alts càrrecs

 • José María Ángel Batalla

 • Director General de l´Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 4, 7ª. 46018. València
 • jmangel@gva.es
 • 961 209 112

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • Sota la dependència del president de la Generalitat, l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències és el centre directiu que assumeix les funcions recollides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'interior, gestió i direcció de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana. Així mateix, assumeix les funcions en matèria de Seguretat Pública i protecció ciutadana, espectacles, establiments públics i activitats recreatives, coordinació de policies locals a la Comunitat Valenciana, formació de policies locals, personal de serveis essencials i complementaris d'intervenció davant d'emergències, protecció civil, ajudes a les víctimes del terrorisme, extinció d'incendis, participació de la Generalitat en els consorcis de bombers i la direcció i gestió de la comanda del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.

 • En especial, li corresponen les funcions següents:

 • a) La direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria de seguretat pública i protecció ciutadana.

 • b) La direcció i gestió de les polítiques relacionades amb la formació i selecció de les policies locals i els serveis de bombers, la formació dels serveis essencials i complementaris d'emergències i de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, així com la direcció i gestió de l'organisme que té assumides les competències en aquesta matèria.

 • c) La investigació, desenvolupament i innovació en matèria de seguretat i emergències a través de l'organisme que té assumides les competències en matèria de formació i selecció.

 • d) La gestió i realització d'altres activitats formatives en matèria de seguretat, emergències i protecció ciutadana.

 • e) La coordinació i selecció de policies locals a la Comunitat Valenciana, així com el nomenament de representants en els tribunals.

 • f) L'estudi, assessorament i elaboració del desplegament normatiu en matèria de policies locals de la Comunitat Valenciana.

 • g) La competència en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, en el marc del que estableix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat.

 • h) En relació amb la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, la direcció i gestió derivades de Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, així com de l'acord administratiu de col·laboració subscrit entre el Ministeri de l'Interior i la Generalitat en matèria policial i l'exercici de les competències en matèria de personal i operativa dels membres de l'esmentada unitat.

 • i) La gestió en matèria d'ajuda a les víctimes del terrorisme, així com les iniciatives en reconeixement a aquestes.

 • j) La direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria de protecció civil i emergències i extinció d'incendis forestals, segons el que estableix la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, i en tota la normativa aplicable, en coordinació amb altres administracions públiques.

 • k) El desenvolupament de les competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències en el marc del que estableix la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

 • l) La vigilància i extinció dels incendis forestals.

 • m) La investigació de causes dels incendis forestals.

 • n) La gestió de la intervenció urgent dels serveis operatius en situacions d'emergència.

 • o) La direcció i gestió de la participació de la Generalitat en els consorcis provincials de bombers.

 • p) La direcció i gestió de la comanda del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.

 • q) Les que se li atribuïsquen per delegació del president de la Generalitat i/o per desenvolupament o complement de la normativa vigent.

 • La persona titular de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències tindrà rang de secretària o secretari autonòmic i presidirà les comissions i reunions de treball que es deriven de les seues atribucions.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.339,07 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.037,81 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos