alts càrrecs

 • Andreu Ferrer Bautistà

 • Secretari Autonòmic de Presidència
 • Data de nomenament: 06/07/2015 DOCV
 • Plaça de Manises, 2. 46003. València
 • sapresidencia@gva.es
 • 963 424 609

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Secretaria Autonòmica de Presidència exercirà les competències que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'impuls de l'acció política del Consell, coordinació general de la seua política legislativa, coordinació de les secretàries autonòmiques i de les sotssecretàries, especialment, pel que fa a aquelles actuacions que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell, secretariat del Consell i relacions amb les Corts, agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, administració local, relacions amb la Unió Europea i amb l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, publicacions de la Generalitat, Registre d'Òrgans Col·legiats i Registre de Convenis de la Generalitat.

 • Així mateix, exerceix la coordinació dels distints òrgans superiors i àrees adscrites a la Presidència i qualssevol altres funcions que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.683,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.382,02 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos