alts càrrecs

 • Marta Hortelano Rubio

 • Directora General de Relacions Informatives i Promoció Institucional
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ Dels Cavallers, 9. Palau de Castellfort. 46001. València
 • hortelano_mar@gva.es
 • 963 424 664

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional és el centre directiu a què correspon dur a terme les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de política informativa, imatge institucional i campanyes publicitàries de la Generalitat, accions de comunicació i promoció i supervisió del règim de radiodifusió sonora i televisió.

 • En especial, li corresponen les matèries següents:

 • a) Coordinació de la política informativa del Consell.

 • b) Seguiment, anàlisi i arxiu de la repercussió informativa de la gestió del Consell.

 • c) Difusió de la informació institucional als distints mitjans de comunicació, així com a les xarxes socials.

 • d) Coordinació dels serveis de premsa de les conselleries i de la resta d'entitats del sector públic autonòmic.

 • e) Control previ i supervisió de la identitat corporativa, marques, distintius, logos o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat.

 • f) Coordinació, prèvia a la seua inserció en qualsevol mitjà de comunicació, dels projectes de campanyes i insercions publicitàries de la Generalitat.

 • g) Coordinació i supervisió de la creativitat i disseny referits a projectes i campanyes publicitàries de la Generalitat.

 • h) Realització d'accions de promoció, publicitat i imatge institucional.

 • i) Exercici de les competències administratives que li corresponguen en relació amb el règim de radiodifusió i televisió.

 • j) Exercici de la potestat sancionadora en matèria de radiodifusió sonora i televisió en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 • k) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 57.423,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Directora General de Relacions Informatives i Promoció Institucional Llista completa d'obsequis

  20/12/2018

  Paraigua

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Periodico Mediterráneo

  Destinatari de l'obsequi: MARTA HORTELANO RUBIO

  Destinació: Despatx

  19/12/2018

  Caixa Vins

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cadena Cope

  Destinatari de l'obsequi: MARTA HORTELANO RUBIO

  Destinació: Despatx

  17/01/2018

  4 Corvines

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FRESCAMAR ALIMENTACION SL

  Destinatari de l'obsequi: MARTA HORTELANO RUBIO

  Destinació: Ús personal

  10/01/2018

  Termo aigua calent

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: DIARI MEDITERRANEO

  Destinatari de l'obsequi: MARTA HORTELANO RUBIO

  Destinació: Despatx

  27/12/2017

  Llibre -De Isabel II a Felipe VI-, mas de 160 años de la economía de España

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: El economista

  Destinatari de l'obsequi: MARTA HORTELANO RUBIO

  Destinació: Despatx

  18/12/2017

  Calendari 2018

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Malota Illustrations

  Destinatari de l'obsequi: MARTA HORTELANO RUBIO

  Destinació: despatx

  15/12/2017

  Caixa Nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COPE Valencia

  Destinatari de l'obsequi: MARTA HORTELANO RUBIO

  Destinació: despatx

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
FEDERICO DOMÉNECH, LAS PROVINCIAS REDACTORA 01/06/2008 01/03/2016 NO
MONTAGUD EDITORES REDACTORA 01/01/2015 01/08/2016 NO
PSPV-PSOE COMUNICACIÓN 01/03/2016 01/08/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
OBSERVATORI DE PUBLICITAT NO SEXISTA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Vocal 05/08/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 48.487,00 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 10.194,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 37.763,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 0,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 0,00 €
Descripció Import
Rendiments del treball 51.623,70 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 91,05 €
Rendiment net reduït 91,05 €
Guanys patrimonials (base imposable estalvi) 14,09 €
cargando datos