alts càrrecs

 • Narcís Vázquez Romero

 • Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31. 46010. València
 • vazquez_nar@gva.es
 • 961 928 050

Agenda

 • La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, sota la dependència de la persona titular de la conselleria i de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, assumeix les competències en matèria de salut pública, assistència sanitària, coordinació i planificació sanitària, gestió i administració del Sistema Valencià de Salut, i dirigeix i coordina en matèria sanitària els centres directius i les unitats administratives que s'adscriguen sota la seua dependència, l'acreditació, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris i d'investigació sanitària, així com les funcions relatives a recursos farmacèutics, a la racionalització de l'ús del medicament i la coordinació de les actuacions i aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.

 • La Secretaria Autonòmica coordina els centres directius i les unitats administratives, per a procurar una atenció centrada en la persona, i aborda les seues necessitats en funció del seu nivell de risc, des de la població sana als pacients crònics complexos o pal·liatius i les seues famílies, promou la participació en les decisions de salut i l'autocura, i procura la difusió a la població de la informació sobre salut i els seus determinants a la Comunitat Valenciana.

 • Promou la integració entre els components del Sistema Valencià de Salut, per a garantir la continuïtat en la prestació assistencial, amb criteris d'equitat, qualitat i sostenibilitat, i una visió integral dels problemes de salut basada en l'atenció primària i impulsa accions dirigides a afavorir el treball en equip i el desenvolupament de xarxes assistencials, en l'atenció integral als problemes de salut.

 • Promou accions intersectorials d'integració amb repercussió en la salut a la Comunitat Valenciana.

 • A la persona titular de la Secretaria Autonòmica correspon també resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa.

 • En el marc del Sistema Valencià de Salut, a través de la coordinació dels centres directius i les unitats administratives, correspon a la Secretaria Autonòmica:

 • a) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen les unitats i centres directius sota la seua dependència i controlar i supervisar el compliment dels objectius fixats.

 • b) Definir les estratègies per a l'èxit dels objectius assistencials i de salut pública, fer el seguiment dels acords de gestió, i impulsar i coordinar el seu desenvolupament i implantació.

 • c) Planificar l'estratègia dels recursos i mitjans adscrits al Sistema Valencià de Salut, coordinadament amb les direccions generals competents en les matèries de recursos econòmics i recursos assistencials.

 • d) Fixar els criteris d'actuació del Sistema Valencià de Salut, d'acord amb les directrius de la Generalitat, i establir els criteris generals de coordinació de tots els recursos i mitjans del Sistema Valencià de Salut, en especial respecte a l'ordenació territorial i l'orientació a la població.

 • e) Coordinar les actuacions i l'aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.699,89 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.234,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 67.934,37 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos