alts càrrecs

 • Elena Cebrián Calvo

 • Consellera d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre B0, 2ª Planta. 46018 València
 • gabinete_capa@gva.es
 • 961 247 145

Agenda

 • La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural és el màxim òrgan encarregat de la direcció i l'execució de la política del Consell en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic, desenvolupament rural, política agrària comuna i prevenció d'incendis.

 • El conseller o la consellera és l'autoritat superior de la Conselleria i exerceix les funcions que li confereix la llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.772,11 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.927,05 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.368,10 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.067,26 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Llista completa d'obsequis

  17/01/2019

  Dos botelles de vi i un calendari

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler del Roure

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  10/01/2019

  Caixa amb 3 botelles d´oil

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d´Agricultura

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  04/01/2019

  Caixa de botelles de sidra

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  26/12/2018

  Llibre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo MGP

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  26/12/2018

  Llibre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Naturgy

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2018

  Caixa de raïm

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Aigües de Novelda y Sindicat d'aigües i regs

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2018

  Caixa de Nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agència Gallega de la Qualitat Alimentària

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2018

  Lot de llandes de conserves

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta de Galicia

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/12/2018

  Calenadir 2019

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/12/2018

  Caixa de Turro

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayto. Xixona

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/12/2018

  Caixa de mandarines

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: IGP

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  19/12/2018

  Assortiment de dolços nadalencs

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Valencìa

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  19/12/2018

  Caixa amb 2 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa La Baronia de Turis

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  19/12/2018

  Fruita i verdura fresca y botella de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta central de usuarios del Vinalopo, l¨Alacanti y consorcio de aguas de la Marina Baja

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  19/12/2018

  Cistella de productes ecològics, una agenda i un clauer

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  19/12/2018

  Caixa amb botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vinos Alicante

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  18/12/2018

  Planta

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  18/12/2018

  Caixa amb botelles de vi y torrons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAECV

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  18/12/2018

  Caixa amb botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gober de la Rioja

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  17/12/2018

  Caixa de taronjes y caquis

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General de Usuaris del Canal Xuquer-Turia

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  17/12/2018

  Caixa de Nadal, de xicotet format, amb productes ecològics

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller Agricultura Castailla La Mancha

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  17/12/2018

  Una botella de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bocopa

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  14/12/2018

  Bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  13/12/2018

  Productes envasats

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat

  13/12/2018

  Productes envasats

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAV

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria y Casa Caritat

  12/12/2018

  Caixa de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEV Federació Espanyola del Vi

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  12/12/2018

  Borsa promocional amb llibreta i bolígraf.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Phytoma.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  12/12/2018

  Caixa de taronjes i Kaquis

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa rural de L´Alcudia

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  12/12/2018

  Caixa amb torrons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador de Xixona i Torró d'Alacant

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  12/12/2018

  Planta de Nadal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional de Flores, Plantes y Tecnologia Horticola CV.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  11/12/2018

  Tres botelles de vin

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coarval

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  10/12/2018

  Tres botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AgroSeguro

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  28/09/2018

  Una caixa de 8 magranes.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval - Sra. Regina Monsalve Mayáns

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  26/09/2018

  Col.lecció de llibres "Llegir en valencià, la nostra cuina".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  08/09/2018

  Llibre amb motiu del 54 Sexenni de Morella.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Morella.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  29/08/2018

  Un Panettone

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forn Juanfran Asencio de Aspe

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  29/08/2018

  Una caixeta de raïm de la D.O. del Vinalopó

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Denominació d'Origen del Vinalopó

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  06/08/2018

  Planta d'alfàbega.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bétera.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  31/05/2018

  Un xafapapers de l'Assemblea Nacional Francesa.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Representants de l'Assemblea Nacional Francesa.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  17/05/2018

  Assortit de productes ecològics.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval SAT Llauradors de Somnis

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  15/05/2018

  9 pots petits de verdures variades en conserva.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya - FENACORE

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat de València

  15/05/2018

  Assortit de regals institucionals amb motiu de l'assistència al XIV Congrès Nacional de Comunitats de Regants.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya - FENACORE

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  19/04/2018

  Una bateria externa.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Red Eléctrica Corporación

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  16/04/2018

  Una jarreta decorativa de fang.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Cantereria d'Agost (Alacant)

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  15/03/2018

  Tres botelles de vi i regal corporatiu.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop, S.Coop.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  16/02/2018

  Petit assortit de cosmètica ecològica.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodega Chozas Carrascal

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  16/02/2018

  8 ampolles de vi variat.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodega Chozas Carrascal

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  16/01/2018

  Calendari i 4 botelles de vi.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler del roure.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  04/01/2018

  Caixa xicoteta de productes ecològics.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  02/01/2018

  Una botella de moscatell i una botella de vi ecològic.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Baronía de Turís, Coop. V.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  02/01/2018

  Agenda 2018.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAASA - Tecnologia de l'Aigua.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  29/12/2017

  Caixa de 12 ampolles de cervesa Cruzcampo.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken España

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  26/12/2017

  Caixa de mandarines

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: IGP Cítrics Valencians

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat

  26/12/2017

  Tres ampolles de vi.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador D.O.P. Alacant

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  22/12/2017

  Tres ampolles d'oli

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  22/12/2017

  Tres ampolles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agrupació espanyola d'entitats asseguradores de les assegurances agraries combinades, SA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  22/12/2017

  Llibre: "Ordesa y Monte Perdido Parque Nacional"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobierno de Aragón. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Despatx de la Consellera

  22/12/2017

  Ampolla de vi.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Bocopa

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2017

  Tres tabletes de torró

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts Valencianes - President

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2017

  25 llibres: "El Finançament Valencià. De la submissió al canvi necessari".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València. EGEVASA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2017

  Assortit de verdures.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central d'Usuaris del Vinalopó, l'Alacantí i Consorci d'Aigües de la Marina Baixa

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat

  21/12/2017

  Caixa de raïm

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat d'Aigües de Novelda i Sindicat d'Aigües i Regs

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat

  21/12/2017

  Assortit d'enciams.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COHOCA COOP. V

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat

  21/12/2017

  Assortit de conserves de peix.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta de Galicia. Conselleira do Mar

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat

  20/12/2017

  Un calendari.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race, SLU

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/12/2017

  Llibre: "Perú. Patrimonio Cultural y Natural".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Fenosa

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Despatx de la Consellera.

  20/12/2017

  Tres ampolles de vi.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador Denominació d'Origen Protegida UTIEL-REQUENA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/12/2017

  Una planta de Grèvol.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/12/2017

  Assortit de menjar preparat.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver El Grupo, S. Coop.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat

  20/12/2017

  Dos ampolles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta de Galicia. Conselleria Do Medio Rural

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/12/2017

  Una agenda.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Defensa. Unitat Militar d'Emergències - UME.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  19/12/2017

  Llibre: Memòria de la modernitat. La col.lecció patrimonial de la Diputació de València.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Despatx de la Consellera.

  19/12/2017

  Dos ampolles de vi ecològic i una ampolla d'oli.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COARVAL, Coop. V.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat de València.

  19/12/2017

  Caixa xicoteta de productes ecològics.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultors de la Vega de València.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Casa Caritat de València.

  19/12/2017

  40 Calendaris.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tribunal de les Aigües

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  18/12/2017

  Caixa de caquis.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General d'Usuaris del Canal Júcar-Túria

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  18/12/2017

  Llibre: Perú milenario. Los caminos del sol.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: OHL Construcción

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Despatx de la Consellera.

  18/12/2017

  Llibre: Trazos en la Historia. Arte Español en México.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: IBERDROLA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Despatx de la Consellera.

  15/12/2017

  Caixa amb 1 botella de cava, 1 botella d'oli i 1 llanda de perdiu escabetxada.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambiente i Desenvolupament Rural de la Comunitat de Castella La Manxa.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria i Casa Caritat.

  13/12/2017

  Cistella de productes ecològics de l'horta valenciana.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC - Col.legi oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  13/12/2017

  Caixa de mandarines i caquis.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  12/12/2017

  Caixa de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  12/12/2017

  Moneder

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Valenciana d'Estudis Avançats

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  12/12/2017

  Planta de Nadal.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Despatx de la Consellera.

  12/12/2017

  Caixa de xicotet format de productes de Nadal.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  11/12/2017

  Caixa amb 6 botelles de vi.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  24/11/2017

  Dos caixes de caquis.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  24/11/2017

  Una safata de caramels de violeta.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMEX

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  31/10/2017

  Una caixa de magranes i una cistella amb dàtils.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de la Séquia Major del Pantà d'Elx.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  25/09/2017

  Botella de vi Microvinya

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler La Muntanya

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  22/09/2017

  Quadro i ram de flors

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Meliana

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  27/07/2017

  Llibres : "Documentos fundacionales del ICAV", "La historia del Colegio Abogados de Valencia" y "El tribunal de las Aguas de Valencia"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi d'Advocats de València

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet de la Consellera

  22/07/2017

  Llibres i fullets de promoció turística.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Castielfabib.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  13/07/2017

  1 meló de tot l'any.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants de Carrizales.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  20/06/2017

  Dos caixes de bacores.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació de Productors de bacora d'Albatera (APBA).

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  01/04/2017

  Caixa de carxofes de Benicarló

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Benihort

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/03/2017

  Llibre: "Historia Natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pilar de la Horadada (Alacant).

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  21/03/2017

  Fotografia artística amb imatge de la Torre de la Horadada.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pilar de la Horadada.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/01/2017

  Botella de licor de taronja

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sagunt

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  28/01/2017

  Càntir decoratiu

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sagunt

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet Consellera

  06/01/2017

  Obridor de botelles elèctric

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fraternidad Muprespa

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  03/01/2017

  Llibre "Corrientes de Vida. Cuaderno de Viaje de los ríos de Aragón".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat del Govern d'Aragó

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  02/01/2017

  Caixa amb 3 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo COVIÑAS

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  29/12/2016

  Caixa amb productes típics nadalencs.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  29/12/2016

  Caixa amb bombons.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/12/2016

  Caixa amb 4 botelles de vi.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O. Utiel Requena.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/12/2016

  Caixa amb 4 botelles d'oli de xicotet format.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/12/2016

  Agenda 2017.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET (Agència Estatal de Meteorologia).

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/12/2016

  Caixa amb 2 botelles de vi i 1 botella d'oli.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central d'Usuaris del Vinalopó, L'Alacantí i Consorci d'Aigües de la Marina Baixa.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/12/2016

  Llibre: "La pesca a la Mediterrània".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet de la Consellera.

  27/12/2016

  Caixa amb 2 botelles de vi.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Medi Rural de Galícia.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  27/12/2016

  Llibre "Marruecos. Patrimonio Cultural y Natural".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Fenosa.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet Conselleria.

  27/12/2016

  Caixa amb 2 botelles de vi.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  27/12/2016

  Caixa de productes preparats i envasats.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver Hortofrutícola S.Coop.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa de la Caritat.

  27/12/2016

  1 kg. d'Arròs Bombó.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jóvens Agricultors Asaja Alacant.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació a Casa de la Caritat.

  23/12/2016

  Caixa amb botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat Regants Campo Arcis de Requena

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  23/12/2016

  Caixa amb 3 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador D.O. Alacant

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  23/12/2016

  Caixa amb botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejeria Agricultura Regió de Murcia

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  23/12/2016

  Caixa amb botelles d'oli

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministra d'Agricultura

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa Caritat

  21/12/2016

  Caixa amb 2 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coop. La Baronía de Turís

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2016

  Caixa amb torrons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador Xixona i Torró d'Alacant

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa de la Caritat

  21/12/2016

  1 botella de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOCOPA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2016

  Caixa amb 3 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COARVAL

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2016

  Caixa amb productes ecològics

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité d'Agricultura Ecológica

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació a Casa de la Caritat

  20/12/2016

  Llibre "Argelia España puentes en la Historia"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Obrascón Huarte Lain (OHL)

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet Consellera

  20/12/2016

  Caixa amb 3 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGROSEGURO

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/12/2016

  Caixa amb 6 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejero de Agricultura de La Rioja

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/12/2016

  Caixa amb 3 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  16/12/2016

  Planta de Pasqua

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet Consellera

  16/12/2016

  Llibre "Africa Salvaje"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: CLH (Compañia Logística de Hidrocarburos)

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet Consellera

  14/12/2016

  Caixa de Nadal, de xicotet format, amb productes ecològics

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAV Agricultores de la Vega de Valencia

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet Consellera

  13/12/2016

  Llibre "Arte español en los Estados Unidos de América"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'Iberdrola

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet Consellera

  01/12/2016

  Ram de flors i Botella de vi edició limitada

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet Consellera

  25/11/2016

  Llibre "Equipo Crónica"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bancaixa

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Gabinet de la Consellera

  25/11/2016

  1 caixa de caquis.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa de la Caritat.

  23/11/2016

  1 caixa de carxofes.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O. Benicarló

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  10/10/2016

  Una botella de vi negre.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler La Muntanya.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  19/09/2016

  Rajola de ceràmica.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  30/08/2016

  Xafapapers decoratiu.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Vins de la Vinya.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  30/08/2016

  Tres botelles de vi negre.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa La Vinya.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  01/08/2016

  Bosses de xufes i productes dolços.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Orxateria Daniel.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  01/08/2016

  Llibre: "El gran llibre de l'orxata i la xufa de València".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell regulador de la D.O. Xufa de València.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/07/2016

  Llibre: "Sweet Life-Selección de recetas 2014-2016".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: DULCESOL

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/07/2016

  Llibres: "Guia botànica de les dunes de la Safor" i "Recuperació dels espais naturals i sostenibilitat socioeconòmica".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/07/2016

  Mapa naturalista de la Safor - plànol sud i nord.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/07/2016

  Rajola de ceràmica amb emblema de la ciutat de Gandia.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  28/07/2016

  Bossa amb productes variats dolços i de pastisseria.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: DULCESOL

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  18/07/2016

  Llibres: Les plantes del món en la història" i "El Jardí Botànic de la Universitat de València

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  18/07/2016

  Llibre "LLAURAR TERRA NOVA: HISTÒRIA DEL REGADIU A CALLOSA D'EN SARRIÀ".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General de Regants i Usuaris de Callosa d'en Sarrià.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  22/06/2016

  caixa de bacores

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: brevaalbatera.es

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  07/06/2016

  Mocador de seda

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forum Nueva Economía

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  01/06/2016

  Llibre: “El vi a Alacant”.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O.P. Alacant

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  01/06/2016

  Sis botelles de vi rosat.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler Casa Cesilia.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  11/05/2016

  Termo.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Red Eléctrica de España.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  09/05/2016

  Serigrafia

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar del Segura

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  19/04/2016

  Figura decorativa.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cox.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  19/04/2016

  Caixa amb fruites variades.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cox.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  18/04/2016

  Caixa amb tres botelles de ví.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Múrcia.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  22/03/2016

  Llibre "Pedreguer, memòria d'un poble".

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pedreguer.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria.

  15/01/2016

  Video-llibre commemoratiu 125 aniversari

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Aigües de València

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  08/01/2016

  Bateria recarregable

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: MUPRESPA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  08/01/2016

  Caixa amb 3 botelles de óli

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa de la Caritat

  28/12/2015

  Caixa amb 3 botelles de ví

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa de Turis

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  28/12/2015

  Caixa amb 3 botelles ví

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: COVIÑAS

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  23/12/2015

  Caixa amb 3 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Denominació d'Orige Vins d'Alacant

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  23/12/2015

  Caixa amb 2 botelles de vi i un pot de conserva

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejero de Agricultura, Mº Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  23/12/2015

  Caixa de mandarines

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: I.G.P. Cítrics Valencians

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa Caritat

  23/12/2015

  Caixa amb fruita, verdura, oli...

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa de la Caritat

  23/12/2015

  Llibre "Maestros Españoles en las colecciones británicas"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'Iberdrola

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  22/12/2015

  Llibre "Los retratos de Goya"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: OHL Construcción

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  22/12/2015

  Caixa amb dues botelles de ví, calendari i espardenyes de bany

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2015

  Llibre "Antártida"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa CLH

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/12/2015

  1 paquet d'1 kg. d'arròs

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: SEO BirdLife

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa Caridad

  18/12/2015

  Caixa amb botelles de ví

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Coviñas

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  18/12/2015

  4 paquets d'arròs

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agromas Seguros Agrarios

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa Caritat

  18/12/2015

  Caixa de taronjes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cdad. Gral. Usuaris Canal Júcar-Túria

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa Caritat

  17/12/2015

  Bolígraf Antonio Miró

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  17/12/2015

  Caixa de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  17/12/2015

  Caixa amb dues botelles de ví

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  16/12/2015

  Llibre "Guía Repsol"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: REPSOL

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  16/12/2015

  Caixa de taronjes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Donació Casa Caritat

  14/12/2015

  Llibre "La vida perenne" de Jose Luis Sampedro

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Europea

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  14/12/2015

  Llibre Premi Planeta 2015

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge Cementos S.A.U.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  25/11/2015

  Bolígraf Cross

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mutualidad Arrocera AGROMAS

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  25/11/2015

  Mocador

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mutualidad Arrocera AGROMAS

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  25/11/2015

  Llibre "75 años asegurando tu futuro

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mutualiadad Arrocera AGROMAS

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  19/11/2015

  Cistelleta de dàtils madurs de la palmera, del Palmeral d'Elx.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  16/11/2015

  Dues saquets de dos kilos d'arroç varietat bomba i 6 mostres d'especialitats d'arroç d'1 kilo cadascuna.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agromas Seguros Agrarios

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  21/10/2015

  Basquet de granades (fruita)

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  20/09/2015

  Mocador

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa de l'Alcúdia

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

  11/08/2015

  Capseta amb navaixa i petaca

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Enginyers de Montes de la C.V.

  Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

  Destinació: Conselleria

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos