d'assessors i avaluadors en el marc dels procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per les persones a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

 • j) Gestionar els programes educatius de la Unió Europea en l'àmbit funcional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

 • k) Qualsevol altra funció que li encomanen els titulars de la Conselleria o la secretaria autonòmica de la qual depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ASSESSORA COORDINADORA 01/09/2009 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL VALENCIÁ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MEMBRE 09/07/2015
CONFERENCIA DE EDUCACIÓN - COMISIÓN FP MEMBRE 09/07/2015
PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA VOCAL 21/09/2015
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERATIVISME VOCAL 22/09/2015
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENEDOR VOCAL 30/11/2015
CONSELL DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 12/04/2016
CONSELL VALENCIÀ COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT VOCAL 19/09/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 61.424,17 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 48.016,61 €
Descripció Import
Rendiments del treball 51.623,70 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 9,61 €
cargando datos