alts càrrecs

 • Manuel Illueca Muñoz

 • Director General de l´Institut Valencià de Finances
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Plaça de Nàpols i Sicília, 6. 46003. València
 • illueca_man@gva.es
 • 961 971 702

Agenda

Agenda gener
 • Les competències de l'Institut Valencià de Finances seran exercides per una direcció general, amb rang de secretaria autonòmica, adscrita directament a la persona titular de la conselleria.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.625,36 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.092,76 € (Universitat Jaume I, Castelló)

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.718,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF Llista completa d'obsequis

  27/12/2018

  Caixa de dolços

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Eurocaja Rural

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Us propi

  26/12/2018

  Memòria i una branqueta de vesc

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup MGP

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Per al despatx

  20/12/2018

  Caixa de carxofes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Benicarló

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Ús personal

  20/12/2018

  Caixes de vi i cava

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira València

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Compartir IVF

  18/12/2018

  Caixa de persimon

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural d'Algemesí

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Ús personal

  18/12/2018

  2 ampolles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Inveready

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Ús personal

  14/12/2018

  Caixa de Nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Us personal

  13/12/2018

  Caixa de taronges i persimon

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural de l'Alcúdia

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Compartir en l'IVF

  09/11/2018

  Bolígrafs i agendes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Basc de Finances

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Assistents a la reunió

  08/11/2018

  Productes brioxeria

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: DULCESOL

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Us intern empleats

  02/01/2018

  Caixa de Nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Ús personal

  15/12/2017

  Caixa de carxofes de Benicarló

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Benicarló

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Ús particular

  15/12/2017

  Caixa de caquis

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural de l'Alcúdia

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Ús particular

  20/06/2017

  Quatre caixes de 6 l. de suc de taronja

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Tres de les caixes per a ús particular, una per a l'IVF

  23/12/2016

  Volúms I i II de "La Economía del Bienestar"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ICO

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Per al despatx del Director General

  22/12/2016

  Pernil i Caixa de Nadal (productes diversos)

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Ús propi

  21/12/2016

  Caixa de carxofes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Benicarló

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Us propi

  20/12/2016

  Caixa de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Compartir en l'IVF

  19/12/2016

  Caixa de dues ampolles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Winesissocial

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Per a us del DG

  16/12/2016

  Caixa de vins

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CnMV

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Per a us del DG

  16/12/2016

  Caixa de taronges

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural de l'Alcúdia

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Compartir en l'oficina

  05/05/2016

  6 ampolles de 500 ml. d'oli de la Solana de Benicadell

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa de Gaianes

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Ús director general i empleats

  12/01/2016

  Llibre:"Las atarazanas del Grao" de Gemma Contreras

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gemma Contreras, Institut Valencià de Conservació i Restauració de Bens Culturals

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Ús personal

  11/01/2016

  Marc de fotos

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVIE

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Despatx del Director General

  22/12/2015

  Caixa de caquis

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa A. Sant Bernat de Carlet

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Compartir IVF

  22/12/2015

  Caixa de carxofes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Benicarló

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Us personal

  21/12/2015

  Llibres

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Us personal

  21/12/2015

  Llibres

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Instituto de Crédito Oficial

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Us personal

  14/12/2015

  Caixa de taronges

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Compartir

  09/12/2015

  Caixa de vins, Rioja

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CNMV

  Destinatari de l'obsequi: MANUEL ILLUECA MUÑOZ

  Destinació: Compartir en l'oficina

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos