alts càrrecs

 • Francesc Colomer Sánchez

 • Secretari Autonòmic de l´Agència Valenciana del Turisme
 • Data de nomenament: 06/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. Planta 3. 46018. València
 • saturisme@gva.es
 • 961 209 782

Agenda

 • Sota l'autoritat de la persona titular de la Presidència de la Generalitat, la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana del Turisme assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de política turística, i control i supervisió de l'activitat i funcionament de l'Agència Valenciana del Turisme.

 • En especial, li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriuen sota la seua dependència, i les unitats administratives integrades en aquests, així com impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius que estiguen sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

 • La persona titular de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana del Turisme ocuparà la presidència de l'Agència Valenciana del Turisme, i a ella se li atribueixen les competències i funcions d'aquesta.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.744,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Retribució íntegra i: 58.744,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos