alts càrrecs

  • Advocacia General de la Generalitat
  • Correspon a l'Advocacia General de la Generalitat, sota la superior direcció de l'advocat o de l'advocada general de la Generalitat, l'exercici de les funcions d'assistència jurídica establides en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, així com qualssevol altres competències que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

  • La persona titular de l'Advocacia General de la Generalitat tindrà rang de secretari autonòmic.

  • L'Advocacia General de la Generalitat és la responsable de la recopilació normativa de les disposicions legals i reglamentàries de la Generalitat.

  • Les competències i el règim de funcionament de l'Advocacia General de la Generalitat s'ajustarà al que disposa l'article 2 del Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat, aprovat pel Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell.

cargando datos