alts càrrecs

 • Rubén Trenzano Juan

 • Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • dgplgm@gva.es
 • 961 970 957

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme exerceix les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell,i assumeix les funcions en matèria de política lingüística i multilingüísme en l'àmbit dels ensenyaments no universitaris, com també l'ordenació i la gestió de les escoles oficials d'idiomes.Té com a finalitat desenvolupar la legislació lingüística derivada de l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, com també vetlar pels usos institucionals que estableix el Consell per a les dues llengues oficials i per l'aplicació d'una política que avance cap a la normalització de la diversitat lingüística mitjançant la promoció social del valencià i el foment del multilingüisme. En conseqüència, exercirà les funcions següents:

 • a) Dirigir, analitzar, coordinar i executar la política lingüística d'acord amb la planificació lingüística de la Generalitat i amb la normativa legal vigent.

 • b) Impulsar els treballs i les actuacions establides en el Pla de Foment del Coneixement i Ús del Valencià en l'administració de la Generalitat, i la seua coordinació institucional, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a altres òrgans de l'administració de la Generalitat.

 • c) Informar, proposar i, elaborar els projectes de normes i disposicions relacionades amb la política lingüística, amb la normalització, la promoció i el foment de l'ús del valencià i la gestió del multilingüisme, i informar sobre els projectes normatius de caràcter general que s'hi relacionen que siguen promoguts per les diverses conselleries i òrgans dependents de l'administració de la Generalitat.

 • d) Coordinar les accions i mesures de planificació lingüística de les conselleries i òrgans dependents de l'administració de la Generalitat per a garantir l'acció interdepartamental i transversal de la política lingüística del Consell.

 • e) Impulsar i coordinar les actuacions de política lingüística i de normalització de l'ús del valencià en les diferents administracions públiques no dependents de la Generalitat, radicades a la Comunitat Valenciana, mitjançant una xarxa tècnica per a l'ús del valencià.

 • f) Proposar a la Comissió Interdepartamental per a l'Ús del Valencià els acords relatius als usos institucionals i administratius de les dues llengües oficials en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i institucions públiques que en depenen.

 • g) Assessorar les administracions públiques en tot allò relatiu a l'ús del valencià i el multilingüisme i en la formació i el perfeccionament del seu personal en matèria lingüística.

 • h) Promoure l'ensenyament de les dos llengües oficials i d'altres llengües a la població adulta i, especialment, a les persones nouvingudes a la Comunitat Valenciana.

 • i) Dirigir la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, organitzar la realització de les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i gestionar l'expedició, l'homologació dels certificats i la validació amb altres certificats i títols emesos per altres institucions i administracions, com també la formació del personal examinador.

 • j) Dirigir i coordinar la tasca dels tècnics de promoció lingüística, dels assessors lingüístics i dels traductors i traductores, tant de gestió de promoció lingüística com d'acompanyament lingüístic i de traducció i correcció de textos oficials de la Generalitat i dels ens públics que en depenen.

 • k) Dissenyar i organitzar les accions i programes en matèria de formació en llengües del professorat, en coordinació amb la Subdirecció General de Formació del Professorat.

 • l) Coordinar les proves per a l'habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al valencià i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents.

 • m) Fomentar la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística d'altres administracions autonòmiques i amb altres entitats estatals i internacionals, per a la difusió i la promoció del valencià.

 • n) Impulsar i coordinar activitats de normalització, d'aplicació de la normativa lingüística i de difusió del valencià amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 • o) Establir els criteris lingüístics del valencià en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat d'acord amb les normes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 • p) Desenvolupar polítiques i accions de normalització dirigides a la promoció de l'ús del valencià i a la disponibilitat de productes i serveis en valencià en tos els àmbits de la societat.

 • q) Promocionar, vetlar i impulsar l'ús del valencià en els mitjans de comunicació públics, especialment la ràdio i la televisió valenciana, en els privats i en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

 • r) Realitzar i fomentar estudis, investigacions i estadístiques oficials sobre la situació social del valencià i sobre la realitat sociolingüística en els diferents àmbits d'ús que serviran de base empírica per a la planificació de la política lingüística.

 • s) Vetlar pel compliment i aplicació de la normativa legal sobre l'ús de les llengües, assessorar les institucions i particulars en l'exercici dels drets lingüístics reconeguts per l'ordenament jurídic i canalitzar, dins l'àmbit administratiu, les reclamacions per discriminació lingüística.

 • t) Promoure l'establiment de convenis de col•laboració amb altres administracions i entitats públiques, ens autònoms, col•legis professionals, empreses i associacions privades, per a la normalització i foment de l'ús del valencià.

 • u) Dissenyar i gestionar les ajudes públiques adscrites a la promoció social del valencià i al foment del multilingüísme en el sector privat.

 • v) Dictar resolucions, instruccions i circulars, com també tramitar, proposar i executar els actes de gestió econòmica i administrativa propis del seu àmbit funcional, d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

 • w) Dirigir l'ordenació acadèmica de les escoles oficials d'idiomes, realitzar el funcionament i dissenyar els programes extraordinaris de formació en idiomes dirigits al professorat.

 • x) Coordinar els programes europeus de foment de la diversitat cultural i lingüística entre la població adulta.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.726,97 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.150,18 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos