alts càrrecs

 • Miguel Soler Gracia

 • Secretari Autonòmic d´Educació i Investigació
 • Data de nomenament: 06/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • saei@gva.es
 • 961 970 114

Agenda

 • La Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació és l'òrgan superior de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de política d'ensenyament, educació, formació professional reglada, universitat i formació superior, investigació, innovació i ciència, transferència ciència-tecnologia, política lingüística i personal docent, el foment de la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Així mateix, assumeix directament la superior direcció de la Inspecció educativa, la formació del professorat i la planificació, programació i gestió de les infraestructures educatives.

 • La Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació dirigirà, impulsarà i coordinarà les relacions institucionals amb altres entitats públiques o privades, sense perjuí de les atribucions legals i reglamentàries d'altres òrgans de l'administració de la Generalitat.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.610,33 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.309,07 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos