alts càrrecs

 • Antoni Such Botella

 • Director General d´Administració Local
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Plaça de Manises, 1. 46003. València
 • such_ant@gva.es
 • 963 868 061

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció General d'Administració Local exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, les relatives a l'estudi, informe i resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització, béns i serveis de les entitats locals i de l'organització territorial.

 • En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • a) Gestió i execució de la política de la Generalitat en matèria d'administració local, així com la proposta de normativa en el marc del que disposa el títol VIII de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

 • b) Coordinació de l'actuació del Consell amb la que duen a terme altres administracions públiques amb competència en matèria de règim local, amb especial referència a la coordinació amb les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València d'acord amb el que preveu l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia.

 • c) Gestió de totes les competències relatives als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que la legislació bàsica de funció pública atribueix a les comunitats autònomes.

 • d) Impuls de la racionalització de l'organització territorial i gestió dels procediments relatius a l'organització i demarcació territorial dels municipis de la Comunitat Valenciana.

 • e) Resolució dels assumptes referits a règim jurídic, personal, organització, béns i serveis de les entitats locals, en l'àmbit del que disposa la normativa de règim local i sobre la base del principi de col·laboració entre administracions públiques.

 • f) Participació en representació de la Generalitat, en tots aquells òrgans que tenen com a objecte la matèria de règim local, la norma de creació de la qual preveja una participació de la comunitat autònoma, llevat que expressament estiga atribuïda a un altre departament, així com la coordinació de l'actuació interna del Consell en tot allò que s'ha relacionat amb l'administració local.

 • g) Participar en la comunicació i cooperació de la Generalitat amb les administracions locals, sense perjuí d'altres mecanismes de cooperació i col·laboració legalment previstos.

 • h) Coordinar i dirigir les actuacions de les delegacions del Consell en les províncies d'Alacant i Castelló.

 • i) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.423,21 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.882,96 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.582,87 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 69.889,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos