alts càrrecs

 • María Such Palomares

 • Directora General de l´Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 3. 46018. València
 • maria_such@gva.es
 • 961 247 556

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana d'Igualtat que assumeix les funcions relatives a la promoció i execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, promoció, participació i programes, prevenció de la violència de gènere i masclista, i atenció a les víctimes.

 • Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • a) Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats en les polítiques públiques de la Comunitat i, en particular, previndre conductes discriminatòries contra les dones. Implantar i executar programes que tinguen com a objecte la promoció sociolaboral de les dones així com el foment de la participació social i el moviment associatiu.

 • b) Previndre i contribuir a eradicar tota situació de violència contra les dones, així com coadjuvar en la tramitació de les denúncies que es formulen en tals situacions, prestar assessorament jurídic gratuït a les dones, informant, orientant i canalitzant-les cap a les institucions i organismes competents per a la resolució de la seua problemàtica; actuar contra la violència de gènere amb accions de prevenció i sensibilització, de manera transversal amb la resta d'organismes autònoms.

 • c) Garantir a les dones víctimes de violència de gènere el dret a l'assistència social integral des dels serveis d'atenció, emergència, suport i acollida per a la seua total recuperació, així com de les seues filles i fills menors.

 • d) Impulsar actuacions dirigides a afavorir la coresponsabilitat i la coeducació.

 • e) Dirigir, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar els plans intersectorials d'actuació que desenvolupe la Generalitat en matèries de la seua competència.

 • f) Prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de competències d'aquesta direcció general.

 • g) Establir totes les accions que siguen necessàries amb altres administracions per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials i d'igualtat de la seua àrea funcional.

 • h) Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.

 • i) Exercir la potestat sancionadora sobre els incompliments quant a requisits dels centres i serveis i respecte dels drets de les persones beneficiàries.

 • j) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.

 • k) Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en les matèries de la seua competència.

 • l) Supervisar les actuacions relatives als serveis i centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització d'aquests, així com l'exercici de la facultat sancionadora, sense perjudici de les funcions que té assignades la Sotssecretaria.

 • m) Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos