alts càrrecs

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • Sota la directa dependència de la persona titular de la Presidència, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei del Consell respecte a la Presidència de la Generalitat, així com la responsabilitat patrimonial.

 • Així mateix, sota la seua dependència, funcionarà, com a òrgan col·legiat, la Comissió de Transparència.

 • En especial, li corresponen les funcions:

 • a) Coordinació dels titulars de les sotssecretaries de totes les conselleries pel que fa a aquelles actuacions relatives a l'impuls de l'acció política del Consell, la seua activitat legislativa i aquelles actuacions que han de sotmetre's a l'aprovació del Consell.

 • b) Coordinació dels titulars de les sotssecretaries de les distintes conselleries quant a la política executiva interdepartamental de la Generalitat per a la racionalització de la gestió de la seua administració, així com l'impuls, coordinació i supervisió dels plans d'actuació que respecte d'això siguen aprovats.

 • c) Exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Presidència de la Generalitat, excepte en el cas que la sanció proposada siga la separació del servei.

 • d) Direcció del Registre General, així com la coordinació, supervisió i control de l'organització i del funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Presidència de la Generalitat.

 • e) Organització i control dels assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, així com la gestió i emmagatzematge de totes aquelles dades i documentació que siguen necessaris per al funcionament correcte dels serveis.

 • f) Tramitació d'expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial.

 • g) Gestió i coordinació dels convenis i acords de col·laboració que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.

 • h) Elaboració de la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitació de les modificacions pressupostàries i realització del seguiment de l'execució del pressupost, així com la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables.

 • i) Elaboració d'informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com adopció de resolucions, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència, i es disposarà, si és el cas, la publicació en els diaris oficials.

 • j) Coordinació i impuls de la tramitació de projectes normatius, supervisió i remissió dels expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com al Consell per a la seua aprovació o coneixement.

 • k) Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.175,50 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.683,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.940,23 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.799,01 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos