alts càrrecs

  • Albert Girona Albuixech

  • Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
  • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
  • Av. Campanar, 32. Edifici Mesquita. 46015. València
  • girona_alb@gva.es
  • 961 970 361

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
  • La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport assumix les funcions que li atribuïx l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de proposta i execució de la política cultural relatives a teatre, música, cine, exposicions i museus, llibre, biblioteques, arxius, patrimoni cultural valencià, esport, pilota valenciana, la gestió de les infraestructures culturals i esportives, i ajudes i subvencions de l'àmbit cultural i esportiu.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 5.268,74 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 64.967,43 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament d'Almussafes Alcalde 01/01/2009 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Técnica Sectorial d'Assumptes Culturals del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport VOCAL 07/07/2015
Conferència Interterritorial de l'Esport del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport VOCAL 07/07/2015
Consell d'Administració de Ciutat de Les Arts i Les Ciencies (CACSA) VOCAL 07/07/2015
Consell d'Administració del Circuit del Motor VOCAL 07/07/2015
Consell d'Administració Ciutat de la Llum VICEPRESIDENT 07/07/2015
Consell d'Administració Palau de la Música de València VOCAL 07/07/2015
Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea VOCAL 07/07/2015
Comissió Interdepartamental de Turisme de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Consell Rector del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) VICEPRESIDENT 07/07/2015
Comissió d'Avaluació dels Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana PRESIDENT 07/07/2015
Consell de Direcció de CulturArts VICEPRESIDENT 07/07/2015
Comissió Executiva del Palau de Les Arts Reina Sofia VICEPRESIDENT 07/07/2015
Patronat de la Fundació Palau de Les Arts Reina Sofia SECRETARI 07/07/2015
Consell de Programació de la Fundació Palau de Les Arts Reina Sofia VICEPRESIDENT 07/07/2015
Patronat de la Fundació Jaume II El Just VICEPRESIDENT 07/07/2015
Patronat de la Fundació Cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Hernández VOCAL 07/07/2015
Patronat de la Fundació Baró de Vallvert VOCAL 07/07/2015
Patronat Rector de la Fundació Misteri d'Elx VOCAL 07/07/2015
Patronat de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Comissió Permanent del Patronat del Museu de Belles Arts Sant Pius V VICEPRESIDENT 07/07/2015
Ple del Patronat del Museu de Belles Arts Sant Pius V VICEPRESIDENT 07/07/2015
Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 228.550,69 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 160.027,84 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 8.128,46 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 76.088,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 250.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 144.021,73 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 18.857,39 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 42.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Fons d'inversió Cajamar Almussafes fons Ruralmixto 15F1 9.649,89 €
Fons d' inversió Cajamar aportació soci COAGAL 122,00 €
Total: 9.771,89 €
Descripció Import
Rendiments del treball 75.070,43 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 0,30 €
Rendiment net reduït 0,30 €
cargando datos